مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم :دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم

تکه هایی از متن :

 

1-1- روش انجام تحقیق

این تحقیق بر اساس مراحل ذیل با استفاده از روش تحلیل دینامیکی فزاینده برای بدست آوردن سطح عملکرد و ارزیابی سطح اطمینان انجام گرفته است.

  • ساختمان­ مورد بررسی با کاربری مسکونی، در منطقه­ای با خطر لرزه‌ای زیاد و بر روی خاک نوع II در نظر گرفته شده است. در این پژوهش بارگذاری ثقلی بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و بارگذاری لرزه‌ای بر اساس آئین نامه 2800 انجام می‌شود.
  • طراحی سه قاب سه دهانه، پنج، هشت ویازده طبقه با ارتفاع طبقات 2/3 و طول دهانه 5 متر، براساس ضوابط مبحث دهم سال های 1384و 1387 با استفاده از نرم افزار Etabs[9].
  • استخراج قاب های دوبعدب (براساس بحرانی بودن).
  • تحلیل قاب هابر اساس آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده با استفاده از نرم افزار OpenSees[10].
  • محاسبه سطح اطمینان با توجه به مفهوم عملکردی سازه براساس دستور العمل Fema351 و منحنی IDA
  • ارزیابی و مقایسه سطح اطمینان سیستم های قاب های مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم سال 84 و 87.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم

Author: 92