دسته بندی علمی – پژوهشی : مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته۹۰- …

– فردوسی(۱۳۸۰)در پژوهشی به مقایسه پیشرفت تحصیلی دو گروه دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته پایه پنجم ابتدایی پرداخته است. این پژوهش از نوع علی و مقایسه ای بوده است. نمونه ای ۶۰ نفری از دختران و پسران پایه پنجم ابتدایی در دو گروه ۳۰ نفری موسیقی آموخته و نیاموخته از ۴ دبستان منطقه ۲ شهر تهران انتخاب شد ند. نمره افراد در ۳ آزمون ریاضی،خواندن و استدلال فضایی بیان کننده نمره پیشرفت تحصیلی آنها بوده است. بنابراین ۲ گروه از نظر نمره درس ریاضی،خواندن و استدلال فضایی با هم مقایسه شده اند. نتیجه این پژوهش نشان داد که دو گروه از نظر پیشرفت تحصیلی(ریاضی – خواندن و استدلال فضایی)تفاوت معنی دار داشتند،یعنی گروه موسیقی آموخته نمرات بالایی در مورد ریاضی،خواندن و استدلال فضایی نسبت به گروه موسیقی نیاموخته کسب کردند.
– جبل عاملی(۱۳۸۱)در پژوهش،” تأثیر قطعات مختلف موسیقی بر حالات هیجانی در شنوندگان” از بین دانشجویان داوطلب در دانشگاه آزاد اصفهان ۵۲ نفر دختر و پسر انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که موسیقی موجب هیجانات مثبت می شود هر چند که هیجان های منفی مانند نفرت و خشم نیز به وجود می آیند ولی درصدد ایجاد آنها را در اغلب موارد بسیار کم بوده است.
– میربها و همکاران(۱۳۸۲)در این پژوهش،تأثیر آموزش موسیقی در افزایش توانایی های شناختی کودکان بررسی شده است. ۳۰ کودک پنج و شش ساله که در ترم اول کلاس های موسیقی کودک در آموزشگاههای موسیقی درجه یک و دو شهر تهران شرکت می کردند با ۳۰ کودک گروه گواه(از مهدکودک)مقایسه شدند. در ابتدا،همه کودکان تحت آزمون استنفورد – بینه قرار گرفتند و سپس کودکان گروه آزمایشی به مدت سه ماه و هر هفته یک بار در کلاس های موسیقی کودکان شرکت داده شدند. پس از ۳ ماه از همه آزمون گرفته شد. تحلیل نتایج نشان داد که گروه آزمایشی از نظر میزان توانایی استدلال عمومی با گروه گواه تفاوت معنی داری داشت. همچنین آموزش موسیقی سبب افزایش توانایی استدلال کلامی و تقویت حافظه کوتاه مدت کودکان گردیده است. اما در مورد توانایی استدلال دیداری / انتزاعی،در دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد.
-فخاری زاده(۱۳۸۳)در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان پسر پایه پنجم در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ پرداخته است. این پژوهش از نوعی علی– مقایسه ای بود . بعد از انتخاب نمونه،نمرات دروس ریاضی،علوم و هنر و معدل کل دو گروه موسیقی آموخته و نیاموخته با هم مورد مقایسه قرار گرفتند. نتیجه این پژوهش نشان داد که دو گروه از نظر پیشرفت تحصیلی در دروس علوم و ریاضی تفاوت معنی دار داشتند اما در مورد درس هنر تفاوت معنادار نشان داده نشد . نتیجه کلی پژوهش دربردارنده این موضوع بود که دانش آموزان موسیقی آموخته،در درس علوم و ریاضی،پیشرفت معناداری نسبت به دانش آموزان موسیقی نیاموخته دارند.
– کیهانی،شریعت پناهی(۱۳۸۶)در این پژوهش به بررسی تأثیر موسیقی بر عملکرد تمرکز و توجه دانشجویان پرداخته است. در این پژوهش ۴۰ نفر از دانشجویان رشته پزشکی به طور تصادفی به دو گروه موسیقی و شاهد تقسیم شدند. در گروه موسیقی ۱۵ دقیقه موسیقی برای آزمودنی پخش و در گروه شاهد ۱۵ دقیقه استراحت به آزمودنی داده شد. در هر دو گروه آزمون حافظه و کسلرو آزمون شمارش معکوس اعداد انجام شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین گروه موسیقی آموخته و نیاموخته وجود دارد. و گوش دادن به موسیقی می تواند باعث بهبود عملکرد توجه و حافظه شود.
-فتحی(۱۳۸۶)به بررسی تأثیرموسیقی بریادگیری درس ریاضی دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهر سقز در سال تحصیلی ۸۶-۸۵پرداخت که تأثیر موسیقی در این تحقیق به اثبات رسید.
– رضایی(۱۳۸۸)در پژوهشی به بررسی تأثیرآموزش موسیقی برتوانایی استدلال فضایی وپیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه پنجم درسال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷پرداخته است. این پژوهش ازنوع علی- مقایسه ای بود. نمونه ۴۰ نفری از دختران وپسران پایه پنجم ابتدایی دراین پژوهش شرکت داشتند که ۲۰ نفر موسیقی آموخته(۲سال آموزش موسیقی کسب کرده ومهارت نواختن یکی ازآلات موسیقی راداشته اند)و۲۰ نفرموسیقی نیاموخته بودند.ابتدا هوش آنها توسط آزمون هوش وکسلر سنجیده شد تا تأثیرهوش به حداقل برسد و ازنظر هوشیهمتاسازی شدند وبعدتوانایی استدلال فضایی آنها با آزمون هوشی مکعب های کهس اندازه گیری شده ودانش آموزان ازنظر استدلال فضایی وپیشرفت ریاضی مورد مقایسه قرارگرفتند،نتیجه این پژوهش نشان داد،با کنترل نمره هوش کل و هوش عملی استدلال فضایی دانش آموزان موسیقی آموخته بیش از دانش آموزان موسیقی نیاموخته است. همچنین،با کنترل نمره هوش کل دانش آموزان موسیقی آموخته پیشرفت ریاضی بالاتری نسبت به دانش آموزان موسیقی نیاموخته داشتند.
 قاسم تبار(۱۳۸۹)در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش موسیقی به روش ارف در یادگیری مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش دبستانی در کودکان پنج ساله منطقه ۳ تهران وبه روش آزمایش انجام داد. برای کنترل هوش از آزمون وکسلر(ویپسی)،نمره هوش بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ استفاده شد. از هر گروه ۱۵ کودک آزمایش و کنترل،۳ ماه آموزش هفته‌ای ۱ جلسه ۲ ساعته درآموزشگاه،آزمون سنجش مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش آزمون و پس آزمون محاسبه و ثبت شد. از این پنج فرضیه،چهار فرضیه بر اثر بخشی آموزش موسیقی به روش ارف بریادگیری مهارت‌های طبقه بندی کردن،نگهداری ذهنی عددی،هندسه و تش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

خیص شباهت‌ها و تفاوت کودکان تأیید شد،اما مهارت ردیف کردن کودکان پیش دبستانی تفاوت معنا داری بین گروه آزمایشی و کنترل مشاهده نشد.
۲-۳۷ .خلاصه دانش موجود
پژوهش های زیادی در مورد تأثیر موسیقی در گروهای سنی مختلف انجام شده است که البته در ایران این پژوهش ها کمتر می باشد.
فردوسی(۱۳۸۰)در پژوهشی به مقایسه پیشرفت تحصیلی در مقایسه دو گروه دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته پرداخته است.در این پژوهش دو گروه دانش آموزان در آزمون ریاضی،خواندن و استدلال فضایی شرکت کردند و نمره آنها در این ۳ آزمون مورد مقایسه قرار گرفت. که گروه موسیقی آموخته در هر ۳ آزمون نمره بالاتری دریافت کردند.
در پژوهش دیگر،میربها و همکاران(۱۳۸۲)تأثیر آموزش موسیقی در افزایش توانایی های شناختی کودکان بررسی شده است که در این پژوهش که از نوع آزمایشی می باشد میزان هوش،توسط آزمون استنفرد بینه قبل و بعد از آزمایش انجام شد نتیجه آزمایش نشان داد که آموزش موسیقی سبب افزایش توانایی استدلال کلامی و تقویت حافظه کوتاه مدت کودکان می شود. فخاری
(۱۳۸۳)تأثیر موسیقی بر پیشرفت تحصیلی را مد نظر داشته است. پژوهش از نوع علی و مقایسه ای می باشد و نمرات دروس ریاضی،علوم و هنر و معدل کل پایه پنجم دانش آموزان گروه موسیقی آموخته و نیاموخته مورد مقایسه قرار گرفته است که نتیجه پژوهش نشان می دهد که در مورد درس هنر تفاوت معنا داری وجود ندارد و اما درمورد دروس ریاضی و علوم و معدل کل تفاوت معنا داری بین دو گروه دیده می شود و دانش آموزان موسیقی آموخته نمرات بسیار بالاتری دارند.
هتلند (۲۰۰۰)در پژوهشی آزمایشی بر روی ۲۰۰۰ دانش آموز به بررسی تأثیر موسیقی بر روی استدلال فضایی پرداخت. در بررسی های انجام شده دانش آموزان گروه آزمایش استدلال فضایی بسیار بالا تری را نشان دادند. هارتیزوولف- بورتینک(۲۰۰۲)در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر مهارت خواندن و نوشتن و پیشرفت ریاضی پرداختند و نتیجه نشان داد که گروه آزمایشی که موسیقیFOLK دریافت کرده بودن نمره بسیار بالایی نسبت به گروه های دیگری کسب کردند.
بررسی پژوهش های متفاوت داخل و خارج کشور در فصل ۲ کاملاً شرح داده شده است . هر کدام روی یک توانایی خاص کار کرده اند و روی یک گروه سنی خاص و با کنترل متغیرهای متفاوت مزاحم و تعدیل کننده یا بدون کنترل متغیرهای مزاحم. پژوهشگر با مطالعه بیشتر پژوهش ها به بررسی تأثیر موسیقی بر روی سه توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکز حواس پرداخته است. این پژوهش به صورت علی – مقایسه ای می باشد،حافظه کوتاه مدتتوانایی است که در پژوهش های متفاوت ذکر شده به عنوان توانایی که موسیقی می تواند به میزان فراوانی آنرا بالا ببرد مورد نظر بوده است. البته متغیری در کنار سایر متغیرها مانند پژوهش میربها وهمکاران(۱۳۸۲).
پژوهشگر با بررسی پژوهش های متفاوت،هوش را به عنوان متغیری که باید کنترل شود تا تأثیر هنر موسیقی مشخص شود،مد نظر قرار داده است،مساله ای،که در پژوهش های قبل دیده نمی شود،و از آزمون معتبر هوش ریون برای اندازه گیری هوش کل استفاده شده است. و برای اندازه گیری میزان حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس آزمون وکسلر در نظر گرفته شده است،این پژوهش نیز مانند پژوهش های قبل محدودیت هایی دارد مانند وجود متغیرهای تعدیل کننده و مزاحم،کم بودن نمونه و …. اما با وجود این،پژوهشگر تلاش نموده با کنترل متغیرهای مهم هوش،سن،سطح تحصیلات پدر ومادروسطح اقتصادی خانواده فرد،تاًثیر صرف موسیقی را مشخص کند.
