منبع تحقیق با موضوع رتبه بندی، استان فارس، اقتصاد کشاورزی، سلسله مراتبی

پایان نامه  

دشت
007/
011/
026/
0
0
021/
0
014/
026/
0
006/
007/
008/
010/
021/
006/
005/
003/
007/
007/
005/
024/
010/
003/
019/
015/
016/
014/
010/
سپیدان
008/
011/
030/
0
010/
038/
008/
011/
026/
038/
027/
005/
012/
021/
026/
014/
009/
010/
009/
009/
009/
032/
020/
002/
055/
019/
012/
021/
034/
سروستان

022/
018/
0
010/
007/
0
008/
026/
038/
004/
006/
009/
009/
009/
002/006/
006/
008/
010/
026/
014/
008/
005/
009/
005/
شیراز
457/
241/
190/
666/
486/
137/
675/
447/
184/
076/
150/
368/
481/
360/
296/
442/
591/
606/
564/
534/
418/
216/
485/
385/
125/
369/
390/
363/
156/
فراشبند
007/
017/
036/
0
010/
012/
0
008/
026/
0
027/
009/
008/
007/
011/
009/
006/
005/
006/
007/
049/
001/
008/
011/
019/
008/
006/
009/
037/
فسا
033/
034/
048/
0
020/
041/
0
043/
026/
038/
048/
041/
041/
044/
040/
032/
033/
030/
033/
031/
026/
075/
029/
015/
053/
044/
055/
041/
027/
فیروزآباد
017/
017/
029/
0
031/
034/
017/
028/
052/
038/
039/
023/
021/
020/
029/
013/
021/
016/
015/
017/
017/
028/
018/
021/
038/
026/
032/
023/
024/
قیروکارزین
010/
017/
017/
0
010/
021/
0
011/
028/
0
003/
012/
009/
016/
015/
010/
009/
007/
010/
016/
009/
016/
007/
027/
028/
014/
010/
014/
010/
کازرون
056/
040/
039/
083/
052/
087/
025/
020/
184/
038/
140/
049/
048/
037/
066/
039/
038/
040/
037/
048/
052/
025/
035/
05/
067/
055/
066/
051/
165/
کوار

005/
018/
0
010/
007/
008/
0
0
0
006/
004/
008/
019/
021/
009/006/
009/
053/
024/
011/
032/
016/
012/
017/
006/
گراش

011/
006/
0
015/
019/
0
020/
0
0
0
006/
006/
015/
006/
025/006/
004/
021/
008/
003/
005/
010/
007/
010/
0
لارستان
127/
045/
040/
0
031/
061/
042/
049/
026/
269/
048/
047/
036/
065/
042/
087/
043/
041/
042/
041/
030/
057/
036/
026/
042/
049/
039/
052/
048/
لامرد
023/
051/
044/
0
047/
066/
025/
020/
026/
038/
013/
025/
017/
020/
016/
028/
013/
017/
018/
023/
058/
0006/
019/
063/
012/
018/
013/
018/
045/
مرودشت
042/
080/
039/
0
047/
055/
051/
023/
026/
038/
066/
077/
041/
067/
077/
065/
037/
036/
032/
053/
034/
070/
066/
028/
132/
066/
072/
066/
036/
ممسنی
019/
011/
011/
0
010/
046/
034/
040/
026/
038/
075/
017/
023/
015/
028/
008/
016/
020/
026/
017/
024/
021/
009/
029/
053/
025/
035/
022/
043/
مهر
012/
028/
035/
0
015/
057/
0
005/
026/
0
002/
011/
011/
011/
011/
022/
007/
006/
009/
007/
079/
021/
017/
043/
009/
012/
008/
012/
005/
نی ریز
018/
045/
041/
0
026/
041/
008/
031/
026/
153/
034/
026/
021/
028/
029/
013/
019/
018/
024/
012/
012/
087/
030/
082/
042/
024/
021/
026/
034/

ت )رتبه بندی شهرستان‌ها
در این مرحله از پژوهش، وزن های مرکب و وزن های هر کدام از زیر شاخص ها در هر شهرستانی را با هم ضرب و در مرحله پایانی از پژوهش تمام وزن های بدست آمده از زیر شاخص ها را در هر کدام از شهرستان‌ها را تک تک با هم جمع و بر تعداد زیر شاخص‌های توسعه تقسیم می کنیم و بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که رتبه هر شهرستانی در کل شاخص ها زیر شاخص ها به چه میزان است.
جدول شماره (4-6):رتبه بندی شهرستان‌ها
شهرستان
وزن نهایی
رتبه
اباده
02322/
13
ارسنجان
013894/
20
استهبان
027853/
12
اقلید
039574/
8
بوانات
011692/
21
پاسارگاد
006646/
27
جهرم
042327/
6
خرامه
0043/
29
خرم بید
017147/
18
خنج
007762/
25
داراب
030316/
11
رستم
007731/
26
زرین دشت
010001/
23
سپیدان
02156/
15
سروستان
016824/
19
شیراز
352717/1
1
فراشبند
053628/
4
فسا
07825/
2
فیروزآباد
019137/
16
قیروکارزین
018813/
17
کازرون
065447/
3
کوار
007945/
24
گراش
004631/
28
لارستان
034649/
9
لامرد
022647/
14
مرودشت
04392/
5
ممسنی
03401/
10
مهر
011458/
22
نبریز
04124/
7

جمع بندی و نتیجه گیری از مدل AHP :
شهرستان شیراز به عنوان مرکز استان و با در اختیار داشتن بیشترین امکانات در بین سایر شهرستان رتبه 1را به خود اختصاص داده است و همان طور که در جدول مشاهده می کنید بین شهرستان شیراز و شهرستان فسا که به عنوان دومین شهرستان معرفی شده است اختلاف فاحشی از نظر امتیاز وجود دارد که نشان دهنده وجود تمرکز سرمایه و امکانات در مرکز استان است .

شکل شماره (4-1):رتبه بندی شهرستان‌ها در شاخص‌های توسعه مدل AHP
در قسمت 4-10تمامی شاخص‌های توسعه را با تکنیکAHP برای ارزیابی و سنجش شهرستان‌های استان فارس به کار بردیم و در این بخش از پژهش هر کدام از شاخص‌های توسعه را با مدل های مختلف برای سنجش و رتبه بندی
شهرستان‌های استان فارس به کار می بریم .
4-11- سنجش و ارزیابی توسعه شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(شاخص اقتصاد کشاورزی و مسکن و کالبدی)
در این مرحله از پژوهش زیر معیارهای اقتصاد کشاورزی و مسکن را مشخص کرده و سپس به وزن دهی هر کدام از زیر معیارها می پردازیم.

Author: yazoa

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *