مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه …

مایز و همکاران(۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی رابطۀ معنویت و مذهب با خوشبینی، درک حالتهای سلامتی و رشد ایدز در بین مردان آفریقایی و آمریکاییتبار پرداختند. نتایج نشان داد که افرادی که معنویت بالاتری داشتند نسبت به آنهایی که معنویت کمتری داشتند سلامتی بالاتری را گزارش میدادند و نسبت به درمان خود، خوشبینتر بودند.
مورگان، گاستون و ماک[۴۲]۳(۲۰۰۶) در مطالعهای سلامت معنوی، سازگاری مذهبی و کیفیت زندگی زنان آمریکایی آفریقاییتبار که در مرحلۀ درمان سرطان سینه قرار داشتند را مورد بررسی قرار دادند. تحلیل دادهها نشان داد که این زنان سازگاری مذهبی مثبتتری داشتند و بین سلامت معنوی و حوزههای کیفیت زندگی جسمانی، هیجانی و عملکرد رابطۀ معنیداری وجود دارد.
فرینگ، میلر و شاو۴(۱۹۹۷) رابطۀ سلامت معنوی، مذهب، امیدواری، افسردگی و دیگر حالات خلقی با سازگاری سالمندان مبتلا به سرطان مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین دینداری درونی و سلامت معنوی و امیدواری و دیگر حالات خلقی، رابطۀ مثبت و بین دینداری درونی، افسردگی ودیگر حالات خلقی منفی، رابطۀ منفی وجود دارد.
وارد[۴۳](۲۰۱۰) به بررسی رابطۀ میان مذهبی بودن و مقابله مذهبی در برابر استرس با بهزیستی روانشناختی( افسردگی و اضطراب) پرداخت. میزان استرس در این مطالعه از طریق تغییرات میزان کورتیزول در پاسخ به استرسزاهای آزمایشگاهی سنجیده شد. نتایج نشان داد که در سطوح کورتیزول رابطۀ معنیداری با مذهبی بودن، معنویت، جنسیت، نیایش و یا بخشودگی ندارد. از سوی دیگر جهتگیری مذهبی بیرونی به طور معنیداری، میزان افسردگی و اضطراب صفتی و حالتی را پیشبینی کرد.
مسی(۲۰۱۰) در پژوهشی مشابه به بررسی رابطۀ میان جهتگیری مذهبی، خشنودی و سلامت روان پرداخت. نمونه، شامل ۲۴۲ دانشجوی کاتولیک بود. نتایج حاکی از آن بود که جهتگیری مذهبی رابطۀ منفی معنیداری با میزان افسردگی داشت. از سوی دیگر جهتگیری مذهبی رابطۀ مثبت معنیداری با بخشودگی داشت.
خدادادی و باقری(۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان« ساخت روایی و اعتبار برای مقیاس جهتگیری مذهبی تعدیل شده با محتوای اسلامی» ، ۱۲ عبارت یا جمله به مدل فارسی ۲۱ آیتمی مقیاس جهتگیری مذهبی افزودند و در بین ۵۳۶ دانشجو از رشتههای مختلف دانشگاه فردوسی مشهد آنرا مورد مطالعه قرار دادند.
رووات و اشمیت(۲۰۰۳) در تحقیقی با عنوان« ارتباطات بین جهتگیری مذهبی و تفاوتهای تجارب جنسی» دریافتند که جهتگیری مذهبی درونی با بیشتر محدودیتهای ارتباط جنسی مرتبط بودند( مانند کاهش روابط جنسی، تمایل بیشتر برای کاهش روابط جنسی در طول زمان) و جهتگیری مذهبی بیرونی بطور مثبت با تمایلات جنسی بدون محدودیت مرتبط بود(مانند افزایش روابط جنسی و تمایلات مربوط به آن) .
گالیک و پورتر۱[۴۴](۲۰۱۰) در پژوهشی تحت عنوان« بررسی اجمالی جهتگیری مذهبی در تحقیقات سلامتی روانی و تئوریETAS» با تحلیلهایی نشان دادند که دین سازمانی و مذهب درونی بیشترین مفاهیم بکار رفته در تحقیقات مربوط به سلامت روانی، افسردگی و اضطراب بودند که از این میان،%۳۰ – %۵۲ تحقیقات مربوط به مذهب سازمانی و %۳۴ – %۳۶ تحقیقات مربوط به مذهب درونی بودند. تحقیق حاضر، در مورد ارتباط بین اعتقادات مذهبی و سلامت روانی و ارزش اندازهگیری جهت گیری مذهبی با بهرهگیری از تئوری ETAS(نظریۀ سیستم ارزیابی رفتار تکاملی) بحث و بررسی کرده است.
غیاثوند(۲۰۰۷) نشان داد که ورزشکاران دانشگاهی به رفتارهایی مانند رفتن به عبادات مذهبی، توجه کمتری میکنند و اختلاف معناداری میان ورزشکاران و غیر ورزشکاران در عبادت و پرستش خدا و حضور در نمازها نبود.
استروچ(۲۰۰۴) جهتگیری مذهبی زنان و مردان ورزشکار و دانشجویان غیر ورزشکار را مورد بررسی قرار داد. نتیجه کلی این پژوهش نشان داد که جهت گیری مذهبی ورزشکاران بالاتر از غیر ورزشکاران بود.
بلیک(۲۰۰۸) تعهدات مذهبی، جهتگیری مذهبی و روحیه دیانت و مذهبی بودن را در میان ورزشکاران و غیر ورزشکاران بررسی کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که زنان، جهتگیری مذهبی بالاتر و قویتری در مقایسه با مردان داشتند. بعلاوه، تبعیت و پیروی از جهتگیری مذهبی در ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران بالاتر بود.
هاکنی و ساندرز(۲۰۰۳) در بررسی« رابطۀ مذهب با سلامت روان و عملکرد تحصیلی» دریافتند که افراد مذهبی نمره بالاتری در آزمونهای سلامت روانی و جسمانی و نمرههای پایینتری در آزمونهای مربوط به اختلالات روانی کسب میکنند.
دسروسیرس و میلر(۲۰۰۷) در پژوهشی روی نمونه ۶۱۵ نفری از دختران جوان نشان دادند کسانیکه از اعتقادات مذهبی قویتری برخوردارند نسبت به مقابله با فشارزاهای روانی، شخصی، تحصیلی و… از نیروی بیشتری برخوردارند و کمتر در اثر رویارویی با این عوامل فشارزا دچار افسردگی و دیگر بیماریها میشوند و در واقع از سلامت روان بیشتری برخوردارند.
مک کوبریک و دیویس(۲۰۰۶) در تحقیق خود بر روی ۸۵ نفر از بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته به بررسی رابطۀ مذهب با افسردگی و فشارزاهای روزانه از جمله فشارزاهای مربوط به محیطهای آموزشی پرداختند. نتایج تحقیق آنها حاکی از آن بود که نگرش مذهبی موجب ایجاد نگرش مثبت به زندگی در این افراد و کمرنگ جلوه دادن عوامل فشارزا و از سوی دیگر باعث کاهش افسردگی در آنها میشود.
نونی(۲۰۰۵) در پژوهش خود نشان داد که اعتقادات و جهتگیری مذهبی رابطۀ مثبت و معناداری با سلامت روان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد. همچنین بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز ارتباط مثبت معناداری مشاهده شد.
بالتر(۲۰۰۲) در بررسی نقش مذهب بر سلامت روان نشان داد که نگرش مذهبی با خود پنداره رابطۀ مثبت دارد. همچنین یافتههای تحقیق او نشان داد دانشجویانی که اعتقادات مذهبی قویتری داشتند. از دیگران خودباورتر، سازش یافتهتر بوده و عملکرد تحصیلی نسبتاً بالایی داشتند.
فصل سوم
«روش اجرای پژوهش»
۳-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد روش انجام تحقیق، روش نمونهگیری، چگونگی تعیین حجم نمونه، روشها و ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامهها توضیحاتی داده خواهد شد. در پایان فصل نیز درباره روشهای آماری که در آزمون دادهها مورد استفاده قرار گرفتهاند توضیحاتی داده خواهد شد. بدیهی است که انتخاب مناسبترین روش گردآوری اطلاعات و بهترین روشهای آماری جهت تجزیه و تحلیل دادهها،که به یکی از با ثباتترین پاسخها منتهی شود، از ضروریات یک تحقیق علمی به شمار می‌رود.
۳-۲ روش تحقیق
در این پژوهش به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. ابتدا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونههای آماری توصیف شده، سپس نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش(جهتگیریهای مذهبی، سرسختی روانشناختی و میزان هیجانخواهی) بررسی شده است. در پایان با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی به بررسی فرضیه‌های تحقیق مبادرت شده است.
تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسهای و همبستگی است. تحقیق همبستگی به تحقیقی گفته میشود که در آن رابطۀ بین دو یا چند متغیر کمی با استفاده از ضریب همبستگی، توصیف، کشف و تبیین میشود(۵۸). تحقیقات علی- مقایسه ای به پژوهشهایی که در آنها متغیر مستقل از پیش اتفاق افتاده یا امکان اعمال متغیر مستقل در آنها به هر دلیل وجود ندارد گفته میشود. تحقیق علی- مقایسهای، روش آشکار کردن تأثیر احتمالی حوادثی است که اتفاق افتادهاند و قابل دستکاری توسط محقق نیستند پژوهشگر معلول یا متغیر وابسته را مورد بررسی قرار داده و با مراجعه به گذشته به کشف علت میپردازد(۵۹).
۳-۳ جامعۀ آماری
جامعۀ آماری، شامل گروهی از افراد که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند، میباشد که این صفت یا صفات مشترک مورد توجه محقق قرار میگیرند. جامعۀ آماری متشکل از دو گروه ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ در دسترس بودند. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، با توجه به محدودیت تعداد ورزشکاران ورزشهای انفرادی با سابقۀ حضور قبلی و یا فعلی در تیمهای ملی، برای گروه ورزشکاران نخبه ۵۰ نفر بود و همچنین برای ورزشکاران غیرنخبه نیز ۵۰ نفر در نظر گرفته شد و از افراد جامعه آماری براساس جدول کرجسی و مورگان ۸۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند که بطور مساوی ۴۰ نفر برای گروه نخبه و ۴۰ نفر برای گروه غیرنخبه انتخاب شد.
۳-۴ نمونۀ آماری
با توجه به توضیح بالا در زمینۀ محدودیت جامعه، از تمامی افراد ورزشکار در دسترس آزمون بعمل آمد و برای گروه غیرنخبه نیز به همان نسبت، از تعداد ۴۰ نفر آزمون بعمل آمد. برای انتخاب نمونۀ پژوهش، از گروه ورزشکاران نخبه و قهرمانان در سطح تیم ملی کاراته که در دسترس بودند، استفاده شد و برای گروه ورزشکاران غیرنخبه، از ورزشکاران کاراتهکا در سطح تیمهای منطقهای و هیأتهای ورزشی شهرستانی و پایینتر از سطوح تیمهای ملی استفاده شد.
۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور گردآوری اطلاعات مرتبط با موضوع از پرسشنامههای روایی سنجی شدۀ موجود برای هر مؤلفه استفاده شد. بدیهی است متداولترین روش برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانهای است.در گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از سه پرسشنامۀ جهتگیری مذهبی آلپورت، سرسختی روانشناختی اهواز و فرم کوتاه مقیاس هیجانخواهی زاکرمن استفاده بعمل آمد.
۳-۵-۱ پرسشنامۀ هیجان خواهی زاکرمن
ماروین زاکرمن در سال ۱۹۷۸ مقیاس هیجانخواهی را تدوین کرد. در نهایت یک نمرۀ کل و چهار نمره برای زیر مقیاس هیجان و ماجراجویی، تجربهجویی، بازداریزدایی، ملالپذیری بدست میآید(صفاری، ۱۳۸۵).
۳-۵-۱-۱ چگونگی پیدایش و تحول مقیاس هیجانخواهی زاکرمن
این مقیاس طی شش شکل مختلف به تحول خود ادامه داده است. این تحول اشکال برای تبیین و کشف عاملهای فرعی هیجان، صورت گرفته است. پس از اجرای شکل اول مقیاس و تحلیل نتایج حاصل از آن، زمینه برای بازسازی شکل یکم و فراهم آمدن شکل دوم مقیاس ایجاد شد. تحلیل عاملی نتایج شکل جدید، منجر به کشف چهار عامل فرعی هیجانخواهی شد. وی در سال ۱۹۸۳ ، شکل جدیدتری از مقیاس هیجانخواهی ارائه میدهد که از مقیاسهای مجزا برای «هیجانخواهی و ماجراجویی» و «گریز از بازداری» استفاده میکند تا بتواند مواد هر یک را افزایش دهد.
اهکوبو(۱۹۷۴) شکل دوم مقیاس هیجانخواهی را به زبان ژاپنی اجرا نمود و مؤلفههای اصلی ۳۴ ماده تست را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. با توجه به مشکلات ترجمه مفاهیم مواد تست، وی میان نمونههای ژاپنی و آمریکایی ضریب همبستگی ۷۱% و ۶۳% را برای دخترها و پسرها اعلام کرد. الگوی بار عاملی در مرتبه پایینتر دارای ضریب همبستگی %۴۴ و %۳۶ برای دخترها و پسرها بوده است. در میان الگوهای ضریب همبستگی دو رشتهای مجموع مواد تست، هیچ همبستگی معناداری وجود نداشت و به احتمال زیاد این امر به مشکلات ترجمه و تفاوتهای بین فرهنگی مربوط میشود.
زاکرمن و ه
مکاران( ۱۹۶۸ ) اطلاعات لازم را از تحلیلی پیرامون نمونههای دانشگاه بروکلین بر اساس ۵۰ ماده تست از شکل یکم مقیاس به دست آوردند و عوامل مذکور را با روش واریماکس چرخش دادند. اولین عامل چرخش مذکور در هر دو جنس مشابهت داشت و در برگیرندۀ فعالیتهای مخاطرهآمیز و ماجراجویانه است. عامل دوم به عنوان یک عامل هیجانخواهی اجتماعی تلقی میگردد که در تحلیل عاملی بعدی به عنوان عامل«ملال پذیری» شناخته شد. همچنین به نظر میرسد که عامل سوم با عامل«تجربهطلبی» و عامل چهارم به عنوان یک عامل ضد اجتماعی در جنس مرد با عامل«گریز از بازداری» رابطه داشته باشد. نتایج حاصل از تحلیل شکل سوم، نشان میدهد که عامل «هیجانخواهی و ماجراجویی» برای هر دو جنس وجود دارد. عامل «تجربهطلبی» تصویر کلیتری را نسبت به هیجانخواهی نشان میدهد. عامل «گریز از بازداری» توصیف کنندۀ یک الگوی سنتی از ناهماهنگی است که از طریق تمدد در برابر الگوهای ثابت، متجلی میشود. عامل«ملالپذیری» در مردان توسط موادی از مقیاس مشخص میشود که بیانگر تنفر از تجارب تکراری است. زاکرمن ضریب اعتبار عوامل مذکور را از طریق ضریب همبستگی بارهای عاملی به دست آمده از مواد مقیاس محاسبه کرد و به ترتیب زیر اعلام نمود: عامل«هیجانخواهی و ماجراجویی»۷۵ %، عامل«تجربهطلبی» ۸۳ %، عامل«گریز از بازداری» ۸۱ % وعامل«ملالپذیری» ۳۸ % که به استثناء عامل«ملالپذیری» عوامل دیگر، ساختار مشابهی در میان دو جنس نشان میدهد. مقیاس کلی۴۰ مادهای جدید در شکل پنجم، اعتبار درونی مناسبی را حدود%۸۳ تا %۸۶ نشان میدهد، به نظر میرسد که هیجانخواهی یکی از صفات شخصیت است که شدیداً تحت تأثیر سن قرار دارد(زاکرمن وهمکاران، ۱۹۸۳). پرسشنامۀ مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامۀ هیجانخواهی فرم کوتاه زاکرمن(۱۹۷۹) بود که شامل سلسله سؤالاتی است که برای ارزیابی تمایل فرد به فعالیتهای مخاطرهانگیز به کار میرود. این آزمون ۱۴ سؤال است که دارای دو گزینۀ الف و ب است که برای پاسخهای الف نمره۱+ وبرای پاسخهای ب نمرۀ ۱- در نظر گرفته شده است. پایایی این پرسشنامه برای استفاده در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ضرایب پایایی این پرسشنامه را قربانی (۱۳۷۰) با روشهای اسپیرمن براون و آلفای کرونباخ به ترتیب %۷۰، ۷۵% و %۸۰ محاسبه کرد که نشان از پایایی رضایتبخش این پرسشنامه است.
