منابع پایان نامه درمورد اخبار خوب، استاندارد، اوراق قرضه

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

ه تحقيق بال و براون انجام شده شناخت و توضيح در مورد واکنشهاي مختلف بازار به اطلاعات سود است. اين موضوع ضريب واکنش سود ناميده مي شود . ضريب واکنش سود ، بازده غير منتظره بازار را در واکنش به اجزاي غير منتظره سود گزارش شده توسط شرکتي که اوراق را منتشر کرده است اندازه گيري مي کند.
دلايل واکنش متفاوت بازار : اسکات دلايلي براي واکنش متفاوت بازار به سود گزارش شده بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي به شرح زير اعلام کرد:
ريسک: هر چه قدر توالي بازده مورد انتظار آينده شرکت پر ريسک تر باشد ارزش آن براي سرمايه گذار ريسک پذير پايين خواهد بود. براي يک سرمايه گذار متنوع (پرتفوي) بتا معياري براي محاسبه اثر گذار دارايي است. سرمايه گذار به سود سال جاري به عنوان يک شاخص قدرت سود آوري و بازدهي آتي نگاه مي کند. هر چه اين بازده آتي پر ريسک تر باشد واکنش بازار سرمايه گذاران به سود هاي غير منتظره پايين خواهد بود
ساختار سرمايه: شرکت هايي که داراي اهرم (وام) زياد هستند، افزايش در سود خالص ( بيش از بهره) موجب تقويت و افزايش ايمني اوراق قرضه و ساير بدهي هاي شرکت مي شود به گونه اي که خبر هاي خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه قرار مي گيرد . از اين رو ضريب واکنش در برابر سود خالص براي شرکت هايي که دارنده وام سنگين در مقايسه با شرکت هايي که بدون بدهي يا با بدهي کم هستند باعث مي شود که ضريب واکنش سود آنها کاهش يابد. شواهد تجربي در مورد ضريب واکنش سود پايين براي شرکت هاي بار اهرم بالا و همچنين ضريب واکنش سود پايين براي شرکت هاي با نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام بالا توسط هاليوال ، لي فارقر ،1991، گزارش شده است.
تداوم روند سودآوري: هر چه قدر اخبار خوب يا بد در سود سال جاري، در سالهاي آينده نيز پايدار باشد، انتظار داريم ضريب واکنش سود آن شرکت بالا باشد لذا اگر اخبار خوب ،GN، سال جاري ناشي از معرفي موفقيت آميز يک محصول جديد يا کاهش شديد هزينه توسط مديريت باشد پاسخ بازار بايد نسبت به زماني که اخبار خوب متاثر از سود غير منتظره فروش تجهيزات است، بيشتر باشد. سرمايه گذاران انتظار ندارند که سود هاي غير منتظره اي که شناسايي شده است و ناشي از فروش تجهيزات ، اموال و ماشين آلات است در آينده نيز تکرار شود بنابر اين واکنش آنها نسبت به اين نوع سود هاي غير عملياتي کمتر و در نتيجه ضريب واکنش سود پايين تر خواهد بود.
کيفيت سود: به ظاهر هر چه کيفيت سود بالا باشد انتظار ضريب واکنش سود بالاتري نيز خواهد رفت چرا که سرمايه گذاران بهتر مي توانند از عملکرد جاري به عملکرد آتي شرکت پي ببرند.
شباهت انتظارات سرمايه گذاران: سرمايه گذاران مختلف با توجه به اطلاعات پيشين و توانايي خود در ارزيابي اطلاعات صورت هاي مالي نسبت به سود خالص دوره بعد يک شرکت ، داراي انتظارات متفاوتي هستند. هر قدر انتظارات سرمايه گذاران در مورد سود خالص و آينده شرکت شباهت بيشتري به هم داشته باشد اثر هر ريال از سود غير منتظره بر قيمت سهام بيشتر مي شود. در نتيجه ضريب واکنش سود خالص بالاتر خواهد بود.
توان آگاهي دهندگي قيمت: با فرض يکسان بودن شرايط هرچه قيمت اطلاعات بيشتري را تبيين کتد محتواي اطلاعاتي سود حسابداري کمتر و ضريب واکنش سود پايين تر خواهد بود. يکي از علائمي که نشان دهنده بار اطلاعاتي قيمت مي باشد، اندازه شرکت است. شرکت هاي بزرگ بيشتر مطرح هستند و مورد نظر رسانه هاي خبري قرار مي گيرند. با اين وجود تحقيقي را ايستن و زمجوزکي انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند که اندازه و بزرگي شرکت نمي تواند به عنوان متغير عمده ضريب واکنش سود را توجيه کند.
در اين تحقيق عامل ريسک عدم پرداخت و تاثير آن بر ضريب واکنش سود مورد بررسي قرار مي گيرد.
نتايج تحقيقات اجام شده در مورد ضريب واکنش سود در جدول 1-1 نشان داده شده است.
جدول (1-1) نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ضريب واکنش سود
نتايج اصلي
دوره تحقيق
محقق(محققين(
تداوم روند سودآوري به عنوان اولين عامل موثر بر ضريب واکنش سود شناسايي و تعيين گرديد
( کور مندي و لايپ ،1987، ص340)10
1980-1974
کور مندي و لايپ
تنها عامل موثر به شکل منفي بر ضريب واکنش سود ريسک سيستمتاتيک است و عامل نرخ فرصتهاي رشد ، به شکل مثبت بر ضريب واکنش سود تاثير گذار است
( کولين و کوتاري، 1989، ص 49)11
1987-1980
کولين و کوتاري
تداوم روند سود آوري پس از کنترل متغير هاي ريسک و رشد، عاملي موثر بر ضريب واکنش سود است
(استين و زيمچوسکي ، 1989 ، ص 31)12
1987-1981
استين و زيمچوسکي
ضريب واکنش سود براي شرکتهي فاقد اهرم يا با سطح پايين اهرم نسبت به شرکتهاي اهرمي و يا با سطح بالاي از اهرم بزرگتر است
(لي و فارقر، 1991،ص 22)13
1984-1970
لي و فارقر
علاوه بر ريسک سيستماتيک ، ريسک عدم پرداخت) (Default Risk نيز کاهش دهنده ضريب واکنش سود است
1988-1987
هاليوال و رينولد
رتبه بندي اوراق قرضه و نسبت بدهي ها به عنوان شاخص هاي ريسک عدم پرداخت در تشريح ضريب واکنش سود نقش دارد
(بيلينگز، 1999، ص 510)14
1996-1977
بيلينگز
انشار و باز پرداخت بدهي ها که به ترتيب ، باعث افزايش و کاهش ريسک عدم پرداخت مي گرردد، به دليل وجود شاخص هاي غير قابل اتکاء مانند عدم اندازه گيري دقيق مفاهيم مفهوم در تئوري هاي بنيادين ، ناپايداري مدل هاي اقتصادي و زير سوال بودن سودمندي اصول بنيادي نظريه کلاسيک مالي بر طبق تحقيقات اخير، به شکلي دقيق نمي تواند باعث کاهش و افزايش ضريب واکنش سود گردد
(يئو و کيم ، 2002، ص11)15
1993-1984
يئو و کيم
دريافتند که ميزان ضريب واکنش در شرکتهايي که داراي نسبت هاي بالاي سود تقسيمي به جريانهاي نقدي آزاد و نسبت هاي اهرم کوچکترهستند و نيز شرکتهايي که داراي فرصت هاي رشد بالاتري هستند بزرگتر است
1998-1980
آريف و چنگ
6-1 فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي اول: بين سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي انباشته در بازار سرمايه ايران ارتباط وجود دارد.
فرضيه اصلي دوم: ريسک عدم پرداخت بر ضريب واکنش سود تاثير گذار است.
فرضيه اصلي سوم: ريسک سيستماتيک(بتا) بر روابط ميان ريسک عدم پرداخت و سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي انباشته تاثير گذار است.
فرضيه اصلي چهارم: فرصت هاي رشد بر روابط ميان ريسک عدم پرداخت و سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي انباشته تاثير گذار است.
فرضيه اصلي پنجم: اندازه شرکت بر روابط ميان ريسک عدم پرداخت و سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي انباشته تاثير گذار است.
فرضيه اصلي ششم: پايداري سود شرکت بر روابط ميان ريسک عدم پرداخت و سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي انباشته تاثير گذار است.
7-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات:
ضريب واکنش سود16 : ضريب واکنش سود ، بازده غير منتظره بازار را در واکنش به اجزاي غير منتظره سود گزارش شده اندازه گيري مي کند (کوتاري ، 2001،ص 6)17.
بازده غير عادي18: به عنوان تفاوت ميان بازده واقعي شرکت با بازده مورد انتظار يا بازده کل بازار مي باشد(همان منبع،ص 9)4.
سود غير منتظره: به عنوان تفاوت بين سود واقعي کسب شده و سود مورد انتظار تعريف مي شود (همان منبع،ص 11)5.
ريسک عدم پرداخت6: اين ريسک به معني احتمال عدم توانايي واحد تجاري در پرداخت به موقع بدهي ها و ايفاي تعهدات خود در سر رسيد اين بدهي ها مي باشد ( لي و فارقر،1991 ،ص 20)7.
پايداري سود8: پايداري سود بيانگر اين اموضوع است که چه مقدار از سود سال جاري در سال بعد نيز تکرار مي شود (هاليوال و رينولد ، 1994، ص415)9.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
حسابداري به عنوان مکانيزمي جهت ايجاد توان ارائه اطلاعات مربوط، علاوه بر ايجاد امکان تصميم گيري بهتر سرمايه گذاران ، داراي منافع اجتماعي از طريق بهبود کارکرد بازارهاي اوراق بهادار مي باشد. تحقيقات حسابداري تاکيد دارد که قيمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداري واکنش نشان مي دهد که اين واکنش نشان از محتوا و، بار اطلاعاتي و اطلاعات مفيد حسابداري است که باعث تغيير عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران مي شود و ميزان درجه مفيد بودن ، به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گيري مي شود.
شواهد اوليه واکنش بازار اوراق بهادار به اعلام سود حسابداري ، توسط آقايان بال و براون در سال 1968 ارائه شد، آنها نشان دادند که شرکتهايي با اخبار خوب داراي بازده غير منتظره مثبت و شرکتهايي با اخبار بد داراي بازده غير منتظره منفي هستند. موقعيت خاص هر فرد يا گروه براي دستيابي به سود و زيان در عرصه بازار ، عامل اصلي در خوب و بد بودن خبرها به شمار مي رود، با اين حال از ديدگاه بازار ، خبرهاي خوب عامل افزايش بازده و خبرهاي بد عامل کاهش بازده در بازار است.
اگرچه افراد و گروه هاي مختلف ، انگيزه هاي متفاوتي براي تهيه و ارائه اطلاعات دارند، با اين حال، چنانچه اطلاعات خبرهاي بد باشد ، توجيه لازم براي پنهان کردن و عدم افشاي آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهاي بدي که آگاهي نسبي قبلي در مورد آن وجود دارد ، تا حد زيادي بعيد به نظر مي رسد. در واقع ، از آنجا که افراد و گروه ها کاملا مخاطره گريز فرض مي شوند، آنها حاضرند تا زمان دستيابي به اطلاعات مطمئن و مصونيت مناسب در برابر آثار ناشي از اطلاعات بد، مبالغي را براي پنهان کردن اين نوع اطلاعات صرف کنند. بدون ايجاد مصونيت اثربخش، زيان هاي درخور توجهي در بازار تحمل مي شود و بازار صحنه جا به جايي ثروت از بازندگان بي شمار به برندگان اندک خواهد بود.
استفاده از خبرهاي بد براي تخصيص مجدد کل منابع اقتصادي در فرصت هاي سرمايه گذاري مطلوبتر جداي از تحمل زيانهاي ناشي از جابجايي ثروت مي تواند منجر به کسب بازده مناسب شود تا حدي که زيانهاي وارده را نيز جبران کند. پنهان کردن و اختفاي اطلاعات سبب مي شود تا ارزش خاص اطلاعات افزايش يابد. با تاکيد بر ادعاي وجود بازندگان بسيار و برندگان اندک در بازار ، مي توان علت اصلي اقدامات بازيگران عرصه بازار براي کاهش پنهان کاري و اختفاي اطلاعات را درک کرد، اقداماتي که از طريق ايجاد تقاضا براي انتشار عمومي اطلاعات ، معني دار مي شود و ابزاري موثر براي کاهش توزيع مخاطرات سرمايه گذاران در بازار است. الزامات مربوط به منع داد و ستد اوراق بهادار برپايه اطلاعات داخلي به وسيله مديران واحد اقتصادي ، نمونه اي از قوانيني است که در ارتباط با توجه به توزيع مخاطرات در بازار وجود دارد. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار مي توان به اخبار مربوط به وضعيت مالي ، نقدينگي، ريسک و پيش بيني هاي سود اشاره کرد. از اين رو براي شناخت و توضيح علل واکنش هاي مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومي تحت عنوان ضريب واکنش سودد ERC مطرح گرديد(کوتاري ، 1992،ص 175)19.
طي تحقيقات مختلف رابطه بين ضريب واکنش سود و متغيرهاي مالي شرکتها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. رويکرد اصلي در اين پژوهش آزمون تجربي سودمندي محتواي اطلاعاتي سود از طريق آزمون تاثير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير منتظره با تاثير پذيري از ريسک عدم پرداخت مي باشد.
در اين فصل ابتدا ادبيات موضوعي در خصوص سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واکنش بازار سرمايه، ريسک عدم پرداخت، مفاهيم سود ، سود غيرمنتظره و بازده غير منتظره پرداخته شده سپس در انتهاي فصل به تحقيق هاي گذشته داخلي و خارجي و نتايج آن نيز اشاره گرديده است.
2-2-مباني نظري تحقيق- بخش اول:
1-2-2