منبع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، تربیت بدنی، رگرسیون

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

تاثیر می گذارد.
الوتايبی ) 2000 ، ص ) 19 تاثیر عدالت توزيعی آيین نامه اي رضايت شغلی و تعهد سهازمانی را بهر رفتارهاي شهروندي سازمانی با نمونه هاي از شش سازمان دولتی مهورد بررسهی قهرار داد و بعهد از تحلیل رگرسیون نتايح نشان داد كه فقط عدالت توزيعی و آيین نامهه اي بهر رفتارههاي شههروندي سازمانی تاثیر داشت.
موتوويولو ) 2000 ، ص ) 45 مفاهیم برچسبی و تفاوت عملکرد بافتی و رفتار شهروندي سازمانی را كه بین متخصصان مديريت منابع انسانی چالش مفهومی كرده بودند مورد بررسی قرار دادند و بیان كردند كه تعريف برچسبی اين اصطالحات مفهم دقیق و همه ابعهاد رفتهاري آن هها را در بهر نمهی گیرد و همچنین بعضی از مفاهیم همپوش رفتار شهروندي سازمانی و عملکهرد بهافتی را بهر اسهاس تعاريف ارائه شده به وسیله محققان گوناگون مورد بررسی قرار دادند.
كيدر)2000 ، ص ) 46 ارتباط بین جنسیت و رفتارهاي شهروندي سازمانی را مهورد بررسهی قهرار دادند و نتايج نشان داد كه بین جنسیت و رتفارهاي شهروندي سازمانی ارتبهاط وجهود دارد و بیهان كردند كه زنان در رفتارهاي ايثارگرايانه و مردان در رفتارهاي شرافت شهروندي امتیاز بیشهتري بهه دست می آوردند.
واكناكسيان و وايويو)2006 ، ص ) 47 به بررسی ارتباط بین ويژگی هاي جمعیت شهناختی و در نظر گرفتن رفتارهاي شهروندي سازمانی به عنوان رفتارهاي نقشی پرداختند طی يك نظر سنجی از
45
349 كارمند شركت چینی نشان داد كه كارمندان مس و زنان به احتمال خیلی بیشتري رفتارههاي شهروندي را به عنوان رفتارهاي نقشی وي شغلی در نظر می گیرند.
آلن و همكاران ) 2000( در مورد اينکه آيا منابع ارزيابی كننده ارزيابی هاي متفهاوتی از رفتارههاي شهروندي سازمانی انجام می دهند تحقیقی انجام دادند اين تحقیهق بهه ارزيهابی رفتهار شههروندي سازمانی مديران بر اساس سه منبع متفاوت پرداخته است نتايج نشهان داد كهه بهین ارزيهابی مهدير مافوق و زير دستان همبستگی قوي وجود دارد و اعتبار ارزيابی فقط به وسیله يهك ارزيهاب ضهعیف است .
-2-2-2 پيشينه داخل كشور
خالصه تعدادي از تحقیقات انجام شده در ايران به شرح زير می باشد :
ترابیان فرد )1381( به بررسی تعیین سهم هريك از عوامل موثر )رضايت شغلی، تعههد سهازمانی و وجدان كاري( در بهره وري دبیران آموزش و پرورش شاهین شهر ” پرداخته است . وي بههره وري باالي نیروي انسانی را با عوامل بسیاري مرتبط می داند كه در تحقیق ايشان ارتباط سه عدد از اين عوامل تاثیر گذار و مرتبط با بهره وري مورد بح قرار گرفته و تجزيهه و تحلیهل شهده اسهت. سهه عاملی كه ارتباط آنها با بهره وري سنجیده شده شامل: رضايت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان كاري می باشد كه اين عوامل در اين تحقیق نقش متغیرهاي مستقل را داشته و بههره وري نقهش متغیهر وابسته را ايفا می كند. براي سنجش ارتباط اين سه متغیر با متغیر وابسته بهره وري از روش آماري رگرسیون استفاده شده است. نتايج زير حاصل اين بررسی است: -1بین سه متغیر مستقل تحقیق و متغیر وابسته بهره وري ارتباط معنی داري وجود دارد.-2اين ارتباط مستقیم و مثبت می باشهد.-3 مقدار ارتباط موجود بین متغیرهاي رضايت شغلی ، تعهد سازمانی و وجدان كاري با مقدار افهزايش
میزان بهره وري به ترتی
0/62، 0/148 و 0/347 می باشند. -4 در بین دبیران شاهین شهر متغیر
رضايت شغلی با ضري
تعیین 0/63 بیشترين ارتباط را با مقدار افهزايش میهزان بههره وري دبیهران
46
داشته و متغیرهاي وجدان كاري با ضري تعیین 0/347 و متغیر تعهد سازمانی بها ضهري تعیهین 0/148 در رتبه هاي بعدي قرار دارد.
رضائی )1379( به بررسی رابطه رضايت شغلی و تعهد سهازمانی در بهین كاركنهان سهتاد سهازمان بهداشت و درمان و صنعت نفت پرداخته است.با توجه به تجزيه و تحلیهل داده هها و نتهايج آزمهون هاي انجام شده نتايج میدانی حاصل از اين تحقیق بصورت زير ارائه می شود . -1 كاركنان سهازمان از رضايت شغلی مناس برخوردار نیستند . -2 تعهد سازمانی در بین كاركنان سازمان مثبت نیست
– 3 . با افزايش میزان رضايت شغلی ، میزان عالقه مندي كاركنان نسبت به شغل و سازمان خهود و همجنین نسبت به اهداف و ارزشهاي آن باعه افهزايش تعههد سهازمانی آنهان و اسهتمرار خهدمت كاركنان در سازمان خواهد شد . -4رابطه رضايت شغلی با بعد هنجاري تعههد سهازمانی نسهبت بهه ساير ابعاد قوي تر است . -5 بین میزان رضايت شغلی كاركنان با توجه بهه سهطح تحصهیالت آنهان تفاوت وجود دارد -6. بین میزان رضايت شغلی كاركنان با توجه به سابقه كار آنان تفاوت وجود دارد
– 7 .بین میزان تعهد سازمانی كاركنان با توجه به سطح تحصیالت آنان تفاوت وجود ندارد .در واقهع وجود يا عدم وجود تعهد سازمانی در بین كاركنان باسطح تحصیالت آنهان ارتبهاط نهدارد . -8بهین میزان تعهد سازمانی كاركنان با توجه به سابقه كار آنان تفاوت وجود ندارد . بدين معنی كهه وجهود يا عدم وجود تعهد سازمانی در بین كاركنان ارتباطی با سابقه كار آنان ندارد
سروش )1383( به بررسی مقايسه رضايت شغلی، تعهد سازمانی و همبسهتگی آنهها بها منتخبهی از ويژگیهاي فردي بین مسئولین تربیت بدنی، آموزشگاهها و مديران ادارات سازمان تربیت بدنی انجام داده است .سئوال اصلی پژوهش عبارت بود از اينکه آيا تفاوت معنی داري بین رضايت شغی و تعهد سازمانی افراد تحت بررسی وجود دارد؟ همچنین آيا تفاوت معنهی داري بهین مولفهه ههاي رضهايت شغلی و تعهد سازمانی افراد تحت بررسی وجهود دارد؟ رضهايت شهغلی توسهط پرسشهنامه شهاخص توصیف شغلی تعهد سازمانی توسط پرسشنامه تعهد سازمانی و مشخصات جمعیت شناختی توسط
47
پرسشنامه ويژگی هاي فردي اندازه گیري شد. از مجموع 100 پرسشنامه ارسالی، تعداد 83 عدد آن برگشت داده شد كه نرخ برگشتی آن برابر با 83 درصد بود. همچنهین از مجمهوع 83 نفهر شهركت كننده در اين تحقیق تعداد 53 نفر مسئولین تربیهت بهدنی آموزشهگاهها و تعهداد 30 نفهر مهديران ادارات تربیت بدنی استان خراسان بودند. داده هاي گردآوري شده از طريق آزمون تحلیهل واريهانس يك طرفه و ضراي همبستگی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد كهه در كهل نمونهه تحت بررسی، میانگین رضايت شغلی مسئولین برابر با 17/32 و در مديران برابر با 16/87 و میانگین تعهد سازمانی مسئولین برابر با 56/15 و در مهديران برابهر بها 55/93 بهود، كهه در مجمهوع از نظهر مقايسه میانگین رضايت شغلی و تعهد سهازمانی مسهئولین در سهطح بهاالتري بودنهد. در بررسهی و مقايسه خرده مقیاسهاي رضايت شغلی با تعهد سازمانی به غیر از مولفه نوع كار و تهالش بیشهتر در راه سازمان در بقیه موارد مسئولین نسبت به مديران در سطح باالتري قرار داشتند. همچنهین بهراي بررسی رابطه بین متغیرهاي تحقق با استفاده از آزمون تحلیل واريانس نتايج زير بدسهت آمهد : -1 بین رضايت شغلی در نمونه هاي تحت بررسی تفهاوت معنهی داري مشهاهده نشهد. -2 بهین تعههد سازمانی در نمونه هاي تحت بررسی تفاوت معنی داري مشهاهده نشهد. -3 بهین خهرده مقیاسههاي رضايت شغلی در نمونه هاي تحت بررسی تفاوت معنی داري مشاهده نشد. -4 بین خرده مقیاسهاي تعهد سازمانی در نمونه هاي تحت بررسی تفاوت معنی داري مشاهده نشد. -5 بین رضايت شغلی و تعهد سازمانی در نمونه هاي تحت بررسی ارتباط معنی داري مشاهده شد.
وحیديان رضا زاده )1381( در تحقیقی رابطه بین رضايت شغلی و تعهد سازمانی در میان معلمهین مرد تربیت بدنی شهر مشهد و همچنین ارتباط برخی از ويژگیهاي فردي آنها با متغیرهاي تحقیق ”
را مورد بررسی و اندازه گیري قرار داده است .سوال اصلی تحقیق عبارت از اين است كه آيها ارتبهاط معنی داري بین رضايت شغلی و تعهد سازمانی در افراد تحت بررسی وجود دارد يا خیهر. همچنهین آيا ارتباط معنی داري بین برخی از ويژگیهاي فردي با رضايت شغلی و تعهد سازمانی در افراد تحت بررسی وجود دارد يا خیر.نتايج حاصل ازتحقیق عبارتند از :
48
– 1 بین رضايت شغلی با تعهد سازمانی نمونه تحت بررسی رابطهه معنهی داري مشهاهده شهد. – 2 بین رضايت شغلی از نوع كار با تعهد سازمانی رابطه معنی داري مشاهده شهد. – 3 بهین رضهايت از سرپرست مافوق با تعهد سازمانی رابطه معنی داري مشاهده شد. – 4 بهین رضهايت از همکهاران بها تعهد سازمانی رابطه معنی داري مشاهده شد. – 5 بین رضايت از ارتقها و ترفیهع بها تعههد سهازمانی رابهط معنی داري مشاهده شد. -6 بین رضايت از حقوق و مزايا با تعهد سازمانی رابطه معنهی داري مشاهده نشد. – 7 بین برخی از ويژگیهاي فردي با رضايت شغاي رابطه معنی داري مشاهده نشد.-8 بین برخی از ويژگیهاي فردي با تعهد سازمانی رابطه معنی داري مشاهده نشد.
بیكلیههك )1380( بههه بررسههی میههزان رضههايت شههغلی كاركنههان زن شههاغل در وزارت مسههکن و شهرسازي در مقايسه با مردان. كارشناسی ارشهد مهددكاري اجتمهاعی دانشهگاه علهوم بهزيسهتی و توانبخشی تهران پرداخته است پژوهش فوق به منظور شناخت میزان رضايت شهغلی كاركنهان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازي در مقايسه با مردان پرداخته است. ايهن پهژوهش يهك مطالعهه توصیفی و تحلیلی است، كه از بین كلیه كاركنان شاغل، 973 نفر 642( نفر مرد و 331 نفر زن( 15 درصد، 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش از طريق روش نمونهگیري طبقهاي 97 نفر كارمنهد مهرد و 53 نفر كارمند زن انتخاب گرديدند.
جهت دستیابی به اين هدف پرسشنامهاي حاوي 33 سؤال با طرح دو نوع پرسش، 9 سؤال مربوط به مشخصات فردي و 23 سؤال در رابطه با اهداف پژوهش، و همچنین يك سؤال باز در ارتباط با نظهر كاركنان در مورد عوامل مؤثر در رضايت شغلی مطرح گرديد. نتايج پژوهش حاكی از آن است كه از عوامل مؤثر بر رضايت شغلی كارمندان، رضايت از مديريت، رضهايت از نحهوه ارزشهیابی، رضهايت از حقوق و مزاياي شغلی، رضايت از امنیهت شهغلی، رضهايت از امکانهات رفهاهی و رضهايت از شهرايط فیزيکی محیط كار، در سطح پايین رضايت قرار گرفتهاند يعنی به طور كلی كاركنان از مهوارد فهوق ناراضی میباشند. درخصوص اهداف هفتگانه پژوهش، تفهاوت بهین میهزان رضهايت شهغلی زنهان و
49
مردان وجود دارد، يعنی رضايت مردان بطور كلی از زنان بیشتر است. ولی تفهاوت از لحهاآ آمهاري
معنیدارنبود.
در رابطه با سؤاالت پنجم تا هشتم پژوهش بین رضايت شغلی و شرايط فیزيکی محیط كار، امکانات
رفاهی، ارزشیابی، امنیت شغلی رابطه معنیداري وجود دارد.
يوسفيان )1383( به بررسی وضعيت رضايت شغلی و تعهد سازمانی معلمان اسهتان يهزد
پرداخته است نتايج حاصل از تحقيق به شرح زير می باشد .
-1 در مردان بیشترين جز رضايت شغلی مربهوط به بعد سرپرست )3/90( و در زنهان مربوط به
كهار و سرپهرست )4/1( می باشد. -2كمترين رضايت در مردان و زنان در مورد پرداخت حقوق می باشد )به ترتی -3 .)2/67 ,2/33 رضايت شغلی مردان و زنان فقط با حقوق آنهها ارتبهاط مثبهت و معنی داري دارد.-4 تعهد سازمانی معلمان مرد با حقوق ارتباط معنی دار دارد. -5 تعههد سهازمانی معلمان زن با سن و سابقه كار آنها ارتباط معنی دار و معکوس دارد.-6 در معلمان مرد و زن رضايت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی داري دارد. -7رضايت شغلی و تعهد سهازمانی معلمهان مرد نسبت به معلمان زن در سطح پايینتري قرار دارد سمیعی )1385(به بررسی رابطه خصوصهیات شخصهی و ويژگیههاي شهغلی بها تعههد سهازمانی در
كاركنان مناطق پنجگانه شهرداري شهر اههواز پرداختهه اسهت .براسهاس فرضهیههاي تحقیهق بهین خصوصیات شخصی با تعهد حسهابگرانه، مسهتمر و هنجهاري همبسهتگی مثبهت، بهین خصوصهیات شخصی با تعهد نگرشی و عاطفی همبستگی منفی و بین ويژگیهاي شغلی با انواع تعههد سهازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. در