معیارهای مدیریت کیفیت گسترده (TQM)

آگوست 12, 2018 Off By 92
پایان نامه  

معیارها:

ملاک اول: ساپورت و رهبری مدیریت عالی سازمان:

الف- مدیران عالی بطور مستقیم و فعالانه در فعالیتهای مربوط به بهتر شدن کیفیت درگیر می شن.

ب- مدیران عالی در فعالیتهایی که بهبود کیفیت رو بدنبال داره، مشارکت می کنن.

ج- بیشتر مدیران عالی از فعالیتهای بهبود کیفیت ساپورت می کنن.

د- بعضی از مدیران عالی حمایتی برخورد کرده و در بهبود کیفیت سهیم می شن.

هـ تعداد کمی از مدیران بطور آزمایشی از فعالیتهایی که بهبود کیفیت رو بدنبال داره، ساپورت می کنن.

و- هیچ حمایتی از طرف مدیریت عالی واسه فعالیتهای بهبود کیفیت وجود نداره.

ملاک دوم: برنامه ریزی هدف دار

برنامه-ریزی

الف- اهداف بلندمدت واسه بهبود کیفیت در سراسر سازمان به عنوان یه تیکه از پروسه برنامه ریزی هدف دار کامل تعیین گردیده.

برنامه-ریزی

ب- اهداف بلندمدت واسه بهبود کیفیت واسه بیشتر بخشهای سازمان تعیین گردیده.

ج- اهداف بلندمدت جهت بهبود کیفیت واسه بخشهای کلیدی سازمان تعیین گردیده.

د- اهداف کوتاه مدت واسه بهبود کیفیت واسه بخشهایی از سازمان تعیین گردیده.

هـ اهداف کلی سازمان، عناصر بهبود کیفیت رو در بر میگیره.

و- اهداف بهبود کیفیت واسه هیچ بخشی از سازمان تعیین نشده.

ملاک سوم: دقیق شدن و فوکوس کردن روی مشتری (مشتری مداری):

الف- روش های جور واجور ابتکاری و موثر جهت گرفتن بازخور از مشتریان واسه همه کارکردهای سازمانی به کار گیری میشن.

ب- سیستمای موثری واسه گرفتن بازخور از همه مشتریان واسه کارکردهای اساسی سازمان به کار گیری میشن.

ج- سیستما در مکانی قرار گرفتن دارن تا از مشتریان طبق یه قانون بازخور بگیرن.

د- نیازای مشتریان از راه فرآیندهای احتمالی و نه با به کار گیری یه روش منظم و سیستماتیک مشخص می شه.

هـ دادخواستا و شکایات، روش های کلی واسه گرفتن بازخور از مشتریاس.

و- هیچ توجهی به مشتریان نمی شه.

ملاک چهارم: شناسایی و آموزش کارکنان:

الف- سازمان برنامه شناسایی و آموزش کارکنان رو بصورت منظم به اجراء در میاره که بطور کامل در پروسه برنامه ریزی کیفیت هدف دار تعبیه گردیده.

برنامه-ریزی

ب- سازمان در حال آزمایش اینه که کارکنان از نظر آموزش و شناخت به چه نیاز دارن و یافته های بررسی در فواصل مشخص مورد آزمایش قرار میگیره.

ج- یه برنامه شناسایی و آموزش کارکنان شروع بکار کرده.

د- یه برنامه شناسایی و آموزش کارکنان تحت بررسیه تا عملی شه.

هـ سازمان برنامه هایی واسه افزایش شناخت و آموزش در دست بررسی داره.

و- هیچ برنامه آموزشی و سیستمی واسه شناسایی کارکنان وجود نداره.

ملاک پنجم: توانمندسازی (قدرتمندسازی) کارکنان و کار تیمی:

الف- ایجاد، توانمندسازی موثر کارکنان و روش های کار تیمی به کار گیری میشن.

ب- تعداد خیلی از گروه های کاری دارای اختیار لازم واسه تشکیل تیمای بهبود کیفیت هستن.

ج- اکثریت مدیران از توانمندسازی کارکنان و کار تیمی ساپورت می کنن.

د- تعداد خیلی از مدیران توانمندسازی کارکنان و کار تیمی رو مورد ساپورت قرار میدن.

هـ بعضی مدیران از توانمندسازی کارکنان و کار تیمی ساپورت می کنن.

و- هیچ حمایتی از توانمندسازی کارکنان و کار تیمی وجود نداره.

ملاک ششم: اندازه گیری و جدا سازی و بررسی کیفیت:

الف- اطلاعات راجبه کیفیت و زمان بهنگام همه تولیدات و خدمات از مشتریان و عرضه کنندگان داخلی و خارجی جمع بیاری گردیده.

ب- اطلاعات راجبه کیفیت و زمان بهنگام از  بیشتر مشتریان داخلی و خارجی و عرضه کنندگان جمع بیاری شده.

ج- اطلاعات راجبه کیفیت و زمان بهنگام از مشتریان کلی داخلی و خارجی و عرضه کنندگان کلی جمع بیاری شده.

د- اطلاعات در مورد کیفیت و زمان بهنگام از بعضی مشتریان داخلی و خارجی جمع بیاری گردیده.

هـ اطلاعات راجبه کیفیت و زمان بهنگام از یه یا دو مشتری خارجی جمع بیاری گردیده.

و- هیچ سیستمی واسه اندازه گیری و جدا سازی و بررسی کیفیت وجود نداره.

ملاک هفتم: نتیجه های بهبود کیفیت و بهره وری:

الف- بیشتر شاخصهای مهم کارکرد، بهبود استثنایی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته رو نشون میده.

ب- بیشتر شاخصهای مهم کارکرد، بهبودی ممتازی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته رو نشون میده.

ج- بیشتر شاخصهای مهم کارکرد، بهبودی خوبی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته رو نشون میده.

د- بیشتر شاخصهای مهم کارکرد، بهبودی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته رو نشون میده.

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

هـ دلایلی در دسته که نشون میده، مقداری بهبودی در کیفیت و بهره وری تو یه یا چند بخش بوجود آمده.

و- هیچ دلایلی در مورد بهبود کیفیت و بهره وری در سازمان وجود نداره.

(سید محمد مقیمی – مدیر کیفیت گسترده از ص 509 تا 518)