۳-۵-۲ پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز
این پرسشنامه توسط کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند (۱۳۷۷) با هدف تهیۀ مقیاسی برای سنجش سرسختی روانشناختی در دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته و اعتباریابی شده است. این مقیاس پرسشنامهای خودگزارشی با ۲۷ ماده است که توسط کیامرثی(۱۳۷۷) جهت سنجش سرسختی روانشناختی ساخته شد. آزمودنی موظف است که در هر ماده یکی از چهار گزینۀ هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و بیش تر اوقات را انتخاب نماید. به هر یک از این گزینهها به ترتیب مقادیر۰، ۱، ۲، ۳ تعلق میگیرد، به جز مادههای ۶، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۷و ۲۱ که دارای بار عاملی منفی بوده و به شیوۀ معکوس نمرهگذاری میشوند. دامنۀ نمره در این پرسشنامه عدد ۰ تا ۸۱ است. کسب نمرۀ بالا در این پرسشنامه نشاندهندۀ سرسختی روانشناختی بالا در فرد است. کیامرثی و همکاران(۱۳۷۷)، ضرایب پایایی پرسشنامه را به دو روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب %۸۴ و %۷۶ محاسبه کردند. ورنو سفادرانی، کمالی و نوری(۱۳۸۷) روایی این آزمون را به روش روایی همزمان با سه ملاک مقیاس اضطراب عمومی، پرسشنامۀ افسردگی و خودشکوفایی مزلو محاسبه کردند. ضرایب بدست آمده به ترتیب %۶۵، %۶۷ و %۶۲ بود. در ضمن روایی همزمان با تعریف سازۀ سرسختی روانشناختی نیز محاسبه شد که روایی بدست آمده رضایتبخش بود.
۳-۵-۳ مقیاس جهتگیری مذهبی آلپورت
آلپورت و راس در سال۱۹۵۰ این مقیاس را برای سنجش جهتگیریهای درونی و بیرونی مذهب تهیه کردند. در مطالعات اولیهای که بر این مبنا صورت گرفت، مشاهده شد که همبستگی جهتگیری بیرونی با درونی %۲۱ است(آلپورت و راس، ۱۹۶۷). این آزمون که شامل ۲۱ جمله است. در این مقیاس، گزینههای عبارات ۱ تا ۱۲ که جهتگیری مذهبی بیرونی را میسنجند از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق میباشد، به این صورت که گزینۀ اول(الف) کاملاًّ مخالف، گزینۀ دوم(ب) تقریباً مخالف، گزینۀ سوم(ج) تقریباً موافق و گزینۀ چهارم(د) کاملاً موافق را تشکیل میدهد و در ۹ مادۀ بعدی یعنی شماره های ۱۳ تا ۲۱ که جهتگیری مذهبی درونی را اندازهگیری میکند، پاسخها برعکس است یعنی گزینۀ اول(الف) را کاملاً موافق و گزینۀ دوم(ب) را تقریباً موافق، گزینۀ سوم(ج) را تقریباً مخالف و گزینۀ چهارم(د) را کاملاً مخالف در بر میگیرد.
این مقیاس بر مبنای نمرهگذاری لیکرت، نمرهگذاری میشود که دامنۀ آن از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف است و به پاسخها نمرۀ ۱ تا ۵ تعلق میگیرد. به این ترتیب که گزینۀ الف نمرۀ یک، گزینۀ ب نمرۀ دو، گزینۀ ج نمرۀ چهار و گزینۀ د نمرۀ ۵ و عبارات بدون پاسخ نمرۀ ۳ میگیرند. جمع امتیاز عبارات ۱ تا ۱۲ میزان جهتگیری مذهبی بیرونی آزمودنی و مجموع نمرات عبارت ۱۳ تا ۲۱ نمرۀ جهتگیری مذهبی درونی او را مشخص مینماید. این آزمون در سال ۱۳۷۸ ترجمه و هنجاریابی شده است. همسانی درونی آن توسط جانبزرگی و با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ، %۷۱ و پایایی بازآزمایی آن %۷۴ است(مختاری و همکاران، ۱۳۷۹).
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

مدیر سایت

Next Post

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از ...

س اکتبر 13 , 2020
جدول ۱-۱: مقایسه ارزش بخش حمل‌ونقل در تولید ناخالص ملی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۶ به قیمت های ثابت (میلیارد ریال) سال ۱۳۷۰ ۱۳۷۵ ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ قیمت ۳۴۴۱ ۱۳۹۴۳ ۵۴۴۸۵ ۸۴۵۹۲ ۱۱۲۷۵۸ ۱۳۰۲۹۵ ۱۶۹۸۸۴ ۲۱۷۰۴۸ ۱-۴- هدف از انجام مطالعهبرنامه‌ریزی حمل‌و نقل، امروزه یکی […]