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
در این فصل طرح کلی پژوهش،جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری مورد بحث قرارگرفته و در ادامه ابزارهای اندازه گیری معرفی می شود و بالاخره نحوه اجرا و روش گردآوری اطلاعات،روش تجزیه و تحلیل ارائه می شود.
۳-۱ .روش پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور نشان دادن پیامدهای احتمالی آموزش موسیقی،به مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس دو گروه از دانشآموزان ۱۰و۱۱ساله که یکی موسیقیآموخته و دیگری فاقد مهارتهای موسیقیایی بودند پرداخته شد.
روش پژوهش علی- مقایسهای بیشتر اوقات به منظور آزمون فرضیه درباره ی روابط علت و معلولی،به جای روش آزمایشی به کار می رود. در علوم رفتاری و به ویژه در علوم اجتماعی به این دلیل از این روش به جای روش آزمایشی استفاده می شود که پژوهشگر بسیاری از روابطی راکه علاقه مند به مطالعه آنهاست می تواند کنترل و دستکاری کند(دلاور،۱۳۷۴).
۳-۲ .جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر ۱۰و۱۱ساله مدارس ابتدایی شهرتهران تشکیل میدهند.
۳-۳ .حجم نمونه
حجم نمونه با توان آزمون ۸/۰ و قبول تفاوت استاندارد ۴۴/۰ بین دو گروه و با استفاده از فرمول  برآورد شد. با توجه به افت آزمودنیها و از دست دادن احتمالی بخشی از اطلاعات تعداد افراد نمونه ۱۰۰ نفر(هر گروه ۵۰ نفر)در نظر گرفته شد.
۳-۴ .روش نمونه گیری
در پژوهش حاضر نمونه گیری از نوع خوشهای چندمرحلهای است با توجه به موضوع و هدف پژوهش،از بین مدارس ابتدایی شهرتهران ۵ منطقه واز هر منطقه ۴ مدرسه به طور تصادفی(دومدرسه پسرانه و دومدرسه دخترانه)انتخاب شدند. سپس از هر مدرسه ۵ دانشآموز به صورت هدفمند انتخاب شدند. با مراجعه به مدارس،با در نظر گرفتن متغیرهای هوش،سن،سطح تحصیلات پدر ومادر وسطح اقتصادی خانواده به عنوان متغیرهای کنترل به همت
اسازی گروه آزمایشی و کنترل پرداخته شد. بنابراین بعد از انتخاب دانشآموزان موسیقی آموخته و نیاموخته،با اجرای تست هوش ریون و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک،۵۰ دانش آموز(از هرمدرسه ۵ دانش آموز)موسیقی آموخته(۲۵ دختر و ۲۵ پسر)و۵۰ دانش آموز موسیقی نیاموخته(۲۵ دختر و ۲۵ پسر)که از نظر متغیرهای ذکر شدهمتا شده بودند به عنوان گروههای آزمایش و کنترل انتخاب شدند.
۳-۵ .ابزارهای پژوهش
در این پژوهش برای گرد آوری داده ها از دو ابزار استفاده شده است:
الف)ماتریسهای پیشرونده ریون
ماتریسهای پیشرونده ریون(ریون و همکاران،۱۹۸۳)از جمله آزمونهای غیرکلامی هوش است. نسخه رنگی آن از ۳۶ ماتریس یا طرح برای کودکان ۱۱-۵ ساله و بزرگسالان عقب مانده ذهنی و نسخه استاندارد از ۶۰ ماتریس یا طرح برای کودکان و نوجوانان ۱۸-۹ سال تشکیل شده است(آناستازی،۱۹۸۲؛ ترجمه براهنی،۱۳۷۱). نتایج تحقیقات گوناگون(یونو،شینیا،هاروهارا و کانکو،۲۰۰۵؛ عبدالخالک،۲۰۰۵)نشاندهنده روایی و اعتبار مناسب ماتریس های پیشرونده ریون هستند. ضرایب روایی این آزمون در گروه های سنی مختلف تقریبا بین ۷۰/۰ و ۹۰/۰ به دست آمده است(آناستازی،۱۹۸۲؛ ترجمه براهنی،۱۳۷۱). در ایران ماتریس های پیشرونده رنگی ریون در یک نمونه از کودکان ۱۱-۵ ساله تهرانی(براهنی،پژوهش منتشر نشده)و ماتریس های پیشرونده استاندارد ریون بر روی ۳۰۱۰ کودک و نوجوان ۱۸-۹ مدارس تهران(براهنی،۱۳۷۷)بررسی و هنجاریابی شده است. در این پژوهش در مورد آزمودنیهای ۱۱-۹ ساله از ماتریسهای پیشرونده استاندارد استفاده خواهد شد.
ب)آزمون هوش وکسلر
دیوید وکسلر در دهه ۱۹۳۰ مطالعه تعدادی از آزمون‌های استاندارد را آغاز کرد. او معتقد بود که آزمون استنفورد- بینه بیش از حد به توان کلامی تکیه دارد و برای بزرگسالان مناسب نیست. به همین دلیل دست به ساختن آزمون تازه‌ای زد و برای ساختن مجموعه اولیه مقیاس خود،۱۱خرده‌آزمون را انتخاب نمود. چند تا از خرده‌آزمون‌هایش را از بخش‌های مختلف آزمون تجدید نظر شده ۱۹۳۷ استنفورد – بینه گرفت. بقیه خرده‌ آزمون‌ها را از امتحانات گروهی ارتش،طراحی مکعب‌های کهس،آزمون ارتش آلفا،آزمون ارتش بتا،آزمون تکمیل تصاویر هیلی و آزمون پینتر- پاترسون گرفت. این خرده‌آزمون‌ها را با هم ترکیب کرد و در ۱۹۳۹ با عنوان مقیاس هوشی وکسلر-بلویو(Wechsler-Bellevue)منتشر ساخت. مقیاس اولیه وکسلر- بلویو برای بزرگسالان ساخته شده بود که شامل دو بخش بود: مقیاس کلامی و مقیاس عملکردی که علاوه بر نمره‌های جداگانه دارای نمره هوشبهر کلی نیز بود. اما در ۱۹۴۹ وکسلر،مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان(WISC-R)را تدوین کرد به طوری که با این آزمون،هوش کودکان از ۵ سال به بالا با همان روش بزرگسالان سنجیده می‌شد. آخرین فرم تجدید نظر شده آزمون وکسلر در ۱۹۸۱ منتشر شد.
خرده آزمون های وکسلر
مقیاس هوش کلامی
۱- اطلاعات عمومی: این خرده‌ آزمون ۲۹ ماده دارد که جنبه تخصصی یا تحصیلی ندارند. انتظار می‌رود که هر فرد بزرگسال بهنجار بتواند به آن‌ها پاسخ‌های درست بدهد. با این خرده‌ آزمون دامنه دانش و اطلاعات عمومی آزمودنی اندازه‌گیری می‌شود. گر چه سوال‌ های این مقیاس برای اندازه‌گیری اطلاعات عمومی ساخته شده‌اند. اما میزان کنجکاوی،علاقه به کسب اطلاعات و عامل فرهنگی ممکن است در نمرهاین خرده‌آزمون تأثیر بگذارد.

مدیر سایت

Next Post

مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته۹۰- ...

ج اکتبر 16 , 2020
فصل پنجمبحث و نتیجه گیریمقدمهدر فصل حاضر ابتدا خلاصه پژوهش،سپس بحث و نتیجه گیری و در پایان محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش ارائه می گردد.۵-۱٫ خلاصه پژوهشهدف از پژوهش حاضر،مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکز حواس کودکان ۱۰ و۱۱ ساله موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته بود.فرضیه های مطرح شده در این پژوهش […]