منبع پایان نامه با موضوع دانشگاه شیراز، آموزش و پرورش، دانشگاه تهران

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

رفتار شهروندي باع عدم تعههد عهاطفی مهی شود. به عبارت ديگر چونکه با توجه به رفتار شهروندي می توان تعهد عاطفی تأثیر بسزايی داشهته باشد بنابراين منطقی است كه بین رفتار شهروندي با تعهد عاطفی كاركنان رابطهه مسهتقیم وجهود دارد. وهر قدر میزان تعهد عاطفی كاركنان افزايش يابد، تأثیر بیشتري بر رفتار شههروندي داشهته و
71
باع ارتقا رفتهار شههرونهدي می شهود كه در مجموع باع افزايش اثربخشهی وكارايهی فعالیتهاي سهازمهان می شود.
لذا به سازمهان آموزش و پرورش پیشنهاد می شود براي افهزايش میهزان تعههد عهاطفی كاركنهان ، ضمن تبیین درست و واقعی اهذاف و ارزشهاي سازمان اقتصادي گمهرك ، با برقراري ارتبهاط مفیهد ومؤثر با كاركنان اهداف وارزشهاي آنان را شهناخته و در جههت نزديکهی وهمسهويی ايهن اههداف و ارزشها با ارزشها واهداف سازمان گام بردارند تا كاركنان براي موفقیت سازمان بطور شخصی احساس مسئولیت كنند و با رفتهارهاي داوطلبانه و اختیاري خود باعه بهبهود مهؤثر وظهايف ونقهش ههاي سازمان شوند.
-3-2-5 فرضيه جزئی دوم: آيا بين رفتار شهروندي با تعههد مهداوم رابطهه معنهی داري
وجود دارد؟
نتايج تحقیق نشان میدهد كه رفتار شهروندي با تعهد مداوم رابطه ي مثبت و معنی دار وجود دارد. در خصوص تفسیر نتیجه بدست آمده، با توجه به اينکه مقدار ضري همبستگی پیرسون 0/039می باشد و با توجه به سطح معنی داري به دست آمده )0/733(، كه از سطح 0,05 كوچکتر اسهت مهی توان گفت كه بین رفتار شهروندي با تعهد مداوم كاركنان رابطه مستقیم وجود دارد. وهر قدر میزان تعهدمداوم كاركنان افزايش يابد، تأثیر بیشتري بر رفتار شهروندي داشهته و باعهه ارتقهها رفتههار شههرونهدي می شهود كه در مجموع باعه افزايش اثربخشهی وكارايهی فعهالیتهاي سهازمههان مهی شود.لذا اگر افهرادي جذب سازمهان شونهد كه مانهدن در سازمان براي آنها موضهوع مهمهی باشهد و ترك سازمهان براي آنان سخهت باشهد وتعهد به سازمان خود داشته باشند می تواند بهراي سهازمان مهم بوده وباع كارايی سازمان شوند.
72
-4-2-5 فرضيه فرعی سوم : آيا بين رفتار شهروندي با تعهد هنجاري رابطهه معنهاداري
وجود دارد؟
نتايج تحقیق نشان میدهد بين بین رفتار شهروندي با تعهد هنجاري از طريق ضهري همبسهتگی پیرسون رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد.
در خصوص تفسیر نتیجه بدست آمده، با توجه به اينکه مقدار ضري همبسهتگی پیرسهون -3 مهی باشد با توجه به سطح معنی داري به دست آمده )0/008(، كه از سهطح 0,05 كهوچکتر اسهت مهی توان گفت كه بین رفتار شهروندي با تعهد هنجاري كاركنان رابطه مستقیم وجود دارد.
وهر قدر میزان تعهد هنجاري كاركنان افزايش يابد، تأثیر بیشتري بر رفتار شهروندي داشته و باعه ارتقها رفتهار شههرونهدي می شهود كه در مجموع باعه افزايش اثربخشهی وكارايههی فعههالیتهاي سهازمهان می شود. در تعهد هنجهاري افراد بر پايه حس وظیفهه شناسهی وتعهد اخهالقی به سازمان وفادار و متعهد می مانند. لذا به مديران سازمان آموزش و پرورش پیشهنهاد مهی شهود بها سرمههايه گذاري در زمینه دوره هاي آموزش شغلی ، ايجاد تسهیالت براي خانواده هاي پرسهنل ، برگهزاري جشن با حضور خانواده هاي كاركنان در اعیاد و مناسبتهاي مختلف و غیره كهاركنان را به سهازمهان مديون كرده تا بدين ترتیه كهاركنهان تالش بیشتهري در جهت دستیابهی سازمان به اههداف خود نموده وبديهن ترتیه دين خود را به سهازمهان خويش بپردازنهد.
73
-3-5 محدوديتها
محدوديت مطالعه حاضر، عمدتاً محدوديت جغرافیايی در گسترش نمونه بود. عالوه بهر آن احتمهال وجود سوابق تجارب مختلف تنشزاي افراد میتواند میزان تعمیمدهی را كم نمايد. و در اين تحقیق نیز همین گونه محدوديتها تاثیر گذار بوده اند كه می توان آنها را به شرح زير بر شمرد.
1ه بعضی از كارمندان تجربه اي در كارهاي تحقیقاتی و جوابگويی حرفه اي به پرسشهنامه ندارنهد و به علت ديد سطحی به كار، ترس از تاثیر نتايج حاصل از پژوهش در عملکردهاي آنان در سهازمان و شايد مشغله كاري، محقق زحمات عديده اي را محتمل شده تها رضهايت آنهان را جههت پهر كهردن پرسشنامه گرفته است.
-2در نظر گرفتن مالحظاتی نظیر احتمال انعکاس نظرات و ديدگاههاي مطرح شهده بهه مسهئوالن ارشد سازمان و عدم اطمینان از اينکه پرسشنامهها صرفاً براي يك كار علمی است يا خیهر، از ديگهر مشکالت اين پژوهش به شمار میرفت ممکن بود تعدادي از پاسخگوها بهه داليهل مختلهف نظهرات ديگري نسبت به سئوالت مطرح شده داشته باشند كه بدلیل رعايت مالحظاتی كه بیان شد تهرجیح دادند با احتیاط بیشتري به سئوالت پاسخ دهند.
-3 برخی مديران به داليلی نظیرمراجعات مکرر محققین جهت جمع آوري اطالعات و ضعیف بودن فرهنگ تحقیق و پژوهش و نگرانی از درز اطالعات بعضا پاسخگويی دقیقی نداشتند .
-4 محدوديت در تعمیم نتايج به دلیل اينکه داده هاي تحقیق از نمونه 80 نفري جمع آوري شده ، تعمیم نتايج همراه با احتیاط است .
-5 جو محافظه كاري حاكم بر محیط سازمانی و فرهنگ مديران -6 محدوديت مکانی و زمانی براي انجام تحقیق
تحقیقات بیشتر بر روي اين موضوع، با نمونه بزرگتر و متنهوعتر و در محهدوده جغرافیهايی وسهیعتر پیشنهاد میشود.
74
فهرست منابع و مآخذ
الف – فارسي
– اسماعیلی، حسن.) .) 1374 بررسی رابطه رضايت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مقطعابت دائی آموزش و پرورش منطقه 18 تهران، پايان نامه كارشناسی ارشد ، دانشکده تربیت معلم.
– عراقی، محمود. .)1377( بررسی رابطه رضايت شغلی و تعهد سهازمانی، پاياننامهه كارشناسهی ارشد، دانشگاه تهران.
– افشاري، گلی. .)1378( بررسی رابطه تخصص مديران و تعهد سهازمانی دبی ران م دارسراهنمايی ومتوسطه شهرستان كازرون سال تحصیلی78-1377 .پايان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد شیراز.
– كوهستانی،حسین علی.).)1380 مديريت مشهاركتی و رابطهه آن بها تعهدسهازمانی، مجلهه دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی.
– زارع ی، ف ردين.) .) 1383 بررسههی رابطههه ب ین تعه د سههازمانی و ادراك كاركن ان از رفت ار سیاسیمسئولین در سازمان آموزش و پرورش استان فارس و ن واحی چهارگان ه شهرشهیراز. پايهان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز.
– جاودانی، محمد. ) .) 1381 بررسی رابطه رهبري تحولآفرين با تعهدسازمانی معلم ان،پايان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز .
– طهماسهههبی، فرام رز.).)1377 بررسهههی و شناسهههايی انگیزشههههاي شهههغلی م ديران مقطهههع متوسطهاستانكهگیلويه و بويراحمد و رابطه آنها با تعهد سازمانی، پايان نامه كارشناسهی ارشهد
،دانشگاه شیراز.
– محمدي، مهدي.).)1377 بررسی رابطه بین ارزشهاي سازمانی و احساسمعلمین از محیط مدرسه در دبیرستانهاي شهر شیراز.پايان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.
75
– يوسههفیان، كب ري).)1378 بررسههی رابطههه ب ین سههبك اسههناد و میههزان تعه د سههازمانی دبیراندبیرستانهاي نواحی چهارگانه شهر شیراز.پايان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
– طوسی، محمد علی.).)1372 مشاركت )در مديريت و مالكيت(. نشر مركهز آموزشهی مهديريت دولتی. چاپ دوم، ص .54
– رحمانی، جعفر.) .) 1373 بررسی ويژگیهاي رفتاري مديران آموزشهی كارآم د و ارائ ه ي كالگوي
مناس از مدير آموزشی. پايان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز.
– رج بیگی،مجتبی.).)1378نقش تعهدسازمانی درتوسعه منابع انسهانی،ويژه نامه توسعه منهاب
انسانی.
– مستبصري، م.نجابی، ع،ر .)1387(. “فرسودگی شغلی عامل تعديل كننده OCB در سازمان”.
– رضايی كلید بري،ح، ر. بهاقر سهلیمی، س. ” .)1387( نقهش عهدالت سهازمانی در تقويهت رفتهار شهروندي سازمانی”.
