منابع پایان نامه ارشد درمورد قائم مقام، شخص ثالث، کارشناسان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتي ‌ که شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده(??) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.
تبصره? ـ در صورتي که شاکي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي ‌ گردد.
تبصره? ـ در صورتي ‌ که طرف شکايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب مي ‌ نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به ‌ مدت يک ‌ ماه تا يک‌سال محکوم مي ‌ کند.
تبصره? ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص معرفي‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يک ‌ سال است.
ماده??ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مکلفند ظرف يک‌ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يک‌ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يک ‌ سال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يک ‌ سال محکوم مي ‌ شود. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارک مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه‏بندي ‌ شده مطابق مقررات مربوط صورت مي ‌ گيرد.
تبصره ـ شعبه ديوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب کيفري به مرجع قضائي صالح اعلام نمايد.
ماده??ـ شاکي مي ‌ تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکايت، مسترد کند و دراين صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي ‌ کند. شاکي مي ‌ تواند دادخواست خود را تجديد نمايد. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي ‌ شود.
ماده??ـ شاکي مي ‌ تواند قبل از صدور رأي، از شکايت خود به کلي صرف ‌ نظر نمايد. در اين صورت، قرار سقوط شکايت صادر مي ‌ شود و همان شکايت مجدداً قابل طرح نيست.
ماده??ـ در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه، به پرونده‏هاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديد نظر آن، خارج از نوبت رسيدگي مي ‌ شود.
ماده??ـ هرگاه رسيدگي به شکايت، در صلاحيت ساير مراجع قضائي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکي اعلام مي‌نمايد و چـنانچه موضوع را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي ‌ نمايد. مرجع اخير مکلف به رسيدگي است.
ماده??ـ شاکي مي ‌ تواند تا قبل از صدور رأي، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضاي اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت، مشروط بر اين است که به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأي صادر نمايد.
ماده?? ـ هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد که در صلاحيت مرجع ‌ ديگري است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ مي ‌ شود. ذي ‌ نفع بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني ‌ بر طرح موضوع، به ديوان تسليم نمايد. در غير اين ‌ صورت ديوان به رسيدگي خود ادامه مي ‌ دهد و تصميم مقتضي مي ‌ گيرد.
ماده?? ـ شکايات مطروحه در ديوان که به تشخيص رئيس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يک شعبه رسيدگي مي‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ‌ ها در شعبه ‌ اي که سبق ارجاع دارد رسيدگي به ‌ عمل مي ‌ آيد.
ماده?? ـ در صورتي ‌ که شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاکي يا زوال سمت نماينده قانوني او مطلع شود، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاکي اعلام مي ‌ شود.
ماده?? ـ در صورت احراز هريک از جهات زير، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکايت، قرار رد شکايت صادر مي ‌ کند:
الف ـ شاکي براي طرح شکايت، اهليت قانوني نداشته باشد.
ب ـ شاکي در شکايت مطروحه ذي ‌ نفع نباشد.
پ ـ شکايت متوجه طرف شکايت نباشد.
ت ـ شکايت خارج از موعد قانوني، مطرح شده باشد.
ث ـ شکايت طرح شده از حيث موضوع قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوي، قائم مقام آنان هستند، رسيدگي و حکم قطعي نسبت به آن صادرشده باشد.
ج ـ موجبات رسيدگي به شکايت، منتفي شده باشد.
ماده?? ـ هرگاه شاکي، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شکايت را به دادرسي لازم بداند، مي ‌ تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سي روز پس از ثـبت دادخواست اصلي، تقاضاي خود را تسليم کند. همچنين در صورتي ‌ که طرف شکايت، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند، مي ‌ تواند ضمن پاسخ کتبي، دادخواست خود را تقديم نمايد. در اين ‌ صورت، شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي ‌ کند.
ماده?? ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان، براي خود حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي ‌ نفع بداند، مي ‌ تواند با تقديم دادخواست، وارد دعوي شود. در صورتي ‌ که دادخواست مذکور قبل از صدور رأي واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، براي طرفين دعوي و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه ‌ طرف، مبادرت به صدور رأي مي ‌ نمايد.
ماده?? ـ هرگاه شاکي و يا طرف شکايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را مؤثر در کشف حقيقت بداند نسبت به اخذ توضيح اقدام مي ‌ نمايد. شعبه ديوان مي ‌ تواند رأساً نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام نمايد.
ماده?? ـ آراء شعب ديوان که بدون دخالت فرد ثالث ذي ‌ نفع در مرحله دادرسي، صادر شده در صورتي ‌ که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي ‌ کننده به پرونده، مطرح مي ‌ شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي مي ‌ نمايد.
ماده?? ـ شعبه ديوان پس از رسيدگي و تکميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يک هفته مبادرت به انشاء رأي مي ‌ نمايد.
ماده?? ـ دادنامه بايد حاوي نکات زير باشد:
الف ـ تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رئيس يا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاکي و وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شکايت و وکيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه
ث ـ موضوع شکايت و خواسته
ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکايت و دفاع طرف شکايت، تحقيقات انجام‌شده و اشاره به ‌ نظريه مشاور، در صورتي ‌ که طبق ماده(?) اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي
چ ـ رأي با ذکر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني
ح ـ امضاي رئيس يا دادرس علي ‌ البدل و مهر شعبه
ماده?? ـ شعب ديوان مکلفند در مورد هر شکايت، به ‌ طور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد به ‌ صورت عام و کلي، حکم صادر کنند.
ماده?? ـ دادنامه پس از صدور، ثبت مي ‌ شود و رونوشت آن ظرف پنج ‌ روز براي ابلاغ به طرفين ارسال مي ‌ گردد.
ماده?? ـ ابلاغ آراء ديوان مي ‌ تواند به يکي از طرق زير صورت گيرد:
الف ـ به طرفين شکايت يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني
پ ـ از طريق پست الکترونيک يا نمابر، به ادارات دولتي يا شکات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ
ت ـ از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده(?) اين قانون
ث ـ به ‌ وسيله دادگستري محل اقامت
ماده?? ـ هرگاه شعبه رسيدگي‌کننده ديوان درمرحله رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذکور در بند (?) ماده(??) اين قانون، اشتباه يا نقصي را ملاحظه نمايد که به اساس رأي لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأي را ابرام مي ‌ نمايد و چنانچه رأي واجد ايراد شکلي يا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعيين آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي نمايد.
در صورتي ‌ که از تصميم متخذه و يا رأي صادره مجدداً شکايت شود، پرونده به همان شعبه رسيدگي‌کننده ارجاع مي ‌ شود. شعبه مذکور چنانچه تصميم و يا رأي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده(?) اين قانون، مبادرت به ‌ صدور رأي ماهوي مي ‌ نمايد.
تبصره ـ شعبه مي ‌ تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده(?)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصين هر رشته، از ميان کارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاههاي مربوط استفاده نمايد.
ماده?? ـ در مواردي که به موجب قانون يا مصوبه ‌ اي لازم الاجراء، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيتهاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به ‌ عهده کميسيون يا هيأتهايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي ‌ کنند و در صورت شکايت شاکي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيأت کارشناسي تخصصي ذي ‌ ربط که توسط شعبه تعيين مي ‌ گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمايد.
رسيدگي در شعب تجديدنظر
ماده?? ـ کليه آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يکي از طرفين يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است. مهلت ‌ تجديدنظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ است.
ماده?? ـ تجديدنظرخواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأي يا دبيرخانه يا دفاتر اداري ديوان انجام مي ‌ گيرد. دادخواست تجديدنظر توسط رئيس ديوان به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع مي ‌ شود.
ماده?? ـ دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه ‌ هاي مخصوص نوشته شود و حاوي نکات زير باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه
ب ـ شماره و تاريخ رأي تجديدنظرخواسته
پ ـ شعبه صادرکننده رأي تجديدنظرخواسته
ت ـ تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظرخواسته
ث ـ دلايل و جهات تجديدنظرخواهي
تبصره ـ رعايت مقررات مواد (??) تا (??) اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر، ضروري است.
ماده?? ـ چنانچه دادخواست تجديدنظر، فاقد مشخصات تجديدنظرخواه يا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر، رد مي ‌ شود. اين قرار قطعي است. در ساير موارد نقص دادخواست تجديدنظر، وفق ماده(??) اين قانون اقدام مي ‌ گردد. اگر دادخواست تجديدنظر، خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد، شعبه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر مي ‌ کند.
ماده?? ـ عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا