دسترسی به منابع مقالات : مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان ارﺷﺪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس آمریکا
۱- ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ: در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪه اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر آنﻫﺎ را ﻣﺨﺪوش ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﺎری ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺗﻘﻮا دارد ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ. در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان ارﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی رادﻳﻮ- ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس، ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ از درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺪاﻳﺎ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮدﺑﻴﺮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ، درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی از ﭘﺸﺖ ﭘﺎ زدن ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲- ﺻﺤﺖ: واژهﻫﺎی ﺻﺤﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻋﻤﺪه ﻣﻠﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ. واژه ﻋﻴﻨﻴﺖ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ درﺳﺮاﺳﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
۳- اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ: (در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻖ ﺟﺴﺖو ﺟﻮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ) در اﺣﻜﺎم اﺧﻼﻗﻲ اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻚ ﺣﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ داﻧـﺴﺘﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در اﺣﻜﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣ ﻪ ﻧﮕﺎرن ﺣﺮﻓﻪ ای و اﺣﻜﺎم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ) در اﺣﻜﺎم اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۴- ﻋﺪم اﻓﺸﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ: ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺣﻜﻢ ﻋﻤﺪه اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﺣﻜﺎم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ از اﻓﺸﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد. در اﺣﻜﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺳﺮدﺑﻴﺮان ارﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی رادﻳﻮ- ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﻜﻮت ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
۵- ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ آنﻫﺎ: در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۶- ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ و ﺑﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎ: در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺣﻜﺎم اﺧﻼﻗﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺣﻜﺎم اﺧﻼﻗﻲ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان اﺧﺒﺎر و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی رادﻳﻮ- ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای، ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﺪﺋﻮ (ﺑﺮای اﻋﻀﺎی اﻳﻦ دو اﺗﺤﺎدﻳﻪ)، ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﻋﻜﺲﻫﺎ (ﺑﺮای اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای) ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ و از دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺸﻮد.
۷- ﻣﺠﺰا ﻛﺮدن اﺧﺒﺎر از ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ: در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ اراﺋﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﻮﻋﻲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻳﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺣﻜﺎم اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﺎزﻧﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﻳﻨﺪ. روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت و ﻧﻮآوری ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻨﻨﺪ. روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت را ﭼﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎمﻫﺎی رﺳﻤﻲ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ اﻓﺸﺎ ﻛﻨﻨﺪ.
۸- در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺣﻜﺎم و ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ: اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺣﻘﻴﻘﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه، ﺑﻴﻨﻨﺪه و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و واژه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ آنﻫﺎ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم، ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻳﺎ ﺗﻠﻮﻳﺤﺎً ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.(هوسمن،۲۳۶:۱۳۷۵)
کمیسیون بررسی شکایات مطبوعات بریتانیا
۱- صحت
الف- روزنامه ها و نشریات ادواری باید مراقب باشند مطالب نادرست، گمراه کننده و تحریف شده منتشر نکنند.
ب- هرزمان که تشخیص داده شد یک گزارش نادرست، گمراه کننده یا تحریف شده منتشر شده است، باید به سرعت و با وضوح کافی اصلاح شود.
ج- عذرخواهی هرگاه که لازم باشد باید منتشر شود.
۲- فرصت پاسخگوییrong>
باید یک امکان عادلانه در پاسخ به موارد نادرستی که در نشریه به چاپ رسیده است، به افراد یا سازمان هایی که خواهان پاسخگویی هستند، داده شود.
۳- اظهار نظر، گمان، حقیقت
روزنامه ها درحالی که برای جهت گیری سیاسی آزادی دارند، باید به روشنی میان اظهار نظر، گمان و حقیقت تفاوت قائل شوند.
۴- زندگی خصوصی
تحقیق و مداخله در زندگی خصوصی اشخاص بدون اجازه آنان شامل استفاده از لنزهای قوی عکاسی برای گرفتن تصاویر از مردم در ملک خصوصی آنان بدون اجازه قبلی، عموما غیرقابل قبول است و انتشار چنین اخبار و تصاویری تنها درصورتیکه برای تأمین منافع عمومی باشد، قابل توجیه است.
توجه – تعریف ملک خصوصی عبارت است از محل اقامت خصوصی به انضمام حیاط و باغچه و ساختمان بیرونی (این تعریف شامل زمین های مجاور و یا اراضی سبز اطراف نمی شود).همچنین اتاق خواب در هتل و قسمت هایی از بیمارستان یا آسایشگاه که بیماران تحت مراقبت قرار دارند، محل خصوصی تلقی می شود.
۵- تحریف و مشتبه سازی
الف- خبرنگاران نباید از طریق قلب واقعیات یا ترفند و فریب، اطلاعات و یا عکسی را به دست آورند.
ب- ترفند و مخفی سازی تنها زمانی قابل توجیه است که منافع عمومی در میان باشد و نتوان از طریق دیگری مطالب را به دست آورد.
۶- تبعیض
الف- مطبوعات باید از اشارات غرض ورزانه، متعصبانه و تحقیرآمیز نسبت به نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت یا هر بیماری یا ناتوانی فیزیکی و روانی افراد خودداری کنند.
ب- مطبوعات باید از انتشار جزئیات در مورد نژاد، مذهب، رنگ و جنسیت افراد خودداری کنند. مگر آن که موضوع به طور مستقیم به خبر مربوط باشد. (هریس و اسپارک،۲۵۰:۱۳۸۱)
کمیسیون بررسی شکایت از مطبوعات در بریتانیا با توجه به شکایاتی که دریافت کرده است، توجه به نکات زیر را توصیه می کند:
نشانی: به طور معمول درج نشانی از افراد باعث می شود تا از بروز اشتباه در مورد افراد همنام جلوگیری شود.ولی ذکر نشانی کامل افراد به خصوص در شرایطی که احتمال بروز خطر برای آنان می رود، کاری نادرست است.برای اجتناب از بهره برداری سارقان، نشانی کامل افراد سرشناس یا کسانی که برای گذراندن تعطیلات در مسافرت به سر می برند، یا افرادی که به هر دلیلی در شهر خود حضور ندارند، نباید در نشریات به چاپ برسد.
بی طرفی: ضرورتی وجود ندارد که روزنامه ها و نشریات، بی طرف باشند؛ اما باید توجه داشت که بی طرف نبودن به این مفهوم نیست که در اختلافات، تنها دیدگاه یک طرف را درج کرد و نقطه نظرات طرف دیگر را نادیده گرفت.چنین روشی نادرست است و می تواند در برخی موضوعات، یک تخلف محسوب شود.
حدسیات ثابت نشدههرگز برای درج حقایق مربوط به رویدادها به حدس و گمان متوسل نشوید.آنچه را ثابت نشده است، به عنوان یک واقعیت مسلم در گزارش خود ننویسید.
اطلاعات: نام منابع محرمانه نباید هیچ گاه افشا شود، گرچه آن ها ممکن است دلایل خاص خود را برای ارائه خبر به خبرنگار داشته باشند.(هریس و اسپارک،۲۴۱:۱۳۸۱)
دستورالعمل رسمی اتحادیه ملی خبرنگاران بریتانیا
یک خبرنگار:
۱- موظف است بالاترین استاندارد حرفه ای و اخلاقی را رعایت کند.
۲- باید در جمع آوری اطلاعات و اظهارنظر و انتقاد همواره از اصل آزادی مطبوعات و دیگر رسانه ها دفاع کند.وی باید تلاش کند تحریف، سانسور و موانع خبررسانی از میان برود.
۳- باید تلاش کند از صحت و بی طرفانه بودن اطلاعات به دست آمده اطمینان یابد و از ارایه نظرات و یا حدسیات به عنوان حقیقت خودداری کند و از تحریف و گزینش یا غلط جلوه دادن مطلب اجتناب ورزد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، ...

ج اکتبر 16 , 2020
– رسانه ها با پذیرش و ایفای تعهدات موردنظر، باید به خودانضباطی حرفه ای خویش در چارچوب قوانین و نهادهای موجود بپردازند.– رسانه ها باید از آن چه ممکن است به جنایت، خشونت یا بی نظمی در کشور یا هتک حرمت گروه های اقلیت منجر شود، پرهیز کنند.– رسانه ها […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP