پژوهش – مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران …

روش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از دو روش آماری توصیفی و استنباطی است. در بخش توصیفی دادهها به فراخور موضوع از فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، نمودار و جدول استفاده گردیده و در بخش استنباطی از آزمون تی مستقل و رگرسیون چندگانۀ استاندارد استفاده شده است.
۳-۷ روش گردآوری داده‌ها
روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز، مستلزم استفاده از ابزارها، وسایل، فرمها و آزمونهایی است که بایستی از جامعه و یا نمونۀ مورد نظر به عمل آورد. ابتدا با هماهنگی به عمل آمده با فدراسیون کاراتۀ جمهوری اسلامی ایران و سپس با ادارۀ تربیت بدنی و هیأتهای مربوطه، به محل تمرینات تیمهای مورد نظر مراجعه شد و پس از هماهنگی با مربیان تیم، و دادن توضیحات لازم به آزمون شوندگان، پرسشنامهها در بین ورزشکاران مورد نظر توزیع شد و به علت زیاد بودن تعداد سئوالات و پرسشنامهها، ورزشکاران پرسشنامهها را در جلسات بعدی تمرین بازگرداندند.
۳-۸ متغیر های تحقیق
۳-۸-۱ متغیر های ملاک(وابسته):
متغیر وابسته(ملاک) در این پژوهش، عوامل روانشناختی میباشد.
۳-۸-۲ متغیرهای پیش بین(مستقل):
متغیر مستقل(پیشبین) این پژوهش، ورزشکاران کاراتهکا میباشد.
۳-۹ روشهای تجزیه و تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی به شرح ذیل استفاده شده است. پس از گردآوری داده‌ها، مرحله‌ی جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحلۀ تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. در این مرحله پژوهشگر با استفاده از روشهای آماری مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون اهداف تحقیق و ارزیابی آنها مورد بررسی قرار دهد. برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد، داده‌های جمع‌آوری شده، بایستی به طور علمی و با روشهای آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده درآیند. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. ابتدا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونۀ آماری توصیف شده، سپس نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش(جهتگیری مذهبی، سرسختی روانشناختی و هیجان خواهی) بررسی شده است. در پایان با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی شامل آزمون تی مستقل و رگرسیون چندگانۀ استاندارد به بررسی فرضیه‌های تحقیق مبادرت شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از بستۀ نرم افزاری spss-20 استفاده بعمل آمد.
۳-۱۰ محدودیتهای تحقیق
الف) محدودیتهای تحت کنترل محقق:
آزمودنیهای تحقیق فقط شامل آقایان میباشد.
ب) محدودیتهای خارج از کنترل محقق:
۱) عدم اطلاع محقق از شرایط روانی آزمودنیها در روز پاسخ به پرسشنامهها.
۲) وراثت، بعنوان یک عامل مؤثر تیپ رفتاری و شخصیتی که قابل کنترل نیست.
۳) عدم توانایی کنترل بیماریها و صدمات احتمالی روحی و جسمی گذشته افراد نمونه.
۵) وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی متفاوت افراد نمونه.
۶) امکان باز پس ندادن بعضی از پرسشنامههای تحقیق افراد نمونه.
فصل چهارم
«تجزیه و تحلیل داده ها»
۴-۱ مقدمه
پس از گردآوری داده‌ها، مرحلۀ جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. در این مرحله پژوهشگر با استفاده از روشهای آماری مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون اهداف تحقیق و ارزیابی آنها مورد بررسی قرار دهد. برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد، داده‌های جمع‌آوری شده، بایستی به طور علمی و با روشهای آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده درآیند. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. ابتدا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونههای آماری توصیف شده، سپس نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش(جهتگیریهای مذهبی، سرسختی روانشناختی و میزان هیجانخواهی) بررسی شده است. در پایان با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی به بررسی فرضیه‌های تحقیق مبادرت شده است.
۴-۲ : شاخص های توصیفی مربوط به دو گروه نخبه و عادی
شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق در دو گروه ورزشکاران نخبه و غیرنخبه در جدول ۴-۱ ارائه شده است.
جدول ۴-۱: شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق در دو گروه ورزشکاران نخبه و غیر نخبه

متغیر گروه تعداد میانگین انحراف معیار کمترین نمره بیشترین نمره
هیجانخواهی نخبه ۴۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از ...

س اکتبر 13 , 2020
جدول ۱-۱: مقایسه ارزش بخش حمل‌ونقل در تولید ناخالص ملی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۶ به قیمت های ثابت (میلیارد ریال) سال ۱۳۷۰ ۱۳۷۵ ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ قیمت ۳۴۴۱ ۱۳۹۴۳ ۵۴۴۸۵ ۸۴۵۹۲ ۱۱۲۷۵۸ ۱۳۰۲۹۵ ۱۶۹۸۸۴ ۲۱۷۰۴۸ ۱-۴- هدف از انجام مطالعهبرنامه‌ریزی حمل‌و نقل، امروزه یکی […]