سامانه پژوهشی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

اﻟﻒ) ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺎسناﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎدان، ﻣﺤﻘﻘﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﺴﻠﻤﺎن.
ب) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺎسناﻣﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ.
ج) ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ، ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن.
د) اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ- ﺗﺨﺼﺼﻲ در زﻣﻴﻨﺔ اﺧﻼق روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎرﺳﻲ، ﻋﺮﺑﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﻫـ) ﺗﺪوﻳﻦ، ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ.
و) ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮای در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﻼق ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ.
ز) ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن.»
در ﺑﻨﺪ ۹ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ: «ﻣﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزﺷـﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻄﺮت واﺣﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی رﺳﺎﻧﻪای،ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲ اﺳﻼم ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده، ﺑﻪ اراﻳﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ.» (اسماعیلی،۲۷:۱۳۸۵)
در این زمینه عواملی هستند که بیرون از سازمان رسانه ای بر اخلاق حرفه ای تأثیر می گذارند .این عوامل عبارتند از:
۱- منافع تجاری:
شواهد مختلف نشان می دهند که ارتباطات رسانه ای از الگوهای سیاسی و اقتصادی موجود پیروی می کند و نابرابری ها در جامعه به نابرابری ها در فناوری می انجامند. مسئولیت اخلاقی اجتماعی ایجاب می کند که در قانونگذاری، سیاست، حکومت و مالکیت عمومی برای تأمین دسترسی عادلانه به رسانه تغییراتی صورت گیرد. یک رهیاقت این است که به جای آنکه بگذاریم فقط صاحبان منافع تصمیم گیری کنند، نهاد های رسانه ای معیار مطرح شوند و برای تحقق این مهم مالیات دهندگان ترغیب شوند که اجرای آن را به عنوان یک مسولیت مشترک بپذیرند.
۲- حقیقت:
رسانه ها به جای پرداختن به موضوعات مالی و اداری که سیاستمداران به آن سو تمایل دارند، مسولیت اجتماعی اقتضا می کند که رسانه های خبری به ژرقای رویدادها توجه کنند و تفاوت ها را آشکار و افشا نمایند و خوانندگان و بینندگان را قادر سازند موضوع های اساسی خود را بشناسند.
۳- تنوع فرهنگی:
اخلاق رسانه نیازمند التزام به کثرت گرایی فرهنگی است که باید با کمک دیگر نهادهای عمومی، موجبات شکوفایی فرهنگ های خاص و اقوام و ادیان را فراهم کند.توجه به روزنامه نگاری محلی و روزنامه نگاری اقلیت ها در زمرهی این فعالیت های جدید به حساب می آیند.
۴- حریم خصوصی:
در ورود به حوزه ی حریم خصوصی افراد نه ترجیح های روزنامه نگاری و نه حربه های قانونی مرجعیت دارند، بلکه این شهروندان هستند که تقدم و مرجعیت اخلاقی دارند.
۵- فناوری رسانه:
در عصر رقوم اخلاق رسانه باید کارهایی را متناسب یا خصوصیات متمایز یک سامانه شبکه ای، موتورهای جستجو و پایگاه داده های رایانه فهرست کند.(خانیکی، ۸۷:۱۳۸۸)
۲-۲ بخش دوم: مرور مفهومی
تعریف مفاهیم اصلی که مرتبط با موضوع یک تحقیق می باشند در فهم حوزه ی مورد مطالعه، ضروری است و تعریفی را که پژوهشگر در هنگام بیان یک مفهوم درنظر دارد، مشخص می کند.به همین دلیل مفاهیم اصلی و مرتبط با این پژوهش تعریف می شود. مهم ترین مفهومی که در این تحقیق، ارائه تعریف دقیق آن ضروری است، اخلاق و اخلاق رسانه ای است و پس از آن نیز مفاهیم مرتبط با آن تعریف می شود.
اخلاق
اخلاق شاخه ای از فلسفه است که در مورد خوبی و درستی و نادرستی یک رفتار بحث می کند. تایلور در این زمینه نکاتی با اهمیت و اساسی را بر می شمارد: اخلاق عملی را می توان مطالعهی فلسفی اخلاق دانست … اخلاق مبین درستی و نادرستی رفتار و خوبی یا بدی منش فرد است. قضاوت های اخلاقی نه تنها به رفتار مردم، بلکه به انگیزه ها و دلایل آنان برای انجام دادن این رفتارها ونیز به منش و خصلت های کلی تر آنان مربوط می شود. (وینسترا،۶۰:۱۳۷۵)
تعریف کریستیانز، روتسل و فالکر: اخلاق را، ما به عنوان یکی از علوم انسانی می شناسیم که عملکرد ارادی انسان را مورد ارزیابی قرار می دهد تا آنجا که این عملکرد را با درنظر گرفتن اصولی معین، بتوان صحیح یا غلط دانست.(فرونمن،۱۴۶:۱۳۷۵)
هربرت و همکارانش در سطحی بنیادی تر می گویند که اخلاق تلاش می کند آنچه را صحیح است ترسیم کند. (فرونمن،۱۴۶:۱۳۷۵)
مریل لی و فریدلندر اعتقاد دارند اخلاق شاخه ای از فلسفه است که در مورد آنچه “باید” انجام شود بحث می کند، در مورد اینکه چخ نوع اعمالی “خوب” (و یا حداقل “بهتر”) است، و همچنین در مورد ارزش ها و خصوصیات فردی به بحث می پردازد.(فرونمن،۱۴۶:۱۳۷۵)
اخلاق نظریﺷﺎﺧﻪ ای از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭼﻮن درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮّ ﻣﻲﭘﺮدازد. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﺎم، واژه اﺧﻼﻗﻲ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ رﻓﺘﺎری اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﺎﻳﻪ ای ﺧﻴﺮ و درﺳﺖ اﻧﻄﺒﺎق دارد. ﺟﺎن دﻳﻮﺋﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺧﻼق ﻧﻈﺮی ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺮدار(Action) ﺑﺸﺮ ﺳﺮوﻛﺎر دارد، ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴـﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ (Anthropology) و رواﻧﺸـﻨﺎﺳﻲ (Psy

