مقاله دانشگاهی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

۴-۲ بخش دوم: تحلیل یافته ها
پس از توصیف کلی داده ها در بخش اول، در اینجا با استفاده از یافته های جداول، به سوالات تحقیق پاسخ داده شده و تحلیل می شوند.
سوال ۱: هرکدام از روزنامه های مورد بررسی به اصول اخلاق حرفهای به چه میزان پایبند هستند؟ و آیا تفاوتی میان آنها وجود دارد؟
پس از ادغام ۹ اصل اخلاق حرفه ای رعایت ادب و حفظ آبروی دیگران، جهت گیری مثبت و منفی، ایجاد روحیه اتحاد و پرهیز از اختلاف افکنی، اشاره به تخلفات و سوء استفاده ها، رعایت عدالت و بی طرفی، استناد به منابع معتبر، تلاش برای برقراری صلح جهانی، احترام به حریم خصوصی و حمایت از حقوق گروه های آسیب پذیر، میزان رعایت اخلاق حرفه ای مورد سنجش قرار گرفت و پایبندی هریک از روزنامه ها به اخلاق حرفه ای مقایسه شد.
بر اساس آمارهای جدول صفحه بعد نتیجه ی آزمون معناداری نشان می دهد، روزنامه ها در زمینه رعایت اخلاق حرفه ای، با یکدیگر تفاوت معنا داری دارند.به عبارت دیگر نتیجه ی آزمون کای اسکوئر مبین آن است که بین دو متغیر نوع روزنامه با میزان رعایت اخلاق حرفه ای رابطه معناداری وجود دارد. کای اسکوئر ۱۲۱/۴۹، درجه آزادی ۳ و سطح معناداری ۰ به این معناست که تفاوت روزنامه ها در رعایت اخلاق حرفه ای با ۹۹ درصد اطمینان معنادار است. بر اساس آمارهای جدول ذیل، روزنامه همشهری با ۹۸ درصد رعایت اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، پایبندترین روزنامه به این اصول بوده و پس از آن به ترتیب ایران و شرق با ۹۱ و ۴/۸۸ درصد قرار دارند.کیهان نیز با آمار ۸۰ درصد رعایت اخلاق حرفه ای، کمترین پایبندی را به این اصول داشته است. در یک تحلیل کلی از رعایت ۹ اصل اخلاق حرفه ای در ۹۹۱ خبر از ۴ روزنامه، در۷/۸۹ درصد از اخبار، پایبندی به اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری پررنگ تر بوده و در ۳/۱۰ درصد از اخبار، این پاببندی کمتر به چشم می خورد.
جدول ۴-۳۰: توزیع فراوانی و درصد اخبار روزتامه ها بر حسب رعایت اخلاق حرفه ای

چگونگی رعایت اخلاق حرفه ای
روزنامه
۱- رعایت اخلاق حرفه ای ۲- عدم رعایت اخلاق حرفه ای جمع
۱- کیهان تعداد ۱۹۶ ۴۹ ۲۴۵
درصدسطری ۸۰ ۲۰ ۱۰۰
درصد ستونی ۲۲ ۴۸ ۷/۲۴
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق ...

ج اکتبر 16 , 2020
۹۹۱ ۶۲۷ ۳۶۴ تعداد جمع ۱۰۰ ۳/۶۳ ۷/۳۶ درصد سطری ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ درصد ستونی ۱۰۰ ۳/۶۳ ۷/۳۶ درصد کل ۰ cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.38. X2=24/18 df= 3 s=0/000فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیریمقدمهآنچه در این پژوهش از آغاز تا […]