مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و …

مفهوم حریم خصوصی به معنای امنیت فرد در فضاهای خصوصی است و پوشش اخبار مربوط به هرگونه فعالیت فرد یا افراد در این فضا توسط مطبوعات اقدامی غیراخلاقی است.
حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند و یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند: منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی، ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی هستند.ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی، ایست و بازرسیهای بدنی و تفتیش بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد نیز از مهم ترین مصادیق اعمال نقض کننده حریم خصوصی محسوب می شود.(انصاری،۲۳۲:۱۳۸۹)
در این زمینه اصل چهاردهم از بخش وظایف و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگار از سند پیش نویس میثاق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد را، از وظایف مهم روزنامه نگاران می داند.
همچنین براساس اصل ششم اصول بین المللی اخلاق حرفه ای با عنوان احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی، احترام به حق فردی، حفظ حریم و اسرار خصوصی و شؤون انسانی که با قوانین ملی و بین المللی مربوط به حفظ حقوق و مخدوش کردن شهرت افراد، هماهنگ است، بخشی لاینفک از معیارهای حرفه ای روزنامه نگار محسوب می شود.
تعریف عملیاتی
به منظور بررسی میزان احترام به حریم خصوصی افراد، مصادیق زیر در روزنامه های مورد نظر سنجیده می شود:
– پرهیز از ارائه مطالبی در ارتباط با زندگی و روابط خصوصی افراد (جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی، سوابق و ارتباطات خصوصی با دیگران و …) و مسائل غیر رسمی مانند اشاره به سوابق قدیمی و شخصی افراد در زندگی خصوصیشان، زندگی ناموفق، شکستها، روابط خانوادگیشان، وقایع خصوصی مانند ازدواج در میان احزاب سیاسی، انتشار صحبتهای محرمانه و خصوصی افراد، و همچنین پرهیز از انتشار مسائلی در ارتباط با بیماری افراد، تمارض و …
بر اساس دستور العمل کدگذاری اخباری که مطالب مربوط به زندگی خصوصی افراد را پوشش میدهند، کد ۱ و خبرهایی که این موضوعات در آن ها دیده نمی شود، کد ۲ گرفته و شمارش و تحلیل شده اند.
۹- حمایت از حقوق گروه های آسیب پذیر
تعریف نظری
حمایت از حقوق گروه های آسیب پذیر به معنای پوشش اخبار بیماران، سالمندان، زنان و نیازمندان توسط مطبوعات به منظور حمایت ویژه از آن ها است.
براساس اصل چهاردهم از بخش وظایف و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگار از سند پیش نویس میثاق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، حمایت خاص از حقوق زنان، کودکان و نوجوانان و جلب کمک به سالمندان و بیماران و نیازمندان از وظایف مهم روزنامه نگاران محسوب می شوند.
علاوه بر این، اصل نهم ازاصول بین المللی اخلاق حرفه ای با عنوان امحای جنگ و سایر مصایب فراروی بشر، روزنامه ها را به پرهیز از دامن زدن به مصایب بزرگ مضر به حال بشریت نظیر فقر، سوء تغذیه و بیماریها ملزم می کند.
تعریف عملیاتی
به منظور بررسی میزان حمایت از حقوق گروه های اشاره شده، مصادیق زیر در روزنامه های موردنظر سنجیده می شود:
– اعلام حمایت از حقوق زنان، کودکان،سالمندان، بیماران و نیازمندان مانند اخبار مربوط به بیماران خاص و بیماری های صعب العلاج، وضعیت دارویی کشور، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و اقشار ضعیف و فقیر جامعه و نظایر آن.
بر اساس دستور العمل کدگذاری اخباری که مطالب مربوط به گروه های آسیب پذیر را پوشش میدهند، کد ۱ و خبرهایی که این موضوعات در آن ها دیده نمی شود، کد ۲ گرفته و شمارش و تحلیل شده اند.
۳-۷ اعتبار و پایایی
یک آزمون برای اینکه قابل تفسیر باشد باید معتبر باشد.اعتبار، دقت یا صحت ابزار اندازه گیری است. روایی یا اعتبار در پژوهش دو نوع است: درونی و بیرونی.مهم ترین شاخص اعتبار درونی تبیین علی و مهمترین شاخص اعتبار بیرونی تعمیم پذیری نتایج تحقیق تحت تأثیر نمونه گیری تصادفی است. کریپندورف میگوید: درحالیکه پایایی تضمین می کند که نتایج تحلیل معرف چیزی واقعی ای است، اعتبار تضمین می کند که نتایج تحلیل معرف چیزی هستند که مدعی بودن آن هستند. (کریپندورف،۱۷۶:۱۳۸۳)
در تحلیل محتوا اعتبار صوری یا اعتبار محتوا مدنظر است و طبق نظر هولستی اعتبار محتوا که گاهی اوقات از آن به عنوان اعتبار صوری نیز یاد می شود غالبا تکیه گاه روش تحلیل محتوا بوده است. اگر هدف پژوهش توصیف محض باشد معمولاً اعتبار محتوا کافی است.اعتبار محتوا معمولاً از طریق قضاوت آگاهانه پژوهشگر به دست می آید.(هولستی،۲۲۱:۱۳۸۰)
در این تحقیق از اعتبار صوری برای بالا بردن اعتبار دستورالعمل کدگذاری استفاده شده است. منظور از اعتبار صوری، شناسایی اعتبار شاخص ها یا معرف های پژوهش است از طریق مراجعه به داوران، برای دستیابی به این موضوع دستورالعمل کدگذاری را در اختیار فرد یا گروهی از متخصصان می گذاریم که در این موضوع تخصص دارند.تأیید آنان در مورد بررسی شاخص ها، دلیلی بر اعتبار آنان است. بنابراین شناخت اعتبار صوری از دو جهت مفید به نظر می رسد:
۱- بعد ذهنی، درونی و ار

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

زشی : تا حد امکان از ارزشگذاریهای متعصبانه محقق جلوگیری می کند و واقعیت را آن گونه که هست ارزیابی می کند.
۲- آرمان همیشگی پژوهش چند رشته ای را تحقق می بخشد.(ساروخانی، ۱۴۶:۱۳۸۶)
به منظور بالا بردن اعتبار دستورالعمل کدگذاری پژوهش حاضر، نمونه ی اولیه آن که همان دستورالعمل کدگذاری مقدماتی بود در اختیار استاد راهنما و مشاور گذاشته شد و مورد های تحلیل هریک از مقوله ها از لحاظ محتوایی اصلاح گردید.
پایایی یا اعتماد در تحلیل محتوا یعنی توافق کدگذاران در طبقه بندی محتوا.بدین معنی که اگر چند کدگذار طبق دستورالعمل محتوایی،نمونه مشابهی را کدگذاری کنند یا یک کدگذار در دو زمان متفاوت یک محتوا را کدگذاری کند باید به نتیجه مشابه برسند.پایایی می گوید که تا چه اندازه بین پاسخ های نوبت اول و دوم همبستگی وجود دارد.در واقع این ویژگی تکرارپذیری علم است.پایایی به سه عامل بستگی دارد: ۱- تعریف عملیاتی مقوله ها و زیرمقوله ها ۲- آموزش کدگذاران و ۳- آزمون ضریب قابلیت اعتماد.
در این تحقیق برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از فرمولی که ویلیام اسکات برای مقیاس اسمی ارائه داده، استفاده شده است.این روش از دیگر روش های محاسبه ضریب قابلیت اعتماد مناسب تر است زیرا تعداد زیرمقوله ها را نیز در محاسبه به کار می گیرد و بدین ترتیب ضریب حاصله دقیق تر است. ضریب قابلیت اعتماد در تجزیه و تحلیل محتوا باید از ۷۰درصد بزرگتر باشد تا بتوان به کدگذاری مقوله ها و جامع و مانع بودن آن ها و در نتیجه به عینیت تحقیق اطمینان کرد.
فرمول اسکات N =
درصد توافق مشاهده شده
Pₑ درصد توافق مورد انتظار
بنابراین در پژوهش حاضر، برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد، ۲۰ درصد از کل محتوا برای مفاهیم رعایت ادب و حفظ آبروی دیگران، مثبت گرایی، تلاش برای اتحاد، اشاره به تخلفات و سوء استفادهها، عدالت و بیطرفی، تلاش برای صلح جهانی، احترام به حریم خصوصی و حمایت از گروههای آسیب پذیر توسط دو کدگذار دیگر دوباره کدگذاری شد. ضریب قابلیت اعتماد برای مفاهیم “رعایت ادب و حفظ آبروی دیگران”، “مثبت گرایی”، “تلاش برای اتحاد”، “اشاره به تخلفات”،”عدالت و بی طرفی”، “تلاش برای صلح جهانی”، “احترام به حریم خصوصی” و “حمایت از گروه های آسیب پذیر”، محاسبه شد و به ترتیب مقدارهای ۷/۷۵%، ۷۷%، ۷۹%، ۸۵%، ۹۰%، ۳/۸۰% و ۲/۸۷%، ۵/۷۹%به دست آمد.بنابراین همه موارد بررسی شده دارای پایایی بالاتر از ۷۰ درصد بوده و پایایی کل دستورالعمل کدگذاری برابر با ۷/۸۱ است.
۳-۸ سطح و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، همه ی اطلاعات به دست آمده موجود در برگه کد گذاری، به صورت کدهای عددی وارد محیط spss می‌شود تا از طریق آزمون‌های آماری دو نوع عملیات توصیفی و استنباطی روی آنها انجام شود. در بخش یافتههای توصیفی، جداول و نمودارهای فراوانی استفاده میشود و در بخش استنباطی بر اساس آزمون کای اسکوئر و سطح معناداری، وجود یا عدم وجود روابط بین متغیرها سنجیده خواهد شد.
 
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه
پس از تدقیق مباحث روش شناختی در فصل سوم و تعیین روش تحلیل محتوا به عنوان روش تحقیق، مفاهیم مورد نظر تحقیق تشخیص داده شد و به طور نظری و عملیاتی تعریف شد.تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق به طراحی یک دستورالعمل کدگذاری انجامید که پس از کدگذاری اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ۴ روزنامه و ورود اطلاعات به نرم افزار SPSS و پردازش داده ها به سوالات تحقیق پاسخ داده می شود.
۴-۱ بخش اول: توصیف یافته ها

مدیر سایت

Next Post

مقاله دانشگاهی - مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق ...

ج اکتبر 16 , 2020
۴-۲ بخش دوم: تحلیل یافته هاپس از توصیف کلی داده ها در بخش اول، در اینجا با استفاده از یافته های جداول، به سوالات تحقیق پاسخ داده شده و تحلیل می شوند.سوال ۱: هرکدام از روزنامه های مورد بررسی به اصول اخلاق حرفهای به چه میزان پایبند هستند؟ و آیا […]