مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح:پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

تکه هایی از متن :

3-8 نتیجه‌گیری

تیرهای بتن‌مسلح تقویت شده در برش با آرایش مختلف میلگردGFRP و به روش NSM، آزمایش شد، تا آرایش بهینه‌ی نصب میلگرد GFRP در مقاوم سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح ارزیابی شود. مقدار استفاده‌ی میلگردGFRP در تیرها یکسان می‌باشد. از این آزمایش نتایج زیر بدست آمد:

1- در ترم مد گسیختگی، در همه‌ی تیرها، گسیختگی برشی بوسیله‌ی ترک قطری برشی مشاهده شد. این ترکها به تدریج از بار متمرکز شروع و به سمت محل تکیه‌گاه گسترش پیدا کردند. تیرها با لغزیدن ميلگردهايGFRP و كنده‌شدن پوشش چسب از سطح شیار، با ايجاد تركهاي قطري در بتن گسیخته شد که این موضوع نشان‌دهنده‌ی چسبندگی نامناسب بین میلگرد و بتن می‌باشد. این نوع گسیختگی برای تیرهای مقاوم‌سازی برشی شده به روش NSM، رایج می‌باشد.

2- در ترم ظرفیت باربری نهایی، تیر تقویت شده‌ی NSMIL10 کارایی بهتری از دو تیر دیگر نشان داد. تیر NSMIL10 در مقایسه با تیر NSMV10و تیر NSMV7، به ترتیب باعث افزایش 64.3 و 42.2 درصد در ظرفیت باربری نهایی گردید.

3- هرچه زاویه تقاطع ترک و میلگردGFRP کار گذاشته شده، به زاویه‌ی 90 درجه نزدیک باشد، در جلوگیری از عریض‌تر شدن ترک بهتر عمل می‌کند.

4- در تیر NSMIL10 ، کاربرد میلگرد GFRP با زاویه‌ی60 درجه با محور طولی تیر، باعث قطع ترک قطری برشی در زاویه‌ی حدود 93 درجه شد. در تیر NSMV10، زاویه‌ی بین میلگرد و ترک برشی حدود 62 درجه بدست آمد. این زاویه برای تیر NSMV7، حدود 65 درجه ثبت شد. مشخص گردید که با مقدار برابر GFRP و فاصله‌ی نصب یکسان، آرایش میلگردهای GFRP با زاویه‌ی60 درجه بیشتر از90 درجه تاثیر دارد.

5- ظرفیت باربری تیر NSMV7نسبت به تیر NSMV10 ، 15.6 درصد افزایش یافت. مشخص شد که با مقدار برابر GFRP و زاویه‌ی نصب یکسان، استفاده از میلگرد با قطر کوچکتر و با فاصله‌ی کمتر، تاثیر بیشتری در باربری نهایی تیرتقویت شده دارد. تعداد میلگردGFRP که ترک برشی را قطع نماید، بر‌ تاثیر تقویت برشی می‌افزاید.

6- مدل‌سازی تیر آزمایش شده‌ی NSMV7 با نرم افزار اجزاء محدود Abaqus انجام گرفت. مقایسه‌ی تیرهای مدل‌سازی شده و آزمایش شده‌ی NSMV7نشان داده که نحوه‌ی گسترش ترک و نوع ترک خوردن در تیر مدل سازی شده، شباهت زیادی به تیر آزمایش شده‌ی NSMV7 دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

Author: 92