منابع پایان نامه حقوق با موضوع جرایم سازمان یافته

پایان نامه  

غیراقتصادی کمتر در این سازمان مطرح بوده است، لذا در مورد جرایم سازمان یافته اقدام عملی قابل توجهی در این سازمان صورت نگرفته است. بطور کلی اقدامات اکو در این زمینه به طرح اقدام اکو پیرامون کنترل مواد مخدر 1996 و سمینار منطقهای وزیران دادگستری کشورهای عضو اکو درباره کنوانسیون پالرمو محدود میشوند.
بند اول: طرح اقدام اکو
یکی از مهمترین اسنادی که در ارتباط با مبارزه با جرم سازمان یافته آن هم در مورد قاچاق مواد مخدر در اکو موجود است؛ «طرح اقدام اکو پیرامون کنترل مواد مخدر است. این طرح در پی «اعلامیه استانبول 1993» و پیشنهاد مطرح شده در آن مبنی بر لزوم تدوین یک طرح جامع برای مبارزه مؤثر با تهدید فزاینده مواد مخدر در دومین نشست اکو پیریزی شد. نشست سوم اکو در اسلام آباد در سال 1995 بر جدی بودن تهدید مواد مخدر برای جهان بطور عام و برای منطقه بطور خاص تأکید کرده و تدوین طرح را خواستار شده است. در سال 1995 در تهران شورای منطقهای برنامهریزی اکو پیشنهاد کرد که طرحی با سه محور: کنترل مواد مخدر، سرکوب قاچاق مواد مخدر و تقلیل تقاضا، اصلاح و بازسازی معتادان مواد مخدر تهیه شود که این پیشنهاد توسط شورای وزیران اکو در پنجمین نشست آنان در عشق آباد در ژانویه 1995 تأیید گردید. پس از آن، گروه کارشناسان اکو از پنجم تا هفتم نوامبر 1995 در تهران تشکیل جلسه داده و طرحهای پیش نویس را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام طرح جامعی را با عنوان «طرح اقدام پیرامون کنترل مواد مخدر» به تصویب رساندند. در این طرح که می توان آنرا طرحی منطقهای جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به عنوان یکی از جرایم مهم سازمان یافته و مبارزه با درآمدهای جرم و پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر تلقی نمود، تدابیر مختلفی جهت این مبارزه اتخاذ گردیده است.
در این طرح با تأکید بر این که قاچاق مواد مخدر از طرفی ناقض قوانین داخلی و معاملات بینالمللی و از طرف دیگر، دربرگیرنده جرم سازمان یافته، تبانی، ارتشاء، فساد، انتقال غیرقانونی پول، جرایم خشونت آمیز و تجارت سلاح است. جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر تدابیر ویژهای اتخاذ گردیده است.
این تدابیر در سه فصل پیش بینی گردیده اند که عبارتند از:
کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر

مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
کاهش تقاضای غیرقانونی مواد مخدر و اصلاح و بازپروری معتادان
در ارتباط با هر یک از موارد سه گانه فوق، طرح اکو علاوه بر پیشنهادات کلی متضمن پیشنهاداتی جهت اقدامات داخلی و منطقهای کشورهای عضو میباشد. در زمینه کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر مهمترین اولویتها به صورت کلی به موارد سه گانه زیر اختصاص داده شده است:
جایگزین کردن کشت گیاهان دیگری به جای شاهدانه و خشخاش و پروژه توسعه منطقه
نابود کردن کارگاهها و آزمایشگاههای مخصوص هروئین
تقویت کنترل تجارت و استفاده قانونی از مواد مخدر و داروهای روانگردان و مواد شیمیایی مهم.
علاوه بر اولویتهای فوقالذکر، طرح اکو اقداماتی را در سطح داخلی و منطقهای جهت کنترل و عرضه مواد مخدر پیشنهاد میکند که به طور مختصر به شرح زیر است:
الف: اقدامات در سطح داخلی
برای کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر لازم است در سطح داخلی هر کشور عضو ممنوعیتهایی نسبت به امور زیر اعمال گردد:
کشت خشخاش، شاهدانه و کوکا؛ مگر برای استفاده استثنایی جهت اهداف پزشکی، علمی یا صنعتی
واردات، صادرات و حمل و نقل مواد مخدر و داروهای روانگردان؛ مگر بر طبق قواعد و مقررات داخلی
تغییر مسیر مواد مخدر و داروهای روانگردان و مواد شیمیایی اصلی به کانالهای غیرقانونی
مالکیت، اداره و به کارگیری هر مکان و ابزاری برای تولید مواد مخدر و داروهای روانگردان،؛ مگر با مجوز و پروانه دارویی و با اهداف علمی
علاوه بر موارد فوق فراهم کردن زمینه اشتغال برای کسانی که به کشت خشخاش و غیره مشغول بودهاند، اجرای برنامههای جایگزین کشت خشخاش و پروژههای توسعه در مناطق کشت خشخاش، نابود کردن کارگاهها و آزمایشگاههای تولید هروئین، جمعآوری اطلاعات قابل اعتماد درباره تعداد و محل آزمایشگاهها و گارگاههای ساخت هروئین جهت اقدام به نابودی آنها، پیشنهادات دیگری بودهاند تا در سطح داخلی کشورهای عضو اکو بکار گرفته شود.
ب: اقدامات در سطح منطقهای
جهت کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر در سطح منطقهای اقدامات سهگانه زیر پیشنهاد شده بود:
تبادل اطلاعات میان اعضای اکو درباره کشت غیرقانونی خشخاش و شاهدانه
تبادل اطلاعات اعضا درباره وسایل و ابزار توقیف شده در طول مدت نابودسازی کارگاههای تولید هروئین
انجام اقدامات منطقهای مشترک جهت کنترل تهیه و تولید خشخاش و شاهدانه
با توجه به این که قاچاق مواد مخدر امروزه به صورت سازمان یافته توسط گروههای مجرمانه صورت میگیرد، مهمترین موضوعاتی که در اولویت طرح اکو برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیشبینی شدهاند عبارتند از:
تأسیس مؤسسات اجرای قانون
ترفیع ظرفیتها و فعالیتهای مؤسسات اجرایی قانون
افزایش تأثیرگذاری سیستم عدالت کیفری
از طرف دیگر اقداماتی که در سطح داخلی کشورهای عضو باید بکار گرفته شوند عبارتند از:
تجدید نظر در قوانین کیفری مربوط به قاچاق مواد مخدر و رویههای قضایی مربوطه و تشدید مجازاتهای جرایم و تصویب و امضاء کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد
تأسیس ادارات و سازمانهای قدرتمند اجرای قانون داخلی با ساختار و سیستم کاری مناسب جهت مبارزه با پدیده پیچیده قاچاق مواد مخدر
آموزش افسران پلیس جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر با استفاده از تجربیات و برنامههای آموزش مرکز کنترل و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد
بکارگیری وسایل و تجهیزات تخصصی مدرن نظیر وسایل الکترونیکی، مکانیکی، دوربینهای مدار بسته و غیره به هنگام تحقیق و مراقبت

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعمال سیستم پرداخت پاداش و اعطای هدایای نقدی به مخبران صادق و افسرانی که در کشف و ضبط مواد مخدر مشارکت داشتهاند
انجام اقدامات لازم جهت مبارزه با تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر

همچنین جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر اقداماتی در سطح منطقهای نیز در طرح اکو پیشبینی شده است که به طور مختصر عبارتند از:
تشکیل واحد هماهنگسازی کنترل مواد مخدر جهت تقویت ادارات پلیس داخلی کشورهای منطقهای برای مقابله با قاچاق مواد مخدر
تشکیل شبکه ارتباطی رایانهای با هدف تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر
تبادل افسران رابط میان کشورهای عضو؛ جهت تسهیل هماهنگی مؤثر میان ادارات و مقامات صالح کشورها
کنترل محمولههای قاچاق مواد مخدر یا مظنون توسط کشورهای منطقهای بر اساس ماده 11 کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد و بر طبق قراردادهای فیمابین
تأسیس مرکز آموزش منطقهای برای سازماندهی برنامهها، سمینارها و کارگاههایی جهت بالا بردن آگاهی و توانایی افسران مربوطه
خوشبختانه با تشکیل شبکه ارتباطی رایانهای که در شهریور سال 1380 راه اندازی شده است، به مرور زمان اطلاعات مربوط به اقدامات اکو درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر به معرض نمایش درآمده، علاوه بر این که میان کشورهای عضو نیز از طریق امکان ارتباط سریع در همین رابطه فراهم گردیده است. همانگونه که ملاحظه میشود، طرح اقدام اکو جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر از این حیث در این سازمان به تصویب رسیده است که یکی از مظاهر مهم جرم سازمان یافته است که علاوه بر ویژگی فراملی، به همراه خویش جرایم سازمان یافته دیگری از قبیل تطهیر درآمدهای جرم، فساد اداری، خشونت و تجارت سلاح را نیز به همراه دارد.
انگیزهای که موجب گردید که کشورهای عضو اکو نسبت به قاچاق مواد مخدر از خود حساسیت نشان داده و طرح فوقالذکر را به تصویب رساندهاند، میباید موجب اقدامات لازم برای مقابله با سایر مظاهر جرم سازمان یافته بشود. بر این اساس حدود شش ماه پس از تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی این سازمان نیز سمیناری از وزرای دادگستری منطقه را در روزهای 3 و 4 اکتبر 2001 برگزار کرد.
بند دوم: بیانیه سمینار وزیران دادگستری اکو در سال 2001
این سمینار بر اساس ماده 32 کنوانسیون در اکتبر 2001 و به دعوت دبیر اکو دبیر اجرایی اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان یافته در تهران و با هدف بحث و بررسی ویژگیهای کنوانسیون پالرمو و پروتکلهای ضمیمه و اهداف آن و تأثیر اجرای آن در منطقه و بررسی چگونگی تأیید آن در مجالس قانونگذاری کشورهای عضو برگزار گردید. در این اجلاس که وزراء یا هیأتهایی از دادگستری کشورهای عضو و نمایندگان پلیس و سازمان مبارزه با جرایم وزارت خارجه این کشورها حضور داشتهاند، در ارتباط با ویژگیهای کنوانسیون پالرمو 2000 و تأثیر آن در کاهش فعالیتهای سازمانهای مجرمانه و نقش دولتهای عضو سازمان ملل در مبارزه با مظاهر جرایم پیشبینی شده در این کنوانسیون و سرانجام کیفیت همکاری کشورهای عضو اکو جهت تصویب نهایی این کنوانسیون، بحث و بررسی به عمل آمد. این سمینار پس از دو روز بحث و تبادل نظر با انتشار بیانیهای بکار خود پایان داد.
در این بیانیه با ابراز نگرانی از گسترش جرایم سازمان یافته فراملی که ثبات وضعیت کشورهای جهان را تهدید کرده و موجبات گسترش مصیبتهای انسانی را افزایش داده است و اثرات منفی را در سراسر جهان و بویژه در منطقه دارد و نظریه احساس ضرورت مبارزه همه جانبه با این جرایم در تمامی اشکال و مظاهر آن از کشورهای عضو اکو که کنوانسیون و پروتکلهای ضمیمه را امضاء کردهاند، خواسته شده و از سایر کشورها نیز درخواست شده که هرچه سریعتر به کنوانسیون و پروتکلهای آن بپیوندند. از طرف دیگر از تمامی کشورهای عضو در این بیانیه خواسته شده است تا جهت هماهنگی با مقررات کنوانسیون با تجدید نظر در قوانین داخلی خود، قوانین معارض را همگام با مقررات کنوانسیون اصلاح نمایند که این خود یکی دیگر از مواردی است که نشان دهنده تأثیرپذیری حقوق داخلی کشورها از حقوق بینالملل و منطقهای در زمینه جرم سازمان یافته است. علاوه بر اینکه از دولتهای عضو خواسته شده است که جهت تصویب نهایی کنوانسیون و به تبع آن اجرای مقررات پیشبینی شده آن در زمینه همکاری با سایر کشورها برای پیشگیری از ارتکاب جرایم سازمان یافته و تبادل اطلاعات و دیگر اقدامات مقرر نهایت جهد خود را مبذول نمایند.
اقدامات سازمان همکاری اقتصادی (اکو) چه در طرح اقدام اکو 1996 و چه در سمینار وزیران دادگستری اکو در سال 2001 و چه در یادداشت همکاری اعضای اکو علیه قاچاق و تقلب در امور گمرکی 1998 نشانگر این حرکت قابل قبول و امیدوارکننده کشورهای عضو اکو برای اقدام علیه جرایم سازمان یافته است که در کشورهای منطقه ارتکاب مییابد. تفاهم کشورهای عضو در این زمینه گرچه سبب عدم وجود قراردادهای الزامآور از حیث حقوق بین الملل برای دولتها الزامآور نبوده و در حد یک تعهد اخلاقی است ولکن زمینه را برای قدمهای مثبت دیگری برای انعقاد قراردادهای الزامآور فراهم میکند، چرا که تفاهم جمعی اعضاء نشانگر مبتلا بودن تمامی دولتهای عضو به مشکلات ناشی از ارتکاب جرایم سازمان یافته فراملی است که جز با همکاری منطقهای قابل کنترل نخواهد بود.
از طرف دیگر در طرح اقدام اکو برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و کنترل تهیه و عرضه مواد مخدر به مواردی اشاره شده است که تحقق آنها تأسیس مراکز منطقهای خاصی را برای همکاری منطقهای میطلبد. تبادل اطلاعات درباره کشت غیرقانونی خشخاش و شاهدانه و ابزار و سایل غیرقانونی توقیف شده و انجام اقدا
مات منطقهای مشترک جهت کنترل، تهیه و کنترل خشخاش و شاهدانه از یک طرف و تأسیس مؤسساتی در سطح ادارات اجرای قانون، تشکیل شبکه ارتباطی رایانهای با هدف تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و خصوصاً تبادل افسران رابط میان کشورهای عضو اگر جهت تسهیل هماهنگی مؤثر میان ادارات و مقامات صالح کشورها و کنترل محمولههای قاچاق .مواد مخدر یا مضنون که در طرح اقدام اکو 1996 مورد تأکید قرار گرفتهاند، مستلزم تأسیس یک پلیس جهت مبارزه فراگیر با قاچاق مواد مخدر هستند.در یادداشت میان دولتهای عضو اگر علیه قاچاق و تقلب در امور گمرکی 1998 نیز بر لزوم همکاری دولتهای عضو برای مبارزه با قاچاق کالاهایی تأکید شده که موضوع جرایم سازمان یافته هستند از جمله این جرایم که در یادداشت فوق مورد تصریح قرار گرفتهاند قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره، قاچاق میراث فرهنگی کشورها، قاچاق مواد سمی و دیگر مواد تهدیدکننده محیط زیست و بهداشت عمومی، قاچاق وسایل و کالاهای مشمول حقوق گمرکی و مالیاتی، قاچاق کالاهای استراتژیک و قاچاق پولهای مجعول هستند.مبارزه منطقهای با جرایم فوقالذکر و از طرفی به صورت سازمان یافته ارتکاب مییابند و از طرف دیگر ویژگی فراملی را به خود اختصاص میدهند، مستلزم اقدامات جدی مقامات اجرای قانون خصوصاً مراکز پلیس است. بدین ترتیب همانگونه که برای مبارزه بینالمللی با جرایم و جنایات و همکاری بینالمللی پلیس در این خصوص (اینترپل) تأسیس گردید که منشاء اقدامات بسیار ارزشمندی در سطح جهان بوده است و برای همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اقدام به تأسیس اروپل کردهاند. و جهت سرکوبی بسیاری از جرایم منطقهای نیز موفق بودهاند. مناسب است جهت تحقق همکاری منطقهای برای مبارزه با مظاهر مختلف جرایم سازمان یافته مذکور در اسناد پیش گفته نیز، دولتهای عضو اکو، به تأسیس اکوپل اقدام کنند.
گفتار دوم: معاهدات اتحادیه اروپا
رکن سوم معاهده ماستریخت 1992 مقرراتی را درباره همکاری در زمینههای قضایی، پلیسی و امور داخلی از جمله امور مربوط به پناهندگی و مهاجرت، مبارزه با مواد مخدر و کلاهبرداری پیشبینی کرده است که در قالب این همکاریها اقدامات گستردهای جهت مبارزه با جرم سازمان یافته قابل اعمال بوده است.همچنین بخش ششم معاهده آمستردام به همکاری پلیسی و قضایی در امور کیفری و از جمله در مورد جرایم سازمان یافته اختصاص داده شده است و مواد 42-29 این معاهده موارد همکاری و موضوعات آن را تبیین نموده است. بر اساس ماده 29 این قرارداد هدف اتحادیه اروپا؛ تأمین آزادی، امنیت و عدالت برای شهروندان بوسیله همکاری پلیسی و قضایی میان دولتهای عضو اتحادیه است. یکی از راههای دستیابی به هدف فوق پیشگیری و سرکوب جرمهای سازمان یافته و غیر آن خصوصاً تروریسم، قاچاق انسان و جرایم علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر و قاچاق سلاح، فساد اداری و کلاهبرداری است.
بند اول: معاهده همکاریهای پلیسی
بر اساس ماده 30 معاهده همکاری پلیس شامل موارد ذیل است:
همکاری اجرایی میان مقامات صالحه از جمله پلیس، مأموران گمرکی و دیگر ادارات مجری قانون دولتهای عضو در ارتباط با پیشگیری و کشف جرایم کیفری و تحقیقات مربوط به آن
گردآوری، نگهداری، تحلیل و مبادله اطلاعات مناسب از جمله اطلاعاتی که بوسیله ادارات اجرایی قانون درباره

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *