منبع مقاله با موضوع استعمارگران، زیرک، خدعه، اشغالگران

پایان نامه  

8.به روباه پیام برسانید از طرف من و از طرف اجداد صالح من.
9.و از طرف تمام تاج دارانی که در شکم آن ملعون اند.
10خطا کار است کسی که بپندارد روباه دین دارد.

در خلال قصیده فوق این نکته، برداشت میشود که شاعر- شوقی – روباه را به عنوان نماد انسان حیلهگر و مکار انتخاب و معرفی میکند، که سعی دارد با چرب زبانی خود را به هدف پلیدی که دارد برساند.
در داستانهای فوق شاعر شخصیت مقابل روباه را از میان پرندگان انتخاب کرده، و خروس داستان شوقی با استفاده از هوش و درایت خود پی به نقشه شوم روباه می برد و فریب رفتار حیله گرانه او را نمیخورد.با مطالعه دقیق داستان فوق میتوان دریافت که شاعر از بیان این قبیل داستانها هدفش، تعلیم اخلاق و تربیت انسانی است و آنرا داستانی آموزنده و تأثیر گذار بر جامعه، کودکان و مردم دانست. اما قصیده شوقی را میتوان علاوه بر موارد ذکر شده حاوی مسائل سیاسی دانسته است. وی با استفاده از نماد روباه به معرفی اشغالگران و قشر استعمارگران میپردازد. محور داستان بر اساس خرد و دانش است و بیان میکند که انسان زیرک و باهوش هرگز فریب مکاران و حیله گران که از نظر شوقی استعمارگران هستند، را نمیخورد. انسانهای زیرک و با هوش با استفاده از تجربه و هوش خود میتوانند بر دشمنان فائق آیند. از سوی دیگر این حکایت اشاره دارد به بیداری ملی که روزی در نفوس مصریها رشد کرد. خروس داستان شوقی پیام آور فجر، بیانگر پیروزی ملتهای هوشیار در برابر خدعه دشمنان است.

4-3-2. نیکوکاری

Author: yazoa

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *