منابع پایان نامه درمورد بازده سهام، حسابداران، بازار کار

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واکنش بازار سرمايه:
بر اساس تحقيقات تجربي صورت گرفته به نظر مي رسد اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسک بازده اوراق مفيد و سودمند است. فقط کافي است در نظر داشته باشيم اگر اطلاعات حسابداري محتوا و بار اطلاعاتي نداشت هيچگونه بازنگري در پيش بيني ها در اثر دريافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراين باعث تصميمات خريد و فروش نخواهد شد و بدون تصميمات خريد يا فروش هيچگونه تغييري در حجم معاملات و قيمت وجود نخواهد داشت. اطلاعات در حد خودشان مفيدند اگر باعث تغيير عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران شوند ، بعلاوه ميزان و درجه مفيد بودن مي تواند به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و قيمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گيري شوند. رويکردي که بر تئوري حسابداري مالي و تحقيقات از سال 1968 حاکم بوده است و تنها اخبرا شروع به نتيجه دادن از طريق اندازه گيري ديدگاه ها نموده است. منظر اطلاعاتي از طريق اصلي ترين هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري پذيرفته شده است. ديدگاه اين منظر اين است که سرمايه گذاران مي خواهند که خودشان بازدهي آينده سهام را بيش بيني کنند به جاي اينکه حسابداران اين کار را براي آنها بر اساس شرايط ايده آل انجام دهند و از اين منظر حريصانه همه اطلاعات سود مند را مي بلعند. تحقيقات تجربي نشان داده اند که حداقل برخي از اطلاعات حسابداري مفيد ملاحظه شده اند. علاوه بر اين رويکرد اطلاعاتي بيان مي کند که تحقيقات تجربي مي تواند به حسابداران کمک کند که سودمندي را از طريق اينکه به واکنش بازار اجازه دهند که آنها را به سمتي راهنمايي کند که چه اطلاعاتي سودمند هستند و چه اطلاعاتي براي سرمايه گذاران ارزش ندارند، افزايش دهند. منظر اطلاعاتي سودمندي تصميم يک رويکرد گزارشگري مالي است که مسئوليت فردي براي پيش بيني آينده عمليات شرکت و تمرکز بر تامين اطلاعات سودمند براي اين هدف را مورد توجه قرار مي دهد. اين رويکرد فرض مي کند بازار اوراق بهادار کارا به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتي که شامل اطلاعات صورتهاي مالي نيز هست واکنش نشان مي دهد. در اين بخش دلايل اينکه چرا ما بايد واکنش قيمت بازار شرکتها را به اطلاعات صورتهاي مالي پيش بيني کنيم بررسي خواهيم کرد. در بررسي اين موضوع معمولا اطلاعات صورتهاي مالي به بصورت خالص به پيش بيني هاي زير در مورد رفتار سرمايه گذاران به خصوص واکنش به اطلاعات صورتهاي مالي محدود مي شود (نوروز بيگي، 1386،ص 175)1.
سرمايه گذاران درباره بازده مورد انتظار و ريسک داراي باورهاي پيشين هستند. اين باورهاي پيشين بر پايه اطلاعاتي قرار دارد که در دسترس همگان است تا اينکه سود جاري شرکت اعلام شود (که سرمايه گذاران در باورهاي خود تجديد نظر خواهند کرد). حتي اگر اين باورها بر پايه اطلاعاتي قرار داشته باشد که در دسترس همگان است، هيچ الزامي وجود ندارد که باورهاي پيشين همانند باشند، زيرا سرمايه گذاران در برابر اطلاعاتي که کسب مي کنند و نيز از نظر توانايي تفسير آنها متفاوتند. همچنين امکان دارد اين باورهاي پيشين شامل انتظاراتي باشد که در باره قدرت سودآوري آينده و کنوني شرکت نظير بازده آينده اوراق بهادار ، دست کم، تا حدودي به سودآوري آن بستگي دارد.
پس از اعلام سود خالص سال جاري ، برخي از سرمايه گذاران درصدد بر مي آيند اطلاعات بيشتري به دست آورند و اين از طريق تجزيه و تحليل عدد متعلق به سود ميسر خواهد شد. براي مثال اگر سود خالص بالا برود يا از مقدار مورد انتظار بيشتر باشد اين مي تواند به عنوان خبر خوبي به حساب آيد. اگر وضع بدين گونه باشد سرمايه گذاران با استفاده از نظر بيز20 در باورهايي که در باره بازده و قدرت سودآوري آينده شرکت دارند تجديد نظر خواهند کرد. برخي از سرمايه گذاران( کساني که در مورد سود خالص جاري انتظارات بالاتري داشتند) احتمالا همين عدد سود خالص را به عنوان يک خبر بد تفسير خواهند نمود.
