منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، جبران خسارت، مصرف کننده

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

يا تاريخ گذشته.
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال و جمع آوري داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته.
مرتبه سوم- قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم- تعطيل موقت تا شش ماه.
ب- فروش:
چنانچه در ساير قوانين مجازات‌هاي شديدتري پيش‌بيني نشده باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به بيمار:
مرتبه اول- جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال و جمع آوري داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته.
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و قطع سهميه دارويي تا مدت يک ماه.
مرتبه سوم- تعطيل داروخانه تا مدت يک سال.
ماده 21- در داروخانه نبايد غير از دارو، لوازم بهداشتي و آرايشي، شيرخشک، غذاي کودک و لوازم مصرفي پزشکي مجاز، کالاي ديگري به فروش برسد. تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول – بيش از اين (اخطاركتبي)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- بيش از اين (اخطاركتبي با درج درپرونده)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه سوم- جمع آوري کالاهاي غير مجاز.
مرتبه چهارم- جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال و ضبط کالاهاي غير مجاز به
نفع دولت.
ماده 22- الف- چنانچه داروخانه لوازم بهداشتي و آرايشي، شير خشک، غذاي کودک و لوازم مصرفي پزشکي مجاز را بيش از قيمت‌هاي تعيين شده عرضه نمايد گران‌فروشي محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال.
مرتبه دوم- جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران‌فروش.
مرتبه سوم- جريمه نقدي معادل ده هزار ريال و نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گران‌فروش.
ب- گران‌فروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال:
مرتبه اول- جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي.
مرتبه دوم- جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران‌فروش.
مرتبه سوم- جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گران‌فروش.
ج- گران‌فروشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال:
مرتبه اول- جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گران‌فروشي.
مرتبه دوم- جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گران‌فروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران‌فروش.
مرتبه سوم- جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گران‌فروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گران‌فروش.
د- گران‌فروشي بيش از پنج ميليون ريال:
مرتبه اول- جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گران‌فروشي.
مرتبه دوم- جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گران‌فروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گران‌فروش.
مرتبه سوم- جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گران‌فروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گران‌فروش.
ماده 23- داروخانه موظف است کليه کالاهاي خريداري شده را مستمراً تا اتمام موجودي عرضه نمايد و در صورت خودداري از عرضه به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- الزام به عرضه کالاها با قيمت تعيين شده.
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال.
مرتبه سوم- قطع سهميه تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم- تعطيل موقت تا يک سال.
ماده 24- داروخانه موظف است طبق ساعات تعيين شده خدمات مربوطه را ارايه نمايد مگر با دليل موجه و يا با اطلاع کتبي و نظر سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان محل و در غير اين صورت متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- بيش از اين (اخطاركتبي)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- بيش از اين (اخطاركتبي با درج درپرونده)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا بيست هزار ريال.
مرتبه چهارم- جريمه نقدي تا پنجاه هزار ريال.
تبصره 1- در صورتي که داروخانه قبل از پايان ساعات تعيين شده از ارايه خدمات دارويي خودداري نمايد، مرتبه اول تذکر، مرتبه دوم اخطار کتبي و درج در پرونده، مرتبه سوم جريمه نقدي تا پنجاه هزار ريال مرتبه چهارم جريمه نقدي تا يکصد هزار ريال.
تبصره 2- داروخانه‌هاي شبانه روزي در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده علاوه بر تعزيرات ذکر شده در مرتبه پنجم تا يک سال تعطيل خواهند شد.
ماده 25- در مناطقي که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد اين قانون تا يک سال به تعطيل موقت تعزير شود، پروانه تأسيس از متخلف سلب و به فرد واجد شرايط ديگري واگذار مي‌گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسيس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نبايد تعطيل گردد.
– شيرخشک و غذاي کودک:
ماده 26- شيرخشک شيرخواران بايد داراي مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بوده و از طريق شبکه‌هاي توزيع کننده مورد تأييد اين وزارت در اختيار داروخانه‌ها قرار گيرد و داروخانه نيز بايستي آن را در ازاي دريافت کوپن معتبر و با قيمت رسمي به متقاضي ارايه نمايد (شيرخشک‌هاي رژيمي صرفاً بايستي با نسخه پزشک و با قيمت رسمي به مصرف کننده عرضه شود) تخلف از اين امور جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
الف- در صورت عدم عرضه شيرخشک، مجازات‌هاي مذکور در ماده 23 اين قانون.
ب- در صورت گران‌فروشي، مجازات‌هاي مذکور در بند الف ماده 19 اين قانون.
ج- در صورت عرضه شيرخشک‌هاي رژيمي بدون نسخه پزشک مجازات‌هاي مذکور در ماده 18 اين قانون.
د- در صورت تهيه و عرضه و فروش شير خشک شيرخواران بدون مجوز، جازات‌هاي مذکور در ماده 13 اين قانون.
– لوازم و ملزومات پزشکي و دندان‌پزشکي و آزمايشگاهي:
ماده 27- لوازم و ملزومات پزشکي و دندان‌پزشکي و آزمايشگاهي که براي توليد و يا واردکردن آن‌ها از ارز دولتي استفاده شده باشد بايد بر اساس ضوابطي که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين مي‌نمايد، در مقابل ارايه فاکتور و با قيمت رسمي در اختيار متقاضي قرار گيرد و تخلف از اين امور جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- جريمه نقدي تا يکصد هزار ريال و يا هر دو مجازات.
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا يک ميليون ريال.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا پنج ميليون ريال.
در صورت گران‌فروشي متخلف به ترتيب مذکور در ماده 22 اين قانون مجازات مي‌شود.
تبصره- شرکت‌هاي توزيع کننده اقلام مذکور در صورتي که در تخلف از ضوابط فوق با توليد کننده و يا وارد کننده مشارکت و يا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازات‌هاي زير محکوم خواهند شد:
مرتبه‌اول- ضبط‌ کالا به نفع دولت و پرداخت بهاي آن به قيمت رسمي به شرکت مذکور.
مرتبه دوم- ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا يک ميليون ريال و ضبط کالا به نفع دولت.
– شرکت‌هاي توزيع کننده دارو، شير خشک و ملزومات پزشکي، دندان‌پزشکي و آزمايشگاهي:
ماده 28- اين‌گونه شرکت‌ها موظف هستند کالاهاي موضوع اين قانون را در صورتي که با ارز دولتي توليد و يا وارد شده باشند، منحصراً از شرکت‌هاي توليد و يا وارداتي مجاز دريافت نمايند. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهاي آن به قيمت رسمي.
مرتبه دوم- ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا يک ميليون ريال و ضبط کالا به نفع دولت.
ماده 29- شرکت‌هاي توزيعي موظفند اقلام توزيعي خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختيار واحدهاي مجاز و يا متقاضيان قرار دهند. تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- بيش از اين (اخطاركتبي)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال.
ماده 30- شرکت‌هاي توزيعي موظفند با ارايه فاکتور و به قيمت رسمي کالا را تحويل نمايند. تخلف از اين ماده جرم بوده و در صورت گران‌فروشي، متخلف به ترتيب مذکور در ماده (22) اين قانون مجازات مي‌شود و در غير اين صورت:
مرتبه اول- بيش از اين (اخطاركتبي)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ سيصد هزار ريال.
– تعزيرات توليد، توزيع، فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي
و بهداشتي
ماده 31- توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي که با علامت و بسته‌بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه مي‌گردد طبق فهرست ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (8) و (9) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- تعطيل واحد توليدي غير مجاز بلافاصله و ضبط کالاي توليدي به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال با توجه به حجم توليد غير مجاز.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، ضبط لوازم توليدي به نفع دولت.
چنانچه واحد توليدي مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به توليد کالايي نمايد:
مرتبه اول- تعطيل خط توليد و ضبط کالاي توليدي به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال با توجه به حجم توليد.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم تعطيل واحد توليد تا مدت شش ماه.
ماده 32- توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بايد با حضور مسؤول فني انجام گيرد، در صورت تخلف:
مرتبه اول- تعطيل توليد با حضور مسؤول فني.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، ضبط کالاي توليد به نفع دولت.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال.
مرتبه چهارم- تعطيل واحد توليد تا يک سال.
ماده 33- حضور مسؤول فني در کليه مراحل توليد الزامي بوده و مسؤول فني بايد نظارت دايم در امر توليد داشته باشد. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- بيش از اين (اخطاركتبي)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال.
مرتبه چهارم- تعليق پروانه مسؤول فني تا شش ماه.
ماده 34- کليه توليد کنندگان موظفند برچسب اطلاعاتي بر روي کليه محصولات و فرآورده‌هاي توليد خود الصاق نمايند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاريخ مصرف) را نيز روي محصولات، حسب مورد، درج نمايند. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف