مقاله رایگان با موضوع نرخ رشد، استرس، تحت درمان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

بازماندگي اين ماهي ها نيز در برابر A. salmonicida افزايش يافت.
اولين بار در سال 2002 استفاده آزمايشي از Bactocell در آبزي پروري آغاز شده است و Gatesoupe (2002) مقاله اي در خصوص تغذيه ماهي pollack با ناپلي آرتيميا غني شده با پروبيوتيك Bactocell و فرمالدئيد منتشر نمود. اين آزمايش زمينه بررسي هاي بيشتر را در آزاد ماهيان و ميگو به همراه داشت و نتايج آنها باعث دريافت مجوز از اتحاديه اروپا بعنوان اولين پروبيوتيك داراي مجوز جهت آبزي پروري گرديد.
آذري و همکاران (1383) مطالعه اي را در خصوص تاثير پروبيوتيك پروتكسين آكواتك بر رشد و بازماندگي لاروهاي ميگوي سفيد هندي انجام دادند در اين تحقيق پروبيوتيك تجاري protexin aquatech كه حاوي 5 گونه از باكتري هاي جنس باسيلوس بود در دو آزمايش مجزا در قالب طرح بلوكهاي كاملا تصادفي بر روي رشد و بازماندگي لاروهاي ميگوي سفيد هندي ( f.indicus ) مورد مطالعه قرار گرفت . بر اساس يافته هاي اين تحقيق باكتريهاي باسيلوس توانسته اند تا حدود CFU104 در آزمايش اول وCFU 106 در آزمايش دوم تكثير يافته و فلور باكتريايي غالب آب و دستگاه گوارش ميگوها را در كليه تيمارهاي پروبيوتيكي به خود اختصاص دهند. ازاين گزارش مي توان نتيجه گرفت که باکتري هاي پروبيوتيکي بکار برده شده بر رشد و بازماندگي ميگوي سفيد هندي تاثير نسبتاً خوبي داشته است.
در تحقيقي روي ماهي تيلاپيا نيل ( Oreochromis niloticus ) در معرض باکتري Vibrio vulnificus يا Streptococcus iniae يا تتراکلريد کربن، جنتامايسين يا سولفات مس قرار گرفت، نتايج بدست آمده نشان داد که ماهيان آلوده در مقايسه با ماهيان سالم داراي آهن، کلسيم، پروتئين تام،آلبومين و گلوکز کمتر بودند (Chen et al,2004).
همچنين مطالعات Lee و همکاران (2004) روي استفاده از مخمر در رژيم غذايي هيبريد باس مخطط كه از آميزش دو گونه به ترتيب با نام هاي علمي مشتمل بر Morone chrysops × M. saxatlis (ميانگين وزني 90 گرم) بدست آمده بود، حاكي از افزايش رشد، مقاومت در برابر استرس هاي مديريتي و تقويت سيستم ايمني در اين گونه مي باشد.
تحقيقات Gullian و همکاران (2004) روي Penaeus vannamei نشان داد كه استفاده از پروبيوتيك هاي
باكتريايي شامل Vibrio و Bacillus در تغذيه اين ميگو نه تنها منجر به افزايش رشد در آنها مي گردد، بلكه در تقويت سيستم ايمني آنها نيز نقش عمده اي را دارا مي باشد. نتيجه اخير در حالي که از باکتري Bacillus استفاده گرديد، بيشتر محسوس و نتيجه بخش بود.
در مورد مقابله با بيماريهاي غير عفوني Aubinو همکاران (2005) مطالعاتي را انجام داده اند که مشخص گرديد باکتري Pediococcus acidilactici مي تواند در پيشگيري از بروز سندرم فشردگي ستون فقرات(Vertebral column compression syndrome) موثر باشد.
Vazquez و همکاران( 2005) نشان دادند که اسيد استيک و اسيد لاکتيک توليد شده توسط انواع باکتريهاي لاکتوباسيلوس ، لاکتوکوکوس، لوکونوستوک، پديدکوکوس و کارنوباکتريوم داراي اثرات ممانعت کنندگي بر
روي انواعي از ويبريوهاي بيماريزا بوده اند.
Moriarty (2005) گزارش کرد که افزودن پروبيوتيک تجاري حاوي Bacillus SPP به جيره غذايي ميگو پرورشي موجب کاهش مرگ و مير و افزايش جذب مواد غذايي بهبود سلامتي ماهي قزل آلا و ميگو از
طريق کنترل عوامل بيماريزا و بهبود کيفيت آب بوسيله تغيير در جمعيت ميکروبي آب و مواد بستر استخر پرورش مي شود.
Brunt و Austin (2005) گزارش کردند که استفاده از سويه GC2 آئزوموناس سوبريا باعث افزايش تعداد لکوسيت ها و افزايش فعاليت بيگانه خواري آنها در ماهيان قزل آلا مي شود.
