مقاله رایگان با موضوع ميزان، تيمارهاي، a

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

3/480 b 8/3 ± 7/508 ab 2/13 ± 3/503 ab 85/9 ± 492 ab 20 ± 7/480 a 7/18 ± 464
(fl)
4-4-6- متوسط غلظت هموگلوبين سلولي (MCHC)(%)
با توجه به آزمون آناليز واريانس يکطرفه انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان MCHC سرم خون اختلاف معني دار آماري مشاهده نمي گردد (05/0 P). اين شاخص در تيمار 5 به ميزان( 6/1 ± 03/26) % بيشترين و در تيمار 2 به ميزان (87/0 ± 7/24) % کمترين بوده است (جدول 4-16) .
جدول 4-16- متوسط غلظت هموگلوبين سلولي خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
متوسط غلظت هموگلوبين a57/0 ± 3/25 a 15/0 ± 8/24 a 87/0 ± 7/24 a 55/0 ± 37/25 a 9/0 ± 9/25 a 6/1 ± 03/26
سلولي (%)
4-4-7- متوسط هموگلوبين گلبول قرمز (MCH) (pg)
با توجه به آزمون کروسکال – واليس انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان MCH سرم خون اختلاف معني دار آماري مشاهده نمي گردد (05/0 P). اين شاخص در تيمار 1به ميزان (5/1 ± 3/126)pg بيشترين و در تيمار شاهد به ميزان (16/1 ± 3/121) pg کمترين بوده است (جدول 4-17).
جدول 4-17- متوسط هموگلوبين گلبول قرمز خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
متوسط هموگلوبين a 16/1 ± 3/121 a 5/1 ± 3/126 a1 ± 124 a 58/0 ± 7/124 a1 ± 124 a 8/3 ± 3/122
گلبول قرمز(pg)
4-4-8- درصد لنفوسيت (%)
با توجه به آزمون کروسکال – واليس انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان لمفوسيت سرم خون اختلاف معني دار آماري مشاهده مي گردد (05/0 P).
بر اساس آزمون Conover-Inman مشخص گرديد که بين تيمار شاهد و تيمارهاي2و3و4و5 از نظر ميزان لمفوسيت سرم خون ماهيان اختلاف معني دار آماري وجود دارد. (05/0 P).
همچنين حداکثر درصد لنفوسيت متعلق به تيمار شاهد به ميزان( 53/1 ± 67/69 )% و حداقل درصد لنفوسيت متعلق به تيمار5 به ميزان (2 ± 56 ) % مي باشد (جدول 4-18).
جدول4-18- درصد لنفوسيت خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
لنفوسيت (%) d53/1 ± 67/69 cd2 ± 65 bc 65/2 ± 62 ab 53/1 ± 67/59 ab 58/0 ± 33/58 a 2 ± 56
4-4-9- مقادير نوتروفيل (%)
با توجه به آزمون آناليز واريانس يکطرفه انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان نوتروفيل سرم خون اختلاف معني دار آماري مشاهده مي گردد (05/0 P).
بر اساس آزمون توکي مشخص گرديد که بين تيمارشاهد و تيمارهاي 2و3و4و5از نظر ميزان نوتروفيل سرم خون ماهيان اختلاف معني دار آماري وجود دارد (05/0 P).
همچنين حداکثر مقاديرنوتروفيل متعلق به تيمار 5 به ميزان( 1 ± 39 )% و حداقل مقادير نوتروفيل متعلق به تيمارشاهد به ميزان ( 1 ±28 )% مي باشد.(جدول 4-19).
جدول4-19-درصد نوتروفيل خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
نوتروفيل (%) a 1 ± 28 ab 1 ± 31 bc 53/1 ± 67/33 cd 1 ± 36 cd 53/1 ± 67/36 d 1 ± 39
4-4-10- درصد مونوسيت (%)
با توجه به آزمون کروسکال – واليس انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان مونوسيت سرم خون اختلاف معني دار آماري مشاهده نمي گردد (05/0 P).
اين شاخص در تيمار 5 به ميزان (1 ± 4 )% بيشترين و در تيمار شاهد به ميزان( 58/0 ± 67/1 )% کمترين بوده است (جدول 4-20) .
جدول4-20-درصد منوسيت خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
منوسيت (%) a 58/0 ± 67/1 a1± 3 a 1 ± 3 a 16/1 ± 67/3 a 58/0 ± 67/3 a 1 ± 4
4-4-11- درصد ائوزينوفيل (%)
با توجه به آزمون کروسکال – واليس انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان ائوزينوفيل سرم خون اختلاف معني دار آماري مشاهده نمي گردد (05/0 P).
اين شاخص در تيمار1 به ميزان (71/0 ± 5/1) % بيشترين و در تيمار شاهد و 3 به ميزان(0 ± 1 )% کمترين بوده است (جدول 4-21) .
جدول4-21-درصد ائوزينوفيل خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
ائوزينوفيل (%) a 0 ± 1 a 71/0 ± 5/1 a 58/0 ± 33/1 a 0 ± 1 a 58/0 ± 33/1 a 58/0 ± 33/1
4-5- نتايج فاکتورهاي سرم
نتايج فاکتورهاي سرمي قزل آلاي رنگين کمان پس از مصرف L.plantarum در تيمارهاي مختلف در جدول 4-22 تا 4-24 نشان داده شده است.