سرمايه گذاراني که در باور هاي خود نسبت به سودآوري آينده و بالا رفتن بازده شرکت تجديد نظر کرده اند تمايل بيشتري نشان مي دهند تا تعداد بيشتري سهم شرکت را به قيمت کنوني بازار خريداري کنند و کساني که در بازار در باورهاي خود در جهت عکس تجديد نظر کرده اند عمل عکس گروه دوم را انجام خواهند داد. ارزيابي سرمايه گذاران در مورد ريسک اين سهام مورد تجديد نظر آنان قرار خواهند گرفت.
ما انتظار داريم پس از اعلام سود خالص شاهد اين موضوع باشيم که معامله بر روي سهام شرکت افزايش يابد. گذشته از اين، هر قدر تفاوت در باور هاي پيشين سرمايه گذاران و تفسيرهايي را که بر اساس اطلاعات مالي کنوني انجام مي دهند ، بيشتر باشند ، حجم اين معاملات بيشتر خواهد شد. اگر سرمايه گذاران سود خالص گزارش شده را به عنوان خبر خوب تفسير کنند ( و در نتيجه بر انتظاراتي که در باره بازده و سود دهي آينده شرکت دارند بيفزايند) کساني را تحت الشعاع قرار خواهند داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسير مي کنند. در چنين شرايطي ما انتظار داريم شاهد افزايش قيمت سهام شرکت باشيم.
بيور در تحقيق بسيار مشهور خود واکنش ناشي از حجم معامله را مورد بررسي قرار داد. او به اين نتيجه رسيد که طي هفته اعلام سود خالص حجم معاملات بسيار افزايش مي يابد. امکان دارد واکنش قيمت بازار بيانگر آزمون قوي تري در مقايسه با واکنش ناشي از حجم معامله در باره سودمندي اطلاعات از نظر تصميم گيري باشد(بيور ، 1972، ص410)21.
2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار
تئوري بازار کارا بيان مي کند که بازار به سرعت به اطلاعات جديد واکنش نشان مي دهد. در نتيجه مسئله مهم اين است که بدانيم در چه زماني براي اولين بار خبر سود خالص گزارش شده به آگاهي همگان رسيده است. اگر پژوهشگر در صدد تعيين اثر اين خبر در حجم معاملات و قيمت سهام باشد، حتي چند روز پس از اين خبر دست به تحقيق بزنند، بسيار دير شده است. زيرا پس از آن حتي با وجود اينکه چنين خبري وجود دارد نمي توان هيچ اثري از آن را مشاهده کرد. پژوهشگران براي حل اين مسئله در صدد برآمدند ازتاريخي که سود خالص در رسانه هاي مالي ، مانند وال استريت ژورنال اعلام و گزارش شده است ، استفاده کنند. اگر قرار باشد بازار کارا واکنش نشان دهد ، آن بايد از يک دريچه کوچک، در دوره چند روزه مربوط به اين تاريخ چنين واکنشي را نشان مي دهد (ثقفي، 1383،ص 7)1.
معمولا خبر خوب يا بد در سود خالص را با انتظار سرمايه گذاران از آن مي سنجند. براي مثال اگر شرکتي سود خالص را 2 ميليون دلار اعلام کند و اين همان چيزي باشد که سرمايه گذاران انتظار دارند به ندرت امکان دارد که سود خالص داراي بار اطلاعاتي باشد. ولي اگر سرمايه گذاران انتظار سود خالص 2 ميليون دلار را داشته اند ولي شرکت سود 3 ميليون دلاري را اعلام کند ، در اين صورت اين خبر خوب باعث مي شود که سرمايه گذاران در جهت مثبت و با سرعت در باورهاي خود تجديد نظر نمايند و نسبت به چشم اندازه آينده شرکت خوش بين تر شوند(چاني و چتر، 1993، ص50)2.
هميشه رويداد هاي گوناگوني وجود دارد که بر حجم عاملات و قيمت سهام تاثير گذار است و به راحتي نمي توان از واکنش بازار نسبت به سود خالص گزارش شده آگاه گرديد. براي مثال فرض کنيد شرکتي سود خالص خود را گزارش نموده و اين سود حاوي خبر هاي خوب است و همزمان با آن دولت يک چنين اعلاميه اي بر قيمت تمامي اوراق بهادار اثر بگذارد و آن هم به نوبه خود ، اثر ناشي از قيمت مربوط به خبر اعلام سود خالص شرکت را تحت الشعاع قرار دهد. از اين رو روش مطلوب اين است که عوامل اثر گذار موجود در کل بازار بر بازده سهام را از يکديگر تفکيک نماييم(همان منبع، ص51).
3-2-2-پژوهش بال و براون
بال و براون در سال 1968 تحقيق تجربي و سنتي در زمينه حسابداري را در بازار هاي سرمايه آغاز کردند و اين روش تحقيق تا به امروز ادامه دارد. نخست آنها مي خواستند شواهد علمي متقاعد کننده اي را ارائه نمايند که بازده سهام شرکتها در برابر محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي واکنش نشان مي دهد. اين نوع تحقيق را تحقيق موردي مي نامند.
زيرا در اين تحقيق در باره واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به انتشار سود خالص بود. تحقيق بال و براون از اين نظر ارزشمند است که داراي يک روش اصولي يا زير بنايي است و مي توان آن را گسترش داد(خوش طينت، 1385،ص 9)1.
بال و براون 261 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار نيويورک را به عنوان نمونه براي مدت 10 سال (1965-1956) مورد مطالعه قرار دادند . آنها توجه خود را معطوف به محتواي اطلاعاتي سود خالص نمودند و به ساير اطلاعات ناشي از اجزاي تشکيل دهنده صورتهاي مالي ، مانند قدرت نقدينگي و ساختار سرمايه ، توجه نکردند(همان منبع،ص 10)2.
نخستين کار دو پژوهشگر اين بود که محتواي اطلاعاتي سود خاص را اندازه گيري نمايند يعني اينکه آيا سود خالص گزارش شده از مقدار مورد انتظار بيشتر (خبر خوب) يا از مقدار مورد انتظار کمتر (خبر بد) بود. بديهي است که در اين مورد مي بايستي سود را جايگزيني انتظار بازار بود. زيرا بر اساس آن سود خالص غير منتظره تنها در قالب تغيير در سود خالص مشخص مي گرديد. از اين رو شرکتهايي که سود خالص پيش بيني از سال قبل داشتند در طبقه اي قرار گرفتند که خبر خوب اعلام مي شد و بالعکس. دومين کار آنها اين بود که بازده بازار مربوط به سهام شرکتهاي نمونه را زماني که نزديک اعلام سود خالص بود مورد ارزيابي قرار دادند. اين کار بر اساس روش محاسبه بازده غير عادي انجام شد. تنها تفاوت در اين بود که دو پژوهشگر از بازدهي ماهانه استفاده کردند. آنها خبر خوب مربوط به اعلام سود خالص را در نمونه خود مورد توجه قرار دادند. ميانگين بازده غير عادي بازار سهام در ماهي که خبر سود خالص اعلام شد، بسيار مثبت بود و بالعکس، ميانگين بازده غير عادي در مورد خبر بد مربوط به سود خالص متعلق به شرکتهاي موجود در نمونه بسيار منفي بود. اين نتيجه مويد اين مي باشد که بازار در برابر خبر خوب يا بد مربوط به سود خالص ( متعلق به يک زاويه بسيار محدود در مورد اعلام سود خالص) واکنش نشان مي دهد (خوش طينت، 1385،ص 11)3.
يکي از جنبه هاي مهم تحقيق بال و براون اين بود که آنها براي طيف وسيعي متشکل از هر 11 ماه قبل و 6 ماه بعد از خبر سود تقسيمي اين مطالعه را انجام دادند . اين دو پژوهشگر براي هر يک از ماه هاي اين 18 دوره ميانگين بازده غير عادي را محاسبه کردند.
4-2-2 نتيجه تحقيق بال و براون
مهمترين نتيجه تحقيق بال و براون اين بود که موجب مطرح شدن سوالات زيادي در مورد سودمندي گزارشهاي مالي شد. از ديدگاه منطقي گام بعدي پرسش اين سوال است که آيا مقدار سود خالص مورد انتظار با اندازه و بزرگي واکنش بازار اوراق بهادار رابطه دارد يا نه؟ البته تحقيق بال و براون بر مبناي علامت يا نشانه سود خالص غير منتظره قرار داشت. يعني محتواي اطلاعاتي موجود در سود خالص ، در تحقيق اين دو پژوهشگر را فقط مي توان در قالب دو طبقه اعلام دو خبر خوب يا بد قرار داد که اين مقياس يا معيار نسبتا خوب است(خوش طينت و فلاح،1385،ص 12)1.
در مورد سوال مربوط به اندازه و بزرگي واکنش بازار ، بيور کلارک و رايت در سال 1979 در مورد ميزان واکنش بازار تحقيقي انجام دادند. آنها نمونه متشکل از 276 شرکت را براي دوره 10 ساله از 1965 تا 1974 مورد مطالعه و تحقيق قرار دادند. در مورد هر شرکت موجود در اين نمونه و براي هر سال که که اين نمونه مورد تحقيق قرارا مي گرفت ، آنها تغييرات غير منتظره در سود خالص را محاسبه کردند سپس با روش مبتني بر الگوي بازار در صدد برآمدند بازده غير عادي سهام مربوط به تغيير غير منتظره در سود