مفهوم منبع کنترل ازدیدگاه روانشناسان

آگوست 12, 2018 Off By 92
پایان نامه  

الف:کنترل تجربی که نوعی متادولوژی علمی است ودر محدودۀ تجربیات علمی عمل می کند.

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

ب:کنترل به عنوان یک متغییر رفتار یا به طور روشن تر توانایی تأثیر گذاردن ودستکاری محیط در نظر گرفته می شود(بال،1373).

مفهوم منبع کنترل رسماً به عنوان ساخت روانی برای اولین بار توسط راتر درسال (1956)مطرح گردید. او این مفهوم رابرای آشکار نمودن تفاوتهای فردی درعقاید افراد نسبت به منبع تقویت معرفی نمود.شیورنیز یک نظریه کلی مطرح ساخت که بر سه فرض دربارۀ طبیعت انسان استوار بود:نخست اینکه رفتار ها به طور تصادفی رخ نمی دهند بلکه سازمان یافته ونظام دارند وبنابراین قابل پیش بینی هستند.دوم اینک مردم تمایل به درک،تبین وپیش بینی رفتار دیگران دارند. این پیش بینی اگر به طور صحیح انجام گیرد به شخص امکان می دهد که به طور مؤثرتری از پس محیط خود برآید.فرض سوم آنست که رفتارهای قابل مشاهدۀ افراد اطلاعات معتبری دربارۀ علل زیربنایی خود به دست می دهند (کریمی وسیف،1390).

 

[1] Ball