– اسالمی،ح. “)1387( رفتار شهروندي سازمانی” . تدبیر شماره 187 آذر ماه 1386
– “شیوه پیشگیري از فرسودگی شغلی” ، روزنامه تفاهم، خرداد،1385
– دولتخواهان،محبوبه ، 1380 پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . « تعهد سازمانی مديران و رابطه آن با رضايت شغلی آنان در 10 دبیرستانهاي شهرستان تهران
– رابینز ، استیفن پی ، « 1386 رفتار سازمانی »؛ ترجمه علی پارسائیان و سید مح مد اعرابی ،جلد سوم –سازمان ،چاپ دهم ،تهران ، دفتر پژوهش هاي فرهنگی .
– الوانی ، سید مهدي و دانايی فرد ، حسن . 1380 ، گفتارهايی در فلسفه تئوري سهازمان ، دولتهی انتشارات صفار ، چاپ اول ،تهران ،
-جامعه شناسی ، آنتونی گیدنز، مترجم : منوچهر صبوري،نشرنی، 1382
– نظريه جامعه شناسی دردوران معاصر، جورج ريتزر، متهرجم: محسهن ثالثهی ، انتشهارات علمهی ،
1383
76
– علی اكبر فرهنگی: استاد دانشکده مديريت دانشگاه تهران علهی حسهین زاده: دانشهجوي دكتهري مديريت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات – ابطحی، سید حسین، « . )1377( مديريت مناب انسانی و فنون امور استخدامی» .تهران، انتشارات دانشگاه عالمة طباطبايی، چاپ اول.
– امین شايان جهرمی ، شاپور ، ) ) 1382 تئوريهاي سازمان و مديريت ، انتشارات كوشا مهر
– آونز ، رابرت چی ، « . )1981( رفتار سهازمانی در آمهوزش و پهرورش » ، ترجمهه قربهانعلی سلیمی )1382( ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان .
– ايران نژاد پاريزي ، مهدي ، « . )1378( روشهاي تحقيق در علوم اجتماعی . » تههران : نشهر مديران.
– اصالنخانی ، محمد علی ، « . )1375( توصيف سبك هاي رهبري و جو سهازمانی و ارتبها آن با ميزان رضايت شغلی از ديدگاه اساتيد ورزش دانشگاه هاي منتخب كشور » ، رسهاله دكتري ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران .
– بیگی نیا ، عبدالرضا ، « . )1382( بررسی ارتبا بين جو سازمانی و مشاركت كاركنهان » ،
مجله گروه مديريت دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد ، سال سوم ، دوره دهم ، شماره دوم .
– بهرنگی ، محمد رضا ، « ارتباط بین فلسفه آموزشی ، سبك رهبهري مهديران و جهو سهازمانی در دانشکده ها و گروههاي تربیت بدنی» ، نشريه علوم حركتی و ورزشی ، سال چهارم ، جلهد اول ، شماره هفتم .
– حمیدي ، يداهلل ، « . )1385( مهارتهاي ضروري در اثربخشی مديران كیفیهت در دانشهگاه ههاي علوم پزشکی » ، فصلنامه پايش ، سال پنجم ، شماره چهارم .
77
– جمشیديان ، مهدي ؛ خوش اخالق ، رحمان ؛ قیاسهیان ، مرتضهی ، « . )1376( كهاربرد مهدل شش وجهی در ارزيابی جو سازمانی » ، فصهلنامه علمهی- پژوهشهی دانهش مهديريت ،
انتشارات دانشکده علوم اداري و مديريت بازرگانی ، دانشگاه تهران ، شماره . 35
– خاكسار ، رضا ، « . )1381( بررسی و مقايسه میزان تأثیر جو سازمانی مدرسه بر رفتار اثربخشهی مديران دبیرستانهاي پسرانه و دخترانه شهرستان اردبیل از ديدگاه دبیران مربوطه در سال تحصیلی »1380-81 ، پايان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، دانشهکده روانشناسهی و علوم تربیتی .
– خرقانیان ، مجید ، « . )1372( بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مديران آموزشی مهدارس راهنمهايی عادي پسرانه منطقه 5 آموزش و پرورش با روحیه معلمان آنهان » ، پايان نامه كارشناسی ارشهد
دانشگاه تربیت معلم .
– روزدن ، پ ، « . )1380( يادگيري رهبري در آموزش عالی » ، ترجمه عبدالرحیم نوه ابراهیم
æ همکاران ، تهران ، دانشگاه علوم پايه دامغان ، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالی .
– رهنورد ، فرج اهلل ، « . )1379( درجات مشاركت و نیازههاي غاله افهراد » ، مجلهه مهديريت
دولتی ، شماره . 48
– دانشفر ، تیمور ، « . )1380( بررسی رابطه بین جو سازمانی و مشاركت دبیران در فرآيند تصمیم گیري در دبیرستانهاي شهرهاي آمل ، نور و چمستان » ، پايان