مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه …

جدول ۴-۱۱: ارزیابی سهم هر یک از متغیر های پیشبین در مدل………………………………………….۴۷
چکیدۀ لاتین ۷۵
فصل اول
«کلیات پژوهش»
۱-۱ مقدمه
کاربرد هیجانها در تعلیم و تربیت و برنامههای یادگیری اجتماعی و ورزشی، امری اجتناب ناپذیر است، زیرا در قرن حاضر علاوه بر توجه به رشد شناختی و آموزشی و مهارتی، میبایست به رشد هیجانی ورزشکاران نیز توجه نمود و آنها را برای همکاری و مشارکت در ورزشهای گروهی، تصمیمگیریهای مسئولانه، مقاومت در مقابل فشار گروه همسالان و تیم مقابل آماده نمود، به طوری که نقش سازندهای در اجتماع، که روزبهروز بر دگرگونیهای آن افزوده میگردد، به عهده گیرند(خسروجردی و خانزاده، ۱۳۸۶).
ورزشکاران برای موفقیت در رشتههای ورزشی باید سطح مناسبی از ویژگیهای کنترل روانشناختی را دارا باشند؛ زیرا به هنگام بازی در موقعیتهایی قرار میگیرند که هیجانات در سطح بالایی وجود دارند و مجبور میشوند در این نوع شرایط پر از هیجان بازی کنند(آقایی، ۱۳۸۶).
مذهب و گرایشهای مذهبی و آیینی بدون شک از همراهان دائمی بشر در طول حیات و تحول تاریخیاش بوده است. چنین گرایشی که نیرومندیاش به قدمت تاریخ بشر میرسد، ذهن هر جستجوگری را به پرسش وامیدارد و این سئوال را در ذهن وی برجسته میسازد که علت این گرایشهای دیرینه چیست؟ گرایشهایی که از سحریانگاری روابط میان پدیدههای جهان تا ارائۀ علیتشناختیهای عقلانی، همواره در نوسان بودهاند. آنگونه که در تحول فکر کودک نیز میتوان شاهد این تحول و تطور بود(حیدری نسب، ۱۳۸۳). با پذیرفتن اینکه مذهب یک متغیر مهم در زندگی افراد است، میتوان گفت که نفوذ باورها، نگرشها، رفتارها و ویژگیهای ارزشی درون افراد در حوزۀ زندگی آنها، بایستی جزیی از تحلیلهای روانشناختی باشد. دیدگاهها و نظریات در زمینۀ مذهب در روانشناسی، متنوع و بسیار است. برای مثال، برخی روانشناسان مثل والتسن[۱]و همکاران(۱۹۰۹‌) (به نقل از خداپناهی، ۱۳۷۹) به نقش دین در سلامت روان افراد اشاره میکنند و اینگونه اظهار میدارند که جهتگیری مذهبی ممکن است بعنوان یک الگوی تجربی مفید برای کشف اینکه چگونه دینداری خالص و دینداری با خلوص کمتر میتواند با شخصیت و سلامت روان ارتباط داشته باشد، مفید باشد(خداپناهی و خوانین زاده، ۱۳۷۹).
با توجه به اهمیت برخی از ویژگیهای شخصیتی، مانند سرسختی روانشناختی و هیجانخواهی که در عملکرد ورزشکاران نقش بسزایی دارند، پرداختن به عوامل دیگر از جمله نگرشها و جهتگیری مذهبی که می توانند مرتبط با شخصیت باشند، به جهت برنامهریزی و بالا بردن دانش مربیان برای ارتقاء عملکرد ورزشکاران میتواند بسیار مفید باشد.
۱-۲ بیان مسئله
بررسی و مطالعۀ شاخصههای روانی و ویژگیهای شخصیتی در قلمرو روانشناسی ورزشی از دیدگاه کاربردی و نظری حائز اهمیت است چرا که از یک سو بطور غیر مستقیم و یا غیر مستقیم، عملکرد ورزشی را متأثر میسازد و از سوی دیگر از طریق اطلاعات کسب شده، زمینۀ ارتباط متقابل ورزشکار و محیط ورزشی را فراهم میآورد. با توجه به این امر، مطالعۀ ویژگیهای روانشناختی از جمله هیجانخواهی و سرسختی روانشناختی و در نظر گرفتن ارتباط این دو مقوله با جهتگیری مذهبی در ورزشکاران میتواند عاملی تأثیرگذار در اخذ تصمیمات عاقلانه و منطقی در جهت موفقیت هرچه بیشتر ورزشکاران باشد. تربیتبدنی به مثابۀ یک نیاز فطری و یک پدیدۀ اجتماعی- آموزشی در تکامل جسمانی و روانی افراد رسالتی بس بزرگ بر عهده دارد و به پرورش شخصیت و رشد روانی- اجتماعی افراد کمک شایانی میکند. با این حال به نظر میرسد که مطالعات کمتری در حیطۀ ویژگیهای روانشناختی ورزشکاران صورت گرفته است بهگونهای که پاسخ بسیاری از پرسشها در پردۀ ابهام باقی مانده است. بعنوان مثال آیا بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران و بین ورزشکاران حرفهای و غیرحرفهای از نظر روانشناختی تفاوتی وجود دارد؟ آیا ورزشکاران نیمه حرفهای نیمرخ شخصیتی ویژهای دارند؟
در مجموع، منظور از نگرش و جهتگیری مذهبی، نگرش نظام داری از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس است(یاوری، ۱۳۸۵). مؤلفۀ بعدی یعنی هیجانخواهی، صفت شخصیتی است که ابتدا توسط آیزنک توصیف شد(خیابانچیان، ۱۳۷۶). نهایتاً سرسختی، مفهومی روانشناختی است که به شیوۀ خاص و با ثبات فرد در واکنش به رویدادهای زندگی اشاره دارد(دیماتئو، ۱۳۷۸) و این عامل روانشناختی از سه مؤلفه تشکیل شده است که عبارتند از: تعهد، مهار، مبارزهجو.
همچنین با در نظر گرفتن تفاوتها میان جهتگیریهای مذهبی با سرسختی روانشناختی و هیجانخواهی میتوان برای رفع مشکل روحی و روانی ورزشکاران با استمداد از راهکارهای پیشنهادی، برنامهریزیهای لازم را بعمل آورد و زمینههای پیشرفت و تعالی هرچه بیشتر ورزشکاران را در سطوح برنامهریزی کلان، استعدادیابی، برنامهریزی تمرین و دستیابی به اهداف عالیۀ مرتبط با رشتههای مختلف ورزشی فراهم نمود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت برخی ویژگیهای شخصیتی(هیجانخواهی، سرسختی روانشناختی) با جهتگیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ رشتۀ ورزشی کاراتهکا انجام شده است. با عنایت به این موضوع که مطالعه و شناخت هرچه بیشتر برخی از ویژگیهای شخصیتی مانند سرسختی روانشناختی و هیجانخواهی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند در ارتقاء عملکرد ورزشکاران نقش بسزایی دارند، پرداختن به عوامل دیگری از جمله ارتباط و تفاوت ویژگیهای فو

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

قالذکر با جهتگیری مذهبی که میتواند مرتبط با شخصیت باشد به منظور برنامهریزی و بالا بردن دانش مربیان برای ارتقاء عملکرد ورزشکاران مثمر ثمر خواهد بود.
با توجه به پیشرفت علم روانشناسی و از طرف دیگر راهکارهای مذهبی موجود برای رفع مشکلات مد نظر و پیش رو در این زمینه نیز، میتوان گامهای مؤثر و کاربردیای را در این راستا برداشت و به حل بنیادین مسائل پیش رو پرداخت. امید است که این پژوهش با اهداف ذکر شده بتواند راهگشایی برای این موارد باشد.
۱-۳ ضرورت و اهمیت
نظریهپردازان شخصیت، معمولاً گستردگی یا تمامیت را به عنوان هدف نظری عمده مورد توجه قرار دادهاند. در دورههای اخیر، گروهی از روانشناسان به این نتیجه رسیدهاند که نظریههای شخصیتی جامع مانند نظریۀ فروید، یونگ و دیگران که کوشیدهاند به همه سئوالات مربوط به آدمی پاسخ دهند، در این پاسخگویی ناتوان و عاجز ماندهاند، زیرا پیچیدگی انسان و علل و عوامل متعدد رفتارهای او بیش از آنست که یک نظریه، هر قدر هم جامع، بتواند به همه مسائل انسانی پاسخ دهد. اینان معتقدند که به جای توجه به ساختن نظریههای جامع، بهتر است نظریههایی وضع شوند که تنها یک یا دو جنبه از شخصیت انسان را، اما بطور کاملتر، مورد مطالعه و بررسی قرار دهند(کریمی، ۱۳۷۰).
تحقیقات و نظریهپردازیهایی دربارۀ هیجانخواهی، سرسختی روانشناختی و جهتگیریهای مذهبی- مؤلفههایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند- در داخل و خارج از کشور انجام شده، که رابطۀ تکتک این متغیرها را با متغیرهای دیگر مورد بررسی و تحقیق قرار دادهاند اما تحقیقی که این سه متغیر را با همدیگر بررسی کرده باشد و تفاوت در میزان هیجانخواهی و سرسختی روانشناختی را با جهتگیریهای درونی و بیرونی مذهبی لحاظ کرده باشد، انجام نشده است.
محقق احتمال میدهد که جهتگیری مذهبی، قادر به پیشبینی میزان هیجانخواهی و سرسختی روانشناختی در دو گروه ورزشکاران نخبه و غیرنخبه میباشد و پژوهش در این راستا به دلیل جدید بودن موضوع و ابهامات بسیاری که در این رابطه وجود دارد، ضروری مینماید. بنابراین یکی از ضرورتها و اهمیتهای این تحقیق، پر کردن خلأ اطلاعاتی موجود در مورد رابطۀ ساده و چندگانۀ این سه متغیر است. از آنجا که ویژگی هیجانخواهی و سرسختی در بین ورزشکاران علیالخصوص ورزشهای پر برخورد و مخاطرهآمیز همچون کاراته، صخرهنوردی و … از اهمیت زیادی برخوردار میباشند و همچنین در نظر گرفتن رابطه و مقایسۀ این دو مؤلفۀ شخصیتی با جهتگیریهای مذهبی بعنوان راهگشایی برای هدایت و تمرکز افکار در تمام مراحل زندگی شخصی و ورزشی، میتواند موجبات پیشرفت هرچه بیشتر ورزشکاران را در تمامی عرصههای رقابتی فراهم نماید.
همچنین از دیگر ضرورتهای این تحقیق، تعیین میزان اثر هیجانخواهی و سرسختی روانشناختی با در نظر گرفتن میزان تفاوتهای جهتگیری مذهبی بین دو گروه ورزشکاران نخبه و غیرنخبه میباشد که میتواند در زمینۀ شناسایی ورزشکاران مستعد از کودکی و در نتیجه سوق دادن آنها به سمت ورزشی خاص، کمکهای شایانی کند.
۱-۵ فرضیات
– بین جهتگیریهای مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراتهکا تفاوت وجود دارد.
– بین میزان هیجانخواهی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراتهکا تفاوت وجود دارد.
– بین سرسختی روانشناختی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراتهکا تفاوت وجود دارد.
– جهتگیریهای مذهبی و سرسختی روانشناختی میتواند در ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراتهکا، هیجانخواهی را پیشبینی کند.
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی
مقایسۀ هیجانخواهی و سرسختی روانشناختی با جهتگیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراتهکا.
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی
-تعیین جهتگیریهای مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراتهکا.
-تعیین هیجانخواهی در ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراتهکا.
-تعیین سرسختی روانشناختی در ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراتهکا.
– بررسی امکان پیشبینی هیجانخواهی در ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراتهکا از طریق جهتگیری مذهبی و سرسختی روانشناختی.
۱– ۶ پیش فرض های تحقیق
– همه آزمودنیها نحوۀ صحیح انجام آزمون را درک کردهاند.
– همه آزمودنیها انگیزۀ لازم و کافی برای انجام آزمون را داشتهاند.
– همه آزمودنیها در وضعیت روحی و جسمی سالم به سر میبرند.
۱-۷ قلمرو تحقیق
انتخاب آزمودنیها از افراد نخبه در رشتههای خود در سطح تیمهای ملی.
انتخاب آزمودنیها از بین افرادی که در ردههای استانی، کشوری، ملی و یا بینالمللی تجربه رقابتی داشتهاند بعنوان افراد نخبه.
انتخاب آزمودنیها از بین افرادی در سطوحی غیر از تیمهای ملی مانند تیمهای شهرستانی بعنوان افراد غیرنخبه.
۱- ۸ تعریف واژگان

مدیر سایت

Next Post

مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه ...

س اکتبر 13 , 2020
مایز و همکاران(۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی رابطۀ معنویت و مذهب با خوشبینی، درک حالتهای سلامتی و رشد ایدز در بین مردان آفریقایی و آمریکاییتبار پرداختند. نتایج نشان داد که افرادی که معنویت بالاتری داشتند نسبت به آنهایی که معنویت کمتری داشتند سلامتی بالاتری را گزارش میدادند و نسبت به […]