مقاله رایگان با موضوع تيمار، ميانگين، ميزان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

ab 06/0 ± 73/0 ab 046/0 ±63/0 a 078/0 ± 59/0 b 09/0 ± 78/0 ab 07/0 ± 72/0 c 07/0 ± 1
4-2-4- ضريب رشد ويژه (SGR)
حداكثر ضريب رشد ويژه (SGR) متعلق به تيمار2، به ميزان (2/0±14/3 )و حداقل ميزان آن متعلق به تيمار5 ، (08/0 ±42/2) مي باشد (جدول4-5). مطالعات آماري انجام گرفته حاكي از وجود اختلاف معني دار بين تيمار شاهد با تيمار 5 در سطح اطمينان 95% مي باشد (05/0 P).
جدول4-5- ميانگين ضريب رشد ويژه بچه ماهيان قزلآلا در تيمارهاي مختلف
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
ضريب رشد ويژه bc 11/0 ± 85/2 bc 1/0 ± 05/3 c 2/0 ± 14/3 ab 17/0 ± 76/2 bc 14/0 ± 87/2 a 08/0 ± 42/2
4-2-5- درصد افزايش وزن
حداكثر درصد افزايش وزن متعلق به تيمار2، به ميزان( 1/82±8/563) و حداقل درصد افزايش وزن متعلق به تيمار 5 به ميزان (15/21±3/328 ) بود، به طوريکه طبق آزمون واريانس يکطرفه و توکي اختلاف معني دار آماري بين تيمار 2 با تيمارهاي 3 و 5 در سطح اطمينان 95%مي باشد(05/0 P) (جدول 4-6).
در نهايت تيمار 2 بيشترين ميانگين درصد افزايش وزن را در طول دوره پرورش به خود اختصاص داده است. بعد از تيمار 2 به ترتيب تيمارهاي 1، 4 و شاهد ميانگين درصد افزايش وزن را در طول دوره پرورش به دست آمد. بررسي هاي آماري صورت گرفته عدم وجود اختلاف معني دار بين تيمارهاي شاهدو4 و5و3و1 را نشان داد.
جدول4-6- ميانگين درصد افزايش وزن بچه ماهيان قزلآلا در تيمارهاي مختلف
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
درصد افزايش وزن abc 8/38 ± 455 bc 3/38 ± 7/522 c 1/82 ± 8/563 ab 8/52 ± 7/423 abc 9/48 ± 5/460 a 1/21 ± 3/328
4-2-6- ميانگين رشد روزانه (ADG)
حداکثر ميانگين رشد روزانه (ADG) متعلق به تيمار2، به ميزان 14/0±93/1 و حداقل ميزان آن متعلق به تيمار 5، 02/0 ±53/1 مي باشد (جدول 4-7). مطالعات آماري انجام گرفته حاكي از وجود اختلاف معني دار بين تيمار 1 با تيمار5 در سطح اطمينان 95% مي باشد(05/0 P). بررسي آماري صورت گرفته عدم وجود اختلاف معني دار بين تيمارهاي 1و23و4و شاهد و همچنين بين تيمار 3و4و شاهدرا نشان داد.
جدول 4-7- ميانگين رشد روزانه بچه ماهيان قزلآلا درتيمارهاي مختلف
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
ميانگين رشد روزانه ab 09/0 ± 74/1 b 07/0 ± 93/1 b 14/0 ± 93/1 ab 12/0 ± 75/1 ab 18/0 ± 81/1 a02/0 ± 53/1
4-2-7-ميزان ضريب چاقي
حداکثر ميانگين ميزان ضريب چاقي متعلق به تيمار 2 ، به ميزان( 02/0±02/1 ) و حداقل ميزان ضريب چاقي متعلق به تيمار 5، به ميزان( 03/0±94/0 ) مي باشد (جدول 4-8)، ولي براساس آزمون واريانس يکطرفه اختلاف معني داري بين تيمارها در سطح اطمينان 95%وجودنداشت.