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

chology) ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮدار ﺑﺸﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻗﻠﻤﺮو اﻳﻦ ﻋﻠﻮم، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ داوری (Judge) ﻣﻲﭘﺮدازد. (هوسمن، ۳۵:۱۳۷۵)
اخلاق عملیﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻤﻲﭘﺮدازد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ آداب و ﺳﻨﻦ راﻳﺞ اﺷﺎره دارد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، در ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺘﻌﺎرف، اﻳﻦ دو واژه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺘﺮادف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ واژه اﺧﻼق ﻋﻤﻠﻲ در اﺻﻞ ﺑﺎ آداب و ﺳﻨﻦ ﺳﺮ و ﻛﺎر داﺷﺘﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻨﻴﺎدی را در ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد. (هوسمن،۳۵:۱۳۷۵)
هنجار اخلاقیاخلاق صرفاً بیانگر این ویژگی است که یک عمل باید از چه نوعی باشد تا به آن اخلاقی بگوییم.در حالیکه هنجار اخلاقی مربوط به این مسأله است که یک عمل اخلاقی چگونه باید باشد تا اخلاقا خوب شمرده شود.(سنی مان،۲۱:۱۳۷۵)
اخلاق رسانهای: از دیدگاه مریل لی و فریدلندر اخلاق رسانه ای تا حد زیادی یک زمینه ی ارزش گذار است، که به روزنامه نگاران و دیگر دست اندرکاران رسانه ها کمک می کند تا اصول و قواعدی کلی به وجود آورند که با اصول عملکرد اخلاقی مطابقت داشته باشد. (فرونمن،۱۴۶:۱۳۷۵)
اخلاق رسانه ای حوزه ای فرعی از اخلاق عملی است و خود عناوین و بخش‌های متعددی مثل اخلاق روزنامه‌نگاری، اخلاق در رسانه‌های صوتی و تصویری، اخلاق در محتوای فیلم، اخلاق در نمایش تئاتری، اخلاق در نقاشی و هنرهای تصویری، اخلاق در تالیف و انتشار کتاب و اخلاق در فضای مجازی (اینترنت) را در بر می‌گیرد.(دهقان،مرکز آموزش همشهری،۱۳۸۸)
به عبارت دیگر،مقصود از اخلاق رسانه ها مجموعه ی قواعدی است که دست اندرکاران رسانه ها داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند، بدون آنکه الزام خارجی داشته باشد یا در صورت تخلف دچار مجازات های قانونی شود. (اسماعیلی،۱۰:۱۳۸۵)
اخلاق رسانه ای در مورد تصمیمات، اعمال و دیدگاه های قابل قبول و موجه اخلاقی در گزارشگری، ویرایش و انتشار خبراست.وظایف و مسئولیت های روزنامه نگاران باید با ارزش های اخلاقی جامعه سازگار باشد.(ردی،۴۶:۱۳۷۵)
اخلاق رسانه ای، دفاع از آزادی بیان، حق گرایی و حقیقت گویی، مسئولیت اجتماعی و حفظ حرمت امور شخصی افراد در فعالیت مطبوعاتی و رسانه ای را لازم، ضروری و از اصول قطعی و مسلم می داند و در عین حال بر رعایت عفت عمومی، نفی خشونت و پرهیز از زبان نامناسب و اجتناب از ناسزاگویی تأکید می کند. (گرانپایه، ۷۳۴:۱۳۷۷)
اصول اخلاقی: ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن، ﻗﻀﺎوت ارزﺷﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺧﻮب از ﺑﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣـﻲرود. (معتمدنژاد،۳۵:۱۳۸۵)
اصول اخلاقی مستقل: اصولی که توسط خود فرد به تنهایی و بدون رجوع به هیچ فرد یا منبع دیگری ترسیم شوند. (فرونمن،۱۴۸:۱۳۷۵)
اصول اخلاقی وابسته: اصولی که فرد یا منبعی غیر از خود شخص (مثلا یک حزب سیاسی، کلیسا یا دولت) در نهایت تعیین کننده ی آن است.(فرونمن،۱۴۸:۱۳۷۵)

مدیر سایت

Next Post

دسترسی به منابع مقالات : مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق ...

ج اکتبر 16 , 2020
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان ارﺷﺪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس آمریکا۱- ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ: در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪه اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر آنﻫﺎ را ﻣﺨﺪوش ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﺎری ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ و […]