مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری …

با توجه به تعریف سند پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری که بر پوشش اخبار مریوط به تخلفات اقتصادی و سوء استفاده های مالی در کنار اشاره به راه های بازدارنده قانونی آن، اشاره می کند، به منظور بررسی میزان پوشش خبری تخلفات و سوء استفاده های اقتصادی، مصادیق زیر در روزنامه های موردنظر سنجیده می شود:
– اشارهی روزنامه ها به انواع فساد، رشوه و تخلفاتی مانند اختلاس، احتکار، رباخواری،زیرمیزی، رشوه و همچنین اخباری مربوط به دلالان مسکن، واردکنندگان خودروهای لوکس، گران فروشی و انواع جرائم و مفاسد اقتصادی درسازمان ها و مراکز دولتی.
– اشارهی روزنامه ها به انواع فساد، رشوه و تخلفات در مراکز غیر دولتی و دارای قدرت اقتصادی، آمرانه و …مانند اختلاس، احتکار، رباخواری،زیرمیزی و همچنین اخباری در ارتباط با دلالان مسکن، واردکنندگان خودروهای لوکس، گران فروشی و انواع جرائم و مفاسد اقتصادی در بخش خصوصی.
بر اساس دستور العمل کدگذاری اخباری که به تخلفات دولتی اشاره کرده اند، کد ۱ و خبرهایی که اشاره به این تخلفات و سوء استفاده ها در آن ها دیده نمی شود، کد ۲ گرفته اند، همچنین اخباری که به تخلفات غیر دولتی اشاره کرده اند، کد ۱ و خبرهایی که در آن ها اشاره به این تخلفات و سوء استفاده ها به چشم نمی خورد، کد ۲ گرفته اند و شمارش و تحلیل شده اند.
۵- عدالت و بی طرفی
تعریف نظری
مطرح و منعکس کردن دیدگاه های طرفین موضوع در یک بحث.درج دیدگاه های دو طرف، پناه و سنگر دربرابر نادرستی خبر به دست آمده از یک منبع خبری مغرض خواهد بود.گزارش یک طرفه می تواند تخریبی و از نظر قانونی خطرناک باشد.(احدزاده، ۹۵:۱۳۸۸)
در این زمینه اصل اول از بخش وظایف و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگار از سند پیش نویس میثاق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری ایران روزنامه نگار را موظف به ارائه ی اخبار، اطلاعات و مقاله ها و تفسیرهای منطقی و منصفانه به خوانندگان می داند.
علاوه بر این، بر اساس اصل دهم از اصول بین المللی اخلاق حرفه ای که با عنوان ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهانی آمده است، روزنامه نگار باید به حفظ و تقویت مناسبات دوستانه در جامعه کمک کند و روند دموکراتیک در عرصه اطلاعات را ارتقا دهد.و بر اساساصل سوماصول بین المللی اخلاق حرفه ای که با عنوان مسؤولیت اجتماعی روزنامه نگار آمده است، اطلاعات در روزنامه نگاری نه یک کالا که یک «خیر اجتماعی» است، و این امر به این معناست که روزنامه نگار در مسؤولیت انتقال اطلاعات سهیم است و لذا نه تنها در برابر کسانی که رسانه ها را کنترل می کنند، بلکه نهایتاً در برابر مردم به طور کل و مشتمل بر انواع منافع اجتماعی، باید پاسخگو باشد. مسؤولیت اجتماعی روزنامه نگار وی را ملزم می سازد که تحت هر شرایطی همسو با وجدان اخلاقی خود عمل کند.بنابراین لزوم در نظرگرفتن متافع اجتماعی همه اقشار مردم ایجاب می کند تا روزنامه ها با بی طرفی و دقت بیشتری به پوشش اخبار بپردازند و تنها به بیان دیدگاه یک طرف بحث اکتفا نکنند.
تعریف عملیاتی
به منظور بررسی میزان انعکاس همه ی دیدگاه ها در ارتباط با یک موضوع، مصادیق زیر در روزنامه های موردنظر سنجیده می شود:
– اشاره به نظرات طرفین درگیر در یک موضوع
– پرهیز از مختصرسازی در بحث هایی که چند فرد و یا گروه در آن ها دخیل هستند و باید از جوانب مختلفی سنجیده شود.برای نمونه در بحثی در ارتباط با انتخابات و یا صلاحیت نامزدها که یک بحث سیاسی با زوایای مختلف است و حضور کاندیداهایی با نگرش های مختلف وجود دارد، باید اخبار کامل تری پوشش داده شود و به چندین خط اکتفا نشود.
– پرهیز از به کاربردن صفت های مثبت و منفی برای اشاره به گروه، افراد و یا اعتقادات مختلف؛ برای مثال روزنامه ها نباید با بداخلاقی یک شخصیت سیاسی، که همواره مورد احترام بوده، بدون لقب آیت الله و حتی آقا مورد خطاب قرار داده و برعکس برخی را با القاب، فخر و مایهی افتخار کشور بخوانند، استفاده از هردوی این ها در اخبار و همچنین استفاده از صفات ارزشی مانند روحانی نما، ضدانقلاب، سیاست های ساده لوحانه و … براساس اصول خبرنویسی صحیح نیست.
بر اساس دستور العمل کدگذاری اخباری که دارای پوشش یک طرفه اخبار هستند کد ۱ و اخباری که پوشش بی طرفانه دارند کد ۲ گرفته اند، اخباری که مختصرسازی دارند کد ۱ و اخباری که در مسائل چالشی بحث های بیشتری را پوشش می دهند، کد ۲ گرفته اند. همچنین اخباری که دارای صفات ارزشی باشند،کد ۱ و خبرهایی که این صفات را نداشته باشند، کد ۲ گرفته و شمارش و تحلیل شده اند.
۶- استناد به منابع معتبر
تعریف نظری
استناد به منابع معتبر بدین معناست که مطبوعات باید اخباری را پوشش دهند که منشا و منبع مشخصی دارند و از این طریق اطلاعات مستندی را در اختیار آن ها قرار دهند.
بر اساس اصل سوم از بخش وظایف و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگار از سند پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری، مطبوعات باید به صحت عمل حرفه ای خویش توجه ویژه داشته باشند و تنها اخبار و اطلاعاتی را که منشاء و منبع آنها مشخص است، منتشر کنند و در صورت لزوم قید رعایت احتیاط نسبت به صحت آنها را نیز یادآور شوند.
علاوه بر این، در اصل اول از اصول بین المللی اخلاق حرفه ای، با عنوان حقمردم در دستیابی به اطلاعات تحقیقی، بر حق مردم در دستیابی به ت

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

صویری عینی از واقعیت از طریق اطلاعات معتبر، دقیق و جامع تأکید شده است.
تعریف عملیاتی
به منظور بررسی میزان پوشش خبری مستند و دارای منابع معتبر، مصادیق زیر در روزنامه های موردنظر سنجیده می شود:
– ذکر منبع در لید خبر
– تأکید بیشتر بر استفاده از منابع دست اول در لید، در واقع اگر دریک مصاحبه و یا رویداد خبری منبع یک روزنامه، سرویس های آن روزنامه ذکرشده باشد، یعنی خبرنگار آن روزنامه با حضور در آن رویداد، مصاحبه و … شخصاً خبر را برای آن رسانه تهیه کرده و این خبر دست اول است اما درصورتی که منبع روزنامه به نقل از رسانه ها و خبرگزاری های دیگر منتشر شده باشد دست اول نیست و خود روزنامه آن را تهیه نکرده است.
بر اساس دستور العمل کدگذاری اخباری که دارای منبع بوده کد ۱ و خبرهایی که منبع نداشته کد ۲ گرفته اند. همچنین اخباری که منبع آن ها دست اول باشند کد ۱ و اخباری که منبع آن ها دست اول نیست نیز کد ۲ گرفته، شمارش و تحلیل شده اند.
۷- تلاش برای صلح جهانی
تعریف نظری
تلاش برای صلح جهانی به این معناست که مطبوعات در حوزه اخبار خارجی و بین المللی، باید اخبار را به گونه ای پوشش دهند که موجب ناآرامی ها در سطح بین المللی نشده و روابط خارجی یک کشور را با کشورهای دیگر بهبود بخشد.
براساس اصل یازدهم و دوازدهم از بخش وظایف و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگار ازسند پیش نویس میثاق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، هرگونه تبلیغ خصومت آمیز و تحریک علیه کشورهای دیگر، مذموم بوده و براساس اصول بین المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، نیز مطبوعات به منظور تعهد اخلاقی نسبت به ارزشهای عام انسانی، باید از هر نوع توجیه و یا تحریک به جنگهای متجاوزانه و مسابقه تسلیحاتی، بویژه در مورد تسلیحات هسته ای، پرهیز و از همه شکلهای خشونت، نفرت یا تبعیض، سرکوبگری، استعمار و استعمار نوین خودداری کنند، و با تعقیب چنین رویه ای است که مطبوعات می توانند به امحای جهل و سوء تفاهم میان مردم کمک کنند و اتباع یک کشور را در مورد نیازها و آمال دیگران حساس ساخته، و احترام به حقوق و شؤون همه ملل، مردم و افراد را بدون لحاظ نژاد، زبان، ملیت، مذهب و باورهای فلسفی تضمین کنند.
در اصل نهم از اصول بین المللی اخلاق حرفه ای نیز، با عنوان امحای جنگ و سایر مصایب فراروی بشر، بر پرهیز از هر نوع توجیه و یا تحریک به جنگهای متجاوزانه و مسابقه تسلیحاتی، بویژه در مورد تسلیحات هسته ای، و به پرهیز از همه شکلهای خشونت، نفرت یا تبعیض، به خصوص، نژاد پرستی و آپارتاید، سرکوبگری رژیمهای استبدادی، استعمار و استعمار نوین تأکید شده است.
تعریف عملیاتی
به منظور بررسی میزان رعایت تلاش برای صلح جهانی، مصادیق زیر در روزنامه های موردنظر سنجیده می شود:
– ارائه مطالبی که به راه حل های سیاسی تمام شدن بحران در مناطق درگیر اشاره می کند در زمره اخبار صلح آمیز قرار دارد. همچنین اشاره به هر گونه مطالب تحریک آمیز سیاسی در ارتباط با مسائلی که کشورها در ارتباط با آن ها حساس هستند، همچون اخباری در ارتباط با مرزها، احساسات وطن پرستانه، و هرگونه سمبل مورد احترام در آن ها در جهت تلاش برای صلح قرار نمی گیرند و باید از آن ها پرهیز شود. این موضوعات موارد زیر را نیز در بر می گیرد : قدرت نمایی های تسلیحاتی مانند ارائه مطالبی همچون رسیدن خزان یک دولت، لزوم حذف شدن یک کشور از جغرافیای جهانی، تأیید و پوشش کمک های تسلیحاتی یک کشور در جنگ های مسلحانه در منطقه و جهان، تهدید کشورهای دیگر با عناوینی چون: ایران بزرگترین تهدید برای آمریکا و …،
– پرهیز از هرگونه مطالب خشونت آمیز که به اشاعه ی نفرت و تبعیض علیه مردم و تشدید بحران در تمامی نقاط دنیا منجر شود مانند موارد زیر: پوشش اخبار حمایت از معترضان در برخی از کشورها و مردمی دانستن این اعتراضات در روزنامه ها، که با توجه به سرکوب اقدامات مردمی در این کشورها، موجب دامن زدن به این ناآرامی ها و کشته و زخمی شدن تعداد بیشتری افراد می شود چرا که دولت های این کشورها هرگونه اقدامی را تروریستی می داند.از سوی دیگر، حمایت از سرکوب های دولتی در برخی کشورهای دیگر و تروریست خواندن معترضان، مانع از آشتی ملی و آتش بس در این مناطق می شود و تحریک بر ادامه درگیری ها میکند. در واقع هردوی این موضع گیری ها به دلیل تأکید بر استفاده از روش نظامی، و عدم پوشش اخبار مریوط به راه حل های سیاسی در مناطق ناآرام، آتش درگیری در این مناطق را برافروخته تر می کند.
بر اساس دستور العمل کدگذاری اخباری که مطالب تحریک آمیز و خشونت آمیز دارند، کد ۱ و خبرهایی که این موضوعات در آن ها دیده نمی شود، کد ۲ گرفته و شمارش و تحلیل شده اند.
۸- احترام به حریم خصوصی
تعریف نظری

مدیر سایت

Next Post

مقاله دانشگاهی - مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق ...

ج اکتبر 16 , 2020
۴-۲ بخش دوم: تحلیل یافته هاپس از توصیف کلی داده ها در بخش اول، در اینجا با استفاده از یافته های جداول، به سوالات تحقیق پاسخ داده شده و تحلیل می شوند.سوال ۱: هرکدام از روزنامه های مورد بررسی به اصول اخلاق حرفهای به چه میزان پایبند هستند؟ و آیا […]