4-5-1-ميزان توتال ايمنو گلوبولين سرم خون (g/dl)
با توجه به آزمون کروسکال – واليس انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان Total immunoglobulin سرم خون اختلاف معني دار آماري مشاهده مي گردد(05/0 P).
و بر اساس آزمون Conover-Inman مشخص گرديد که بين تيمار شاهد و تيمارهاي آزمايش از نظر ميزان
Total immunoglobulin سرم خون ماهيان اختلاف معني دار آماري وجود دارد (05/0 P).
همچنين حداکثر ميزان توتال ايمنوگلوبولين متعلق به تيمار 4 به ميزان( 15/1 ± 33/20 ) g/dl و حداقل ميزان آن متعلق به تيمار شاهد به مقدار(55/0 ± 77/10) g/dl مي باشد (جدول 4-22).
جدول4-22- توتال ايمنوگلوبولين سرم خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
توتال ايمنوگلوبولين (g/dl) a 55/0 ± 77/10 bc 62/0 ± 7/12 b 7/0 ± 2/12 c 04/1 ± 17/14 d 15/1 ± 33/20 d 55/3 ± 37/19
4-5-2- ميزان IgM (mg/dl)
با توجه به آزمون کروسکال – واليس انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان IgM سرم خون اختلاف معني دار آماري مشاهده مي گردد(05/0 P).و بر اساس آزمون Conover-Inman مشخص گرديد که بين تيمارشاهد و تيمارهاي 2و3و4و5 از نظر ميزان IgM سرم خون ماهيان اختلاف معني دار آماري وجود دارد (05/0 P).
حداکثر ميزان IgM متعلق به تيمار 4 به ميزان( 65/2 ± 39 ) mg/dl و حداقل ميزان آن متعلق به تيمار شاهد به مقدار( 51/5 ± 67/14) mg/dl مي باشد (جدول 4-23) .
جدول4-23-ميزان IgM سرم خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
ميزان IgM (mg/dl) a 51/5 ± 67/14 ab58/0 ± 33/21 bc 02/7 ± 33/28 bc06/3 ± 33/27 d 65/2 ± 39 cd 65/2 ± 32
4-5-3- ميزان ليزوزيم سرم خون (U/ml)
با توجه به آزمون کروسکال – واليس انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان Lysozme سرم خون اختلاف معني دار آماري مشاهده مي گردد(05/0 P).
و بر اساس آزمون Conover-Inman مشخص گرديد که بين شاهد و تيمارهاي1و2و4و5 از نظر ميزان Lysozme سرم خون ماهيان اختلاف معني دار آماري وجود دارد (05/0 P).
حداکثر ميزان ليزوزيم متعلق به تيمار 4 به ميزان( 08/2 ± 67/40 )U/ml و حداقل ميزان ليزوزيم متعلق به تيمار شاهد به ميزان (13/5 ± 33/18) U/ml مي باشد (جدول 4-24) .
جدول4-24-ميزان ليزوزيم سرم خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
ليزوزيم (U/ml) a 13/5 ± 33/18 c 25/6 ± 37 bc08/2 ± 33/31 ab 51/2 ± 67/24 c 08/2 ± 67/40 c 5/10 ± 33/37
4-6-نتايج آناليز لاشه
نتايج آناليز لاشه بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان پس از 60 دوره تغذيه در جدول 4-25 تا 4-28 آمده است .
4-6-1- رطوبت لاشه (%)
با توجه به آزمون آناليز واريانس يکطرفه انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر درصد رطوبت لاشه اختلاف معني دار آماري مشاهده مي گردد (05/0 P) . و بر اساس آزمون توکي مشخص گرديد که بين تيمارشاهد و تيمار هاي 1و3و4 از نظر درصد رطوبت لاشه اختلاف معني دار آماري وجود دارد. (05/0 P). بيشترين ميزان رطوبت لاشه متعلق به تيمار3 به ميزان (28/0 ± 9/73 )% و کمترين ميزان طوبت لاشه متعلق به تيمار4 به ميزان( 83/0 ± 3/69) % مي باشد . (جدول 4-25) .
جدول4-25-درصد رطوبت لاشه قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
رطوبت (%) bc 14/0 ± 1/73 ab 83/0 ± 1/71 bc 58/0 ± 6/72 c 28/0 ± 9/73 a 83/0 ± 3/69 bc62/0 ± 34/73
4-6-2 – پروتئين لاشه (%)
با توجه به آزمون آناليز واريانس يکطرفه انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر درصد پروتئين لاشه اختلاف معني دار آماري مشاهده مي گردد (05/0 P). و بر اساس آزمون توکي مشخص گرديد که بين تيمارشاهد با تيمارهاي 1،2،3و4 از نظر درصد پروتئين لاشه اختلاف معني دار آماري وجود دارد. (05/0 P) . بيشترين ميزان پروتئين لاشه متعلق به تيمار4 به ميزان( 3/0 ± 16/74 ) %و کمترين ميزان پروتئين لاشه متعلق به تيمار1 به ميزان( 62/0 ± 3/71) % مي باشد . (جدول 4-26) .
جدول4-26-درصد پروتئين لاشه قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
پروتئين (%) abc 08/0 ± 56/72 a 62/0 ± 3/71 ab56/0 ± 2/72 bc 62/0 ± 94/73 c3/0 ± 16/74 abc08/0 ± 56/72
4-6-3- چربي لاشه (%)
با توجه به آزمون آناليز واريانس يکطرفه انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر درصد چربي لاشه اختلاف معني دا