جدول 4-8- ميانگين ميزان ضريب چاقي بچه ماهيان قزلآلا درتيمارهاي مختلف
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
ضريب چاقي a 06/0 ± 01/1 a 02/0 ± 96/0 a 02/0 ± 02/1 a 02/0 ± 94/0 a 06/0 ± 96/0 a 03/0 ± 94/0
4-3- فلور باکتريايي روده ماهيان تيمار و شاهد
4-3-1-ميزان باکتري l..p در فلور روده قزل آلا در محيط کشتMRS ((Log CFU g-1
حداکثر ميانگين ميزان L.p ، متعلق به تيمار 4، به ميزان( 02/0±02/1) Log CFU g-1 و حداقل ميزان L.p متعلق يه تيمار شاهد ، به ميزان صفر مي باشد. (جدول 4-9) . با توجه به آزمون کروسکال – واليس انجام گرفته حاکي از وجود اختلاف معني دار بين تيمار 4 با ساير تيمارها در سطح اطمينان 95 % مي باشد(05/0 P). بررسي آماري صورت گرفته عدم وجود اختلاف معني دار بين تيمارهاي 2،3و 5 را نشان داد.
جدول 4-9-ميزان پروبيوتيک (لاکتوباسيلوس) در روده ماهيان قزل آلا در پايان دوره تحقيق در MRS-(Log CFU g-1)
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
باکتري اسيد لاکتيک a 0 ± 0 b1/0 ± 05/2 c 1/0 ± 36/2 c 01/0 ± 38/2 d 11/0 ± 59/2 c 1/0 ± 39/2 (Log CFU g-1)
4-3-2- توتال کانت باکتريايي روده ماهي قزل آلاي رنگين کمان در محيط کشتTSA
حداکثر ميانگين ميزان توتال کانت، متعلق به تيمار 1، به ميزان (05/0±13/9 ) Log CFU g-1 و حداقل ميزان توتال کانت متعلق يه تيمار 5 ، به ميزان(05/0±72/6 )Log CFU g-1 مي باشد. (جدول 4-10) . با توجه به آزمون کروسکال – واليس انجام گرفته حاکي از وجود اختلاف معني دار بين تيمار 1 با تيمارهاي 3و4و5وشاهد در سطح اطمينان 95 % مي باشد(05/0 P). بررسي آماري صورت گرفته عدم وجود اختلاف معني دار بين تيمارهاي 1،2و همچنين بين تيمارهاي شاهد و 3را نشان داد.
جدول 4-10- شمارش کلي فلور باکتريايي در لوله گوارش ماهيان قزل آلا در پايان دوره در TSA-(Log CFU g-1)
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
توتال کانت c 07/0 ± 36/8 d 05/0 ± 13/9 d 1/0 ± 11/9 c 17/0 ± 1/8 b 15/0 ± 1/7 a 05/0 ± 72/6
(Log CFU g-1)
4-4- نتايج حاصل از فاکتورهاي خوني
نتايج فاکتورهاي خوني تاسماهي ايراني پس از مصرف L. p در تيمارهاي مختلف در جدول 4-11 تا 4-21 نشان داده شده است.
4-4-1- تعداد گلبول هاي سفيد خون (WBC) (mm3/103)
بر اساس آزمون تجزيه واريانس يکطرفه ) Oneway ANOVA) به منظور مقايسه ميزان گلبول هاي سفيد در خون بچه ماهيان بين تيمارهاي مختلف با گروه شاهد داراي اختلاف معني دار آماري است (05/0 P). با استفاده از آزمون توکي مشخص گرديد که تيمار شاهد با بقيه تيمارها داراي اختلاف معني دار آماري است(05/0 P).همچنين حداکثر تعدادگلبول هاي سفيد ، در تيمار 4 به ميزان( 4/702 ± 3/10833) mm3/103 و حداقل تعدادگلبول سفيد ، در تيمار شاهد به ميزان ( 6/378 ± 3/6333 ) mm3/103 مي باشد (جدول4-11) .