آذري تاکامي در نخستين همايش ملي شيلات و توسعه پايدار (1384) به استفاده پروبيوتيکها در بهبود فاکتورهاي ايمني، رشد و محيطي در آبزيان کشور اشاره نمود. تاثير پروبيوتيک بر روي روند رشد، تکامل دستگاه گوارش و سيستم ايمني در لارو تاسماهي ايراني و فيل ماهي توسط عسکريان (1386) در پايان نامه دکتري تخصصي رشته شيلات بررسي گرديد. همچنينAskarian و همکاران (2008 ) ، تنوع باکتريهاي اسيد لاکتيک را در گونه هاي قره برون و فيل ماهي در اوزان بالاي 100 گرم مورد مطالعه قراردادند. Ghanbary و همکاران(2009 ) لاکتوباسيلهايL. sakei، L. plantarum، ، L. oris،L. casei L. coryneformis، L. alimentarius،L. brevis ، را از روده تاسماهيان و فيل ماهيان صيد شده از درياي خزر جداسازي و مورد شناسايي قرار دادند.
جعفريان و همکاران(1386) به منظور ارزيابي اثرات مخلوط 5 سويه از باسيلوس هاي پروبيوتيکي را در سه غلظت 105×09/1، 105×20/2 و 105×8/3 باکتري به ازاي هر ميلي ليتر در سوسپانسيون محيط غني سازي بر روي رشد و بقاي لارو تاس ماهي ايراني از طريق غني سازي آرتميا اروميانا (Artemia urmiana) انجام دادند نتايج نشان داد که باکتري هاي پروبيوتيکي بر مبناي غلظت هاي بکار رفته در سوسپانسيون هاي غني سازي، در دستگاه گوارش لاروهاي تاس ماهي ايراني جايگزين شده و روي پارامترهاي رشد )وزن نهايي، نرخ رشد ويژه، درصد کارآيي تبديل غذا و ميزان بقا( تاثيرات مثبت و معني دار گذاشتند.
ضيايي نژاد و همکاران (1384) مطالعه اي را با هدف بررسي عملکرد باکتري هاي باسيلوس به عنوان پروبيوتيک بر بازده مزارع پرورش ميگوي سفيد هندي انجام دادند بر اساس يافته هاي اين تحقيق، بازماندگي ميگوهايي که علاوه بر مرحله پرورش در مرحله تکثير نيز تحت تاثير باکتري پروبيوتيکي باسيلوس بودند به طور چشم گيري بهبود يافت.
(2006)،باکتري Carnobacterium divergens B33،C. maltaromaticum را از روده قزل آلاي رنگين كمان سالم جدا كردند و بعنوان پروبيوتيك استفاده نمودند. آنها اثر اين دو پروبيوتيك را پس ازتجويز سه هفته اي بر ميزان بازماندگي و پاسخ هاي ايمني سلولي و خارج سلولي ماهيان 25 گرمي مورد بررسي قرار دادند. در پايان دوره آزمايش مشاهده نمودند پروبيوتيك مذکور در آنها نه تنها اثر مثبتي بر پاسخ هاي ايمني و افزايش رشد داشته؛ بلکه ميزان مرگ و مير را پس از آلوده سازي با قرار گرفتن در برابر A .salmonicida و Yersinia ruckeri كاهش داده است.
Song و همکاران (2006) مشاهده کردند که فعاليت ليزوزيم ماهيان Miichthys miiuy تغذيه شده با دوزهاي مختلف باکتري کلستريديوم بوتريکوم در هفته هشتم افزايش يافت.
تاثير استفاده پروبيوتيک باکتوسل در پيشگيري از سندرم فشرده سازي ستون فقرات در آزاد ماهيان موضوع ثبت اختراع بين المللي توسط IFREMER و INRA (2006) مي باشد. در آزاد ماهيان، Bactocell ، قادر به بهبود کيفيت محصولات نهايي ماهي با افزايش تعداد با پيشگيري از سندرم فشرده سازي مهره شده است. اين بيماري تاثير بسزايي در ميزان پرورش ماهيان قزل آلا داشته به نحوي که 20 درصد سود اقتصادي پرورش دهندگان اين گونه ماهي را با خطر مواجه مي سازد.
پاسخ ايمني انطباقي و ذاتي در برابر Enteromyxum scorhthalmi در ماهي کفشک (Scopthalmus maximus) مورد مطالعه قرار گرفت. فاکتورهاي خون شناسي، بافت شناسي، مولکولي و هورموني ماهيان در دو گروه شاهد و گروهي که در معرض انگل مذکور قرار گرفته بودند، بررسي شد. کاهش معني داري در وزن ماهيان در معرض قرار گرفته مشاهده شد، اما تفاوت معني داري در سطح پروتئين سرم و هماتوکريت بين دو گروه مشاهده نشد. برخي عوامل ايمني به طور واضح در گروه در معرض انگل قرار گرفته فعال شد: درصد گردش گرانولوسيت ها به صورت معني داري افزايش يافت و نفوذ گلبول هاي سفيد در امعاء مشاهده شد. سطح آنتي پروتئاز و ماکروگلبولين 2- ? سرم کل در بيشتر نمونه ها زياد بود. درصد لنفوسيت به طور تصاعدي و معني داري کاهش يافت. کاهش کمپلمان سرم نيز مشاهده شد که اگر چه واضح بود اما از نظر آماري معني دار نبود، همچنين کاهش معني داري درليزوزيم سرم خون مشاهده شد و هيچ آنتي بادي خاصي در برابر اين انگل در هيچ نمونه اي شاهده نشد (Bobadilla et al., 2006).
اسمعيلي دهشت و همکاران(1387) ، امکان جايگزيني گونه هاي لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و لاکتوباسيلوس دلبروکي تحت گونه بولگاريکوس را به عنوان فلور ميکروبي قزل آلاي رنگين کمان را مورد مطالعه قرار داده و آنها را به عنوان جايگزين مناسب آنتي بيوتيک ها در اين گونه مطرح نمودند.
Brunt و همکاران (2007) مطالعه کردند که باسيلوس جداسازي شده از ماهي قزل آلا و همچنين آئروموناس سوبريا که از کپور ماهي جداسازي گرديد داراي اثرات پروبيوتيکي بر عليه عفونتهاي ناشي از استرپتوکوک اينيه، لاکتوکوکوس گارويه، آئروموناس سالمونيسيدا،يرسينيا روکري، ويبريو اردالي و ويبريو آنگوئيلاروم بوده اند. مصرف اين پروبيوتيک ها نيز افزايش ليزوزيم، فعاليت انفجار تنفسي و فاگوسيتوز را
نيز در ميزبان به همراه داشته است. همچنين اين بررسي نشان داد که پس از استفاده از پروبيوتيک ها به مدت 14 روز و سپس مواجهه سازي با باکتريهاي بيماريزا ميزان تلفات در گروههاي تيمار( 13 – 0 %) در مقايسه با شاهد ( 100-80 % ) کمتر بوده است.
تکمه چي (1386) تاًثير باکتري لاکتوباسيلوس دلبروکئي (به عنوان يک پروبيوتيک) روي برخي از پارامترهاي پاسخ ايمني در ماهي قزل آلاي رنگين کمان مورد بررسي قرار داد.
Faghani و همکاران (2008) مطالعه اي را با هدف اثرات ايمني زايي اسيد آلژنيک و واکسن ضد استرپتوکوک برروي نرخ رشد و ضريب تبديل غذايي ميزان بقا و افزايش ايمني بچه ماهيان قزل آلا 5 الي 8 گرمي انجام داد وي در مقاله خود عنوان نمود که تجويز واکسن و اسيد آلژينيک باعث افزايش لنفوسيت در تمام گروه هاي تحت درمان مي گردد و باعث افزايش ايمني ماهيان و مقاومت در برابر عوامل استرس زا و بيماريزا مي گردد.
همچنين افزودن پروبيوتيک منجر به کنترل دامنه وسيعي از عوامل بيماريزا در ماهي آزاد و ماهيان زينتي مي شود. علاوه بر اين گنجاندن پروبيوتيک در جيره غذايي باعث رشد و سلامتي انواع ماهيان مي شود (2007 Mikkelsen,).
Karimzadeh (2009) تحقيقاتي در زمينه اثرات سطوح مختلف باکتوسل به عنوان پروبيوتيک روي شاخصهاي رشد، نرخ بازماندگي، وضعيت شيميايي آناليز لاشه در قزل آلاي رنگين کمان انجام داد در اين مطالعه تعداد 6000 عدد بچه ماهي انگشت قد با تيمارهاي 01/0 ، 02/0و 03/0 درصد باکتوسل در جيره غذايي و تيمار کنترل به مدت 8 هفته مورد تغذيه قرار گرفتند نتايج اين تحقيق نشان داد که ضريب تبديل غذايي در تيمارهاي 02/0 و 03/0 درصد بطور معني داري کاهش يافت و در همين تيمارها ميزان بازماندگي بچه ماهيان و نرخ رشد آنها اختلاف معني داري با ساير تيمارها داشته و بمراتب بيشتر از آنها بوده است.
در سال 2009، شرکت Lallemand به طور انحصاري موفق به دريافت مجوز از کميته دائمي زنجيره غذايي و سلامت حيوانات از اتحاديه اروپا به منظور به کار گيري پروبيوتيکBactocell (Pediococcus acidilactici ) در بهبود عملکرد پرورش آزاد ماهيان و ميگو گرديد.
Castex و همکاران (2009) مشخص کردند که مصرف باکتري P. acidilactici به مدت 22 روز در ميگو توانست حساسيت آنها را در مقابل بيماريهاي باکتريايي کاهش دهد و ميزان بازماندگي در گروه هاي تيمار (67%) در مقايسه با گروه شاهد (47%) بيشتر بوده است. Hai و همکاران (2009) نشان دادند که باکتريهاي P. synxantha و P. aeruginosa توانستند سبب بهبود سلامت در مرحله نوجواني ميگو شوند.
در مطالعه Son و همکاران (2009)، باکتري لاکتوباسيلوس پلانتاروم در مقادير مختلف غذا به مدت چهار هفته در ماهي گروپر مورد استفاده قرار گرفت. دوزهاي 106 تا 108 از باکتري فوق در غذا توانست ميزان بازماندگي را در تيمارهاي مربوطه پس از مواجهه سازي با استرپتوکوک