مقاله درباره تبديل، ضريب، آزمايشي

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

ا بهبود فلور ميکروبي روده و کاهش رقابت براي مواد مغذي بين ميزبان و ميکرواورگانيسمهاي روده تأثير خود را بر افزايش وزن بدن و بهبود ضريب تبديل خوراک اعمال کنند. اكثر روغن‌هاي فرار استخراج شده از گياهان شامل مخلوطي از هيدروكربن‌ها و تركيبات اكسيژنه نظير الكل، استر، آلدئيد و كتون و درصد كمي از تركيبات غير فرار شامل پارافين و موم‌ها هستند. شواهدي مبني بر وجود خاصيت تحريك كنندگي اشتها و ضد ميكروبي در برخي از اين تركيبات مي‌باشد كه ممكن است باعث بهبود عملكرد پرنده شوند [48 و 59].اشتهاي پرنده احتمالا از طريق ترشح آنزيم‌ها،‌ تنظيم فلور ميكروبي و كمك به حفظ سلامت عمومي تحريك مي‌شود [116 و 117 و 191].
جدول 4-3- مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي مربوط به افزايش وزن
مقايسه
درجه آزادي
ميانگين مربعات افزايش وزن10-1
ميانگين مربعات افزايش وزن 28-11
ميانگين مربعات افزايش وزن 42-29
ميانگين مربعات افزايش وزن 42-0
شاهد/ افزودني
1
992/196
50/907
10/1012
68/2294
سين بيوتيك/سطوح مختلف آويشن و گل گاوزبان
1
184/234
***52/70396
44/10133
02/22307
***، **، و * در هر ستون به ترتيب نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح (001/0P)، (01/0P)و (05/0P) است.
جدول4-4- تأثير جيره‌هاي آزمايشي بر ميانگين افزايش وزن(جوجه/گرم) در دوره هاي مختلف پرورش
دوره (روزگي)
تيمار
10-1
28-11
42-29
42-1
شاهد
سين بيو تيك
آويشن50/0درصد
آويشن 75/0درصد
گل گاو زبان50/0درصد
گل گاو زبان 75/0 درصد
16/128
63/113
29/121
41/124
97/130
06/112
b59/815
a75/950
c78/707
b78/837
b66/834
b50/829
47/1088
88/1060
69/1153
81/1104
56/1083
53/1126
ab22/1994
a 25/2087
b 75/1944
ab 19/2029
ab09/2011
ab 08/2030
SEM
81/7
71/18
96/32
58/39
CV
83/12
51/4
97/5
92/3
در هر ستون ميانگين‌هايي كه داراي حدا قل يك حرف مشترك هستند فاقد اختلاف معني‌دار درسطح 5 درصد مي باشند.
4-1-3-ضريب تبديل خوراک مصرفي(گرم/گرم)
نتايج مربوط به مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي در جدول 4-5 و ميانگين ضريب تبديل خوراک تيمارهاي آزمايشي مختلف در دوره‌هاي مختلف در جدول 4-6 مشاهده مي‌شود. بين گروه‌هاي آزمايشي در دوره آغازين (10 – 1 روزگي) از نظر ضريب تبديل خوراک تفاوت معني‌داري وجود نداشت (05/0 P).
در دوره رشد ( 28-11 روزگي) بين تيمارهاي مختلف آزمايشي از نظر ميانگين ضريب تبديل خوراک تفاوت معنيداري مشاهده شد (05/0‌P). بيشترين ضريب تبديل را در اين دوره تيمار شاهد داشت که با همه تيمارهاي آزمايشي تفاوت معنيداري داشت (05/0‌P). کمترين ميانگين ضريب تبديل خوراک را تيمارحاوي سين بيوتيك به خود اختصاص داده بود که با همه تيمارها تفاوت معنيداري داشت (05/0‌P). اما بين تيمارهاي حاوي آويشن 75/0درصدوگل گاوزبان 5/0و75/0درصد اختلاف معنيداري وجود نداشت (05/0 P).
در دوره پاياني (42-29 روزگي) بين تيمارهاي مختلف آزمايشي تفاوت معنيداري مشاهده شد (05/0‌P). در اين دوره بيشترين ميانگين ضريب تبديل خوراک مربوط به تيمار شاهد بود که با همه تيمارهاي آزمايشي تفاوت معنيداري داشت (05/0‌P). کمترين ميانگين ضريب تبديل خوراک را تيمار 75/0گل گاوزبان به خود اختصاص داد که فقط با تيمار شاهد تفاوت معنيداري داشت (05/0‌P). ). بين تيمارهاي آزمايشي حاوي سينبيوتيک، 5/0 و ، 75/0 درصد آويشن و 5/0 درصد گل گاو زبان اختلاف معنيداري وجود نداشت (05/0P).
در کل دوره پرورش (42-1 روزگي) بين جيرههاي مختلف آزمايشي از نظر ميانگين ضريب تبديل خوراک تفاوت معنيداري مشاهده شد (05/0‌P). بيشترين ضريب تبديل در کل دوره پرورش متعلق به تيمار شاهد بود که با ديگر تيمارها بجز تيمار حاوي 5/0 آويشن تفاوت معني‌داري داشت (05/0‌P). کمترين ضريب تبديل را تيمار حاوي سين بيوتيك داشت که با ديگر تيمارها بجز 5/0و 75/0 درصد گل گاوزبان تفاوت معنيداري داشت (05/0‌P). بعد از تيمار شاهد بيشترين ضريب تبديل مربوط به تيمار 5/0 درصد آويشن بود که با تيمار حاوي سين بيوتيك و 75/0 درصد گل گاوزبان اختلاف معنيداري داشت (05/0P). افزايش در زمان عبور خوراک باعث مي‌شود که دستگاه گوارش زمان بيشتري براي هضم وجذب داشته باشد؛ لذا منجر به کاهش ضريب تبديل مي شود[193]. سين بيوتيک(پروبيوتيك و پري بيوتيك) از طريق بهبود تعادل ميکربي روده پرنده و افزايش فعاليت آنزيمهاي گوارشي و فعال کردن آنزيم‌هاي هضم کننده باعث افزايش قابليت دسترسي مواد مغذي غير قابل هضم و تغييرات مفيد در متابوليسم مواد خوراكي و در نتيجه بهبود راندمان خوراک مصرفي مي شوند [46 و66]. لذا پرنده از مواد غذايي، بيشترين استفاده را مي‌کندكه به رشد و توليد بيشتر مي‌انجامد. بلوكواسي و همكاران (2007)، كه آويشن را در سطوح 0، 1/0، 5/0، 1درصد به جيره مرغان تخم گذار افزودند گزارش کردند که ضريب تبديل خوراك و توليد تخم مرغ در سطح 1/0و 5/0 درصد بهبود پيدا كرد. همچنين تعداد باكتري اشرشيا كلاي در مدفوع به طور معني‌داري كاهش يافت.لوزا و ويليام(2001) و لانگات (2000) نشان دادند كه روغن‌هاي فرار بر قابليت هضم اثرات تحريك كنندگي دارند، به شيوه‌اي كه اين تأثيرات احتمالا از طريق افزايش توليد آنزيم‌هاي هضمي و بهبود فعاليت كبد مي‌باشد[ 191 و 116]. در مطالعه‌ي ديگر، استفاده از آويشن در سطح1/ 0درصددر جيره‌ي جوجه‌هاي گوشتي باعث كاهش جمعيت باكتري اشرشيا كلي در مقايسه با گروه شاهد شد [168]. هرناندز و همکاران (2004)، دريافتند كه تأثير دو عصاره گياهي شامل عصاره اول پونه کوهي، دارچين و فلفل و عصاره دوم شامل مريم گلي، رزماري و آويشن را در جيرهي جوجه‌هاي گوشتي بر عملکرد جوجههاي گوشتي، اثر معنيداري بر مصرف خوراک و ضريب تبديل خوراک در کل دوره پرورش نداشت [97]. مهم‌ترين اثر اسانسها کاهش جمعيت ميکروبي مضر و افزايش جمعيت ميکروارگانيسمهاي مفيد مانند لاکتوباسيلها وبيفيدوباکتري‌هاست که باعث ميشود فرآيند هضم بهتر صورت بگيرد و ضريب تبديل بهبود يابد [97]. اثرات سودمند ترکيبات آنتياکسيداني گياهان دارويي در رابطه با حفاظت از پرزهاي روده ميتواند بر جذب مواد مغذي اثر مثبت داشته باشد [127]. پيراي و همکاران (2007) بيان کردند که استفاده از مکمل پروبيوتيک و پري‌بيوتيک بر وزن زنده، مصرف خوراک و ضريب تبديل خوراک جوجه‌هاي گوشتي اثرمعني دارداشته است[157]. کبير و همکاران(2004) بيان کردند که پروبيوتيک بر عملکرد توليدي جوجه هاي گوشتي و بهبود ضريب تبديل خوراک تاثير مثبتي دارد [107]. در مطالعه ارتاس و همكاران (2006)، كه تأثير مخلوطي از روغن هاي اسانسي شامل پونه كوهي، ‌ميخك و باديان بر صفات عملكردي جوجه هاي گوشتي بررسي شد، جيره هاي آزمايشي شامل گروه شاهد، 100، ‌200 و 400 ميلي گرم بر كيلوگرم مخلوط روغن اسانسي و همچنين يك گروه آنتي‌بيوتيك شامل 1/0 درصد آويلامايسين بود. ضريب تبديل خوراك در گروه 200 ميلي گرم روغن اسانسي در مقايسه با گروه شاهد و گروه مصرف كننده آنتي بيوتيك به ترتيب 12 و 6 درصد كمتر بود [83].
جدول 4-5- مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي مر بوط به ضريب تبديل
مقايس
درجه آزادي
ميانگين مربعات
ضريب تبديل10-1
ميانگين مربعات
ضريب تبديل 28-11
ميانگين مربعات ضريب تبديل 42-29
ميانگين مربعات ضريب تبديل 42-0
شاهد/ افزودني
1
0396/0
***1968/0
*0786/0
***109/0
سين‌بيوتيك/سطوح مختلف آويشن وگل گاو زبان
1
0414/0
***2464/0
0079/0
*037/0
***، **، و * در هر ستون به ترتيب نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح (001/0P)، (01/0P)و (5/0P) است.
جدول4-6- تأثير تيمارهاي آزمايشي بر ضريب تبديل خوراك در دورههاي مختلف پرورش
دوره (روزگي)
تيمار
10-1
28-11
42-29
42-1
شاهد
19/1
a 80/1
a 07/2
a 94/1
سين بيو تيك
39/1
c 33/1
ab 96/1
d 67/1
آويشن50/0درصد
29/1
a 78/1
ab 90/1
ab 85/1
آويشن 75/0درصد
24/1
b 58 /1
ab 97/1
bc 80/1
گل گاو زبان50/0درصد
21/1
b 56/1
ab 92/1
bcd 76/1
گل گاو زبان 75/0 درصد
37/1
b 53/1
b 84/1
cd 72/1
SEM
089/0
043/0
058/0
036/0
CV
91/13
37/5
03/6
08/4
درهر ستون ميا نگين هاي كه داراي حد ا قل يك حرف مشترك هستند فا قد اختلاف معني دار درسطح 5 درصد مي باشند
4-2- اثر جيره‌هاي آزمايشي بر تلفات و مرگ و مير
در کل دوره 42 روزگي پرورش جوجههاي گوشتي از نظر مرگ مير بين تيمارهاي مختلف آزمايشي تفاوت معني‌داري مشاهده نشد(05/0 P).
4-3- تاثيرتيمارهاي مختلف آزمايشي بر فراسنجه هاي بيوشيميايي خون
مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي در جدول 4-7 و تأثير جيره‌هاي مختلف آزمايشي بر متابوليت‌هاي سرم شامل گلوکز، پروتئين کل، تري‌گليسريد،کلسترول، ليپوپروتئين‌هاي با دانسيته بالا و ليپوپروتئين‌هاي با دانسيته پايين با روشRepeated measure در جدول 4-8 آمده است.
4-3-1- غلظت گلوکز سرم
نتايج جدول 4-8 نشان داد که بين ميزان گلوکز خون تيمارهاي مختلف آزمايشي در طول دوره پرورش از نظر آماري اختلاف معني‌داري وجود نداشت (05/0 P). از نظر عددي کمترين و بيشترين ميزان گلوکز خون را به ترتيب تيمارهاي 75/0آويشن و 75/0 گل‌گاو زبان به خود اختصاص دادند. در آزمايش ال‌کاسي و ال‌جامل (2008)، غلظت گلوکز خون جوجههاي تغذيه شده با پروبيوتيک و پري‌بيوتيک در مقايسه با گروه شاهد كمتر بود [50]. تركيب‌هاي تيمول و كاروا كرول داراي فعاليت آنتي‌اكسيداني خوبي هستند [193 و 114 و159 و151]. در فرانسه براي درمان از برگ و گل گياه گل‌گاو زبان به دليل داشتن خواص آنتي اكسيداني استفاده مي‌شود [93]. ترکيبات آنتي اکسيدان گياهي جذب گلوکز در روده را کاهش مي‌دهد که اين موضوع احتمالاًًًًًً با مهار آنزيم‌هاي گوارشي مانند آلفا آميلاز و آلفا گلوکوزيداز هيدروليز کننده کربوهيدرات‌ها باعث مهار انتقال گلوکز به غشاي چين خورده روده باريک و به تاخير انداختن تخليه محتويات معده به روده باريک مي‌شود. عناصر موجود درگل گاو زبان شامل پتاسيم، فسفر، سديم، كلسيم و منيزيم ميباشد که ميتوانند ترشح انسولين در بدن حيوانات و انسان را افزايش دهند [150]. كربوهيدرات‌هاي موجود در گياهان دارويي از قبيل گلوكز و اليگوساكاريدها در شرايط تخمير بي‌هوازي باعث كاهش pH در بخش پاييني روده كوچك مي‌شود كه به بهبود خوراك مصرفي منجر مي‌گردد [44].
4-3-2- غلظت پروتئين کل سرم خون
همان طور که در جدول 4-8 مشاهده مي شود بين مقدار کل پروتئين پلاسماي موجود در تيمارهاي مختلف آزمايشي در کل دوره 42 روزگي پرورش از نظر آماري اختلاف معني‌داري وجود دارد (05/0P). همچنين ميانگين مربعات پروتئين كل بين تيمار حاوي سين بيوتيك و سطوح مختلف آويشن و گل گاو زبان تفاوت معني داري وجود داشت (01/0P).
4-3-3- غلظت تري‌گليسريد سرم خون
نتايج حاصل از اين آزمايش در جدول 4-8 آمده است. نتايج نشان داد از