جدول 4-11- تعدادگلبول هاي سفيد خوني قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
گلبول هاي سفيد a 6/378 ± 3/6333 b5/818 ± 8500 b200 ± 8500 bc 5/321 ± 7/9266 d 4/702 ± 3/10833 cd 6/264 ± 9900
(mm3/103)
4-4-2- تعداد گلبول هاي قرمز خون (RBC) (mm3/106)
بر اساس آزمون تجزيه واريانس يکطرفه ) Oneway ANOVA) به منظور مقايسه ميزان گلبول هاي قرمز در خون بچه ماهيان بين تيمارهاي مختلف با گروه شاهد داراي اختلاف معني دار آماري است(05/0 P). با استفاده از آزمون توکي مشخص گرديد که تيمار شاهد با بقيه تيمارها داراي اختلاف معني دار آماري است(05/0 P). همچنين حداکثر تعداد گلبول قرمز ، در تيمار 5 به ميزان( 3/10408 ± 3/898333 ) mm3/106 و حداقل تعداد گلبول قرمز ، در تيمار شاهد به ميزان (2/14422 ± 709000) mm3/106 مي باشد (جدول 4-12) .
جدول 4-12- تعدادگلبول هاي قرمز خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
گلبولهاي قرمزa2/14422 ± 709000 b9/26576 ± 7/767666 bc4/12124± 808000 cd4/6557 ±833000 de7/27061 ± 3/860333 e 3/10408 ± 3/898333
(mm3/106)
4-4-3- غلظت هموگلوبين خون (Hb) (g/dl)
بر اساس آزمون تجزيه واريانس يکطرفه ) Oneway ANOVA) به منظور مقايسه ميزان غلظت هموگلوبين خون در خون بچه ماهيان بين تيمارهاي مختلف با گروه شاهد داراي اختلاف معني دار آماري است (05/0 P). با استفاده از آزمون توکي مشخص گرديد که تيمار شاهد با بقيه تيمارها داراي اختلاف معني دار آماري است(05/0 P). همچنين حداکثرغلظت هموگلوبين خون ، در تيمار 5 به ميزان( 15/0 ± 2/11) g/dl و حداقل غلظت همو گلوبين خون ، در تيمار شاهد به ميزان( 26/0 ± 6/8 )g/dl مي باشد(جدول 4-13).
جدول 4-13- غلظت هموگلوبين g/dl)) خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
هموگلوبين g/dl)) a 26/0 ± 6/8 b 2/0 ± 7/9 bc 21/0 ± 1/10 cd 1/0 ± 4/10 de 31/0 ± 7/10 e 15/0 ± 2/11
4-4-4- درصد هماتوكريت خون (Hct) (%)
با توجه به آزمون کروسکال – واليس انجام گرفته مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان هماتوکريت سرم خون اختلاف معني دار آماري مشاهده مي گردد (05/0 P). بر اساس آزمون Conover-Inman مشخص گرديد که تيمار شاهدبا تيمارهاي2و 3 و 4 و 5 از نظر ميزان هماتوکريت سرم خون ماهيان اختلاف معني دار آماري وجود دارد (05/0 P). همچنين حداکثر درصد هماتوکريت خون متعلق يه تيمار 5 به ميزان( 2 ± 42) % و حداقل درصد هماتوکريت خون متعلق به تيمار شاهد به ميزان( 53/1 ± 67/33) % مي باشد (جدول 4-14) .
جدول 4-14- درصد هماتوکريت % خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
هماتوکريت % a 53/1 ± 67/33 ab 1 ± 39 bc 58/0 ± 67/40 c 1 ± 41 c 58/0 ± 33/41 c 2 ± 42
4-4-5- متوسط حجم گلبول قرمزMCV)) (fl)
بر اساس آزمون آناليز واريانس يکطرفه ) Oneway ANOVA) به منظور مقايسه ميزان متوسط حجم گلبول قرمز در خون بچه ماهيان بين تيمارهاي مختلف با گروه شاهد داراي اختلاف معني دار آماري است (05/0 P). با استفاده از آزمون توکي مشخص گرديد که تيمار5 با تيمار1 داراي اختلاف معني دار آماري است(05/0 P). همچنين حداکثر متوسط حجم گلبول قرمز متعلق به تيمار 1 به ميزان( 8/3 ± 7/508 )fl و حداقل متوسط حجم گلبول قرمز متعلق به تيمار 5 به ميزان( 7/18 ± 464) fl مي باشد (جدول 4-15) .
جدول 4-15- متوسط حجم گلبول قرمز خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
متوسط حجم گلبول قرمز ab3/15 ± 3/480 b 8/3