مقاله علمی با منبع : مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

دلیل انتخاب روزنامه همشهری درکنار روزنامه هایی همچون کیهان، ایران و شرق که جهت گیری های مشخص سیاسی دارند، بی طرفی نسبی این روزنامه است.درواقع روزنامه همشهری روزنامه ای اعتدالی است و به روزنامه ای غیرجناحی و غیر سیاسی معروف است.اما گاهی خط مشی اصلاح طلبی به خود میگیرد و در دوران مورد بررسی پژوهش حاضر (نیمه دوم سال ۹۱) که روزهای پایانی دولت دهم است، گاه انتقادهایی به دولت دهم می کند اما در کل و در دورهی مورد نظر مشی معتدلی را دارد و به روزنامه ای فراجناحی معروف است و برای سنجش رعایت اخلاق حرفه ای گزینه مناسبی است.
۳-۴ حجم نمونه
ارل ببی نمونه گیری را فرایند انتخاب مشاهده ها می داند. (ببی،۳۹۸:۱۳۸۶). بنا به تعریف دلاور نیز نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نمایندهی آن جامعه. به عبارت دیگر نمونه گیری عبارت است از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه. (دلاور،۱۲۰:۱۳۸۵)
از آنجا که شمارش تمامی اعضای جامعه آماری امکانپذیر نیست و هزینه بر و زمانبر است، ۴۸ شماره از جامعه آماری منتشر شده در ۶ ماهه دوم ۹۱به عنوان نمونه و به ترتیبی که در قسمت بعد می آید، انتخاب شده است.
۳-۵ روش نمونه گیری
صرف نظر از اینکه از چه روش آمار استنباطی استفاده کنیم، قدرت استنباط یا برآورد تحت تأثیر روش نمونه گیری قرار دارد. (دلاور،۲۵۶:۱۳۸۵) نمونه گیری در این پژوهش به روش احتمالی انجام شده است.
امروزه نمونه گیری احتمالی روشی غالب برای انتخاب نمونه های وسیع، نمونه های معرف برای تحقیق اجتماعی است. فنون نمونه گیری احتمالی از جمله نمونه گیری تصادفی به محقق این امکان را می دهد که ویژگی های تعداد معدودی را مشاهده کند و آن ها را به جمعیتی بسیار وسیعتر تعمیم دهد.روش تصادفی از نوع نمونه گیری احتمالی، روشی دقیق و علمی است که از قابل اطمینان ترین روش های نمونه گیری به حساب می آید.(ببی،۳۹۸:۱۳۸۶)
در پژوهش حاضر نمونه گیری از نوع نمونه گیری احتمالی و روش تصادفی سیستماتیک صورت میگیرد. و واحد تحلیل در این پژوهش نیز اخبار و تیترهای آن ها است.در این روش برای مطالعه ی یک سال از یک روزنامه ۲۴ شماره انتخاب می شود و چون در این مطالعه ۶ ماهه ی دوم سال ۹۱مدنظر است ۱۲ شماره انتخاب می شود که برای ۴ روزنامه، ۴۸ شماره می شود.به این ترتیب که این ۶ ماه به دو فصل تقسیم شده و در هرفصل به این ترتیب عمل می شود: از شنبه های ماه اول فصل پاییز ۱ شماره، از یکشنبه های ماه دوم پاییز ۱ شماره،از دوشنبه های ماه سوم پاییز ۱ شماره، از سه شنبه های ماه اول پاییز ۱ شماره، از چهارشنبه های ماه دوم پاییز ۱ شماره و از پنج شنبه های ماه سوم پاییز نیز ۱ شماره به تصادف انتخاب می شود.برای فصل زمستان نیز به همین صورت عمل می کنیم که جمعا در دو فصل پاییز و زمستان ۱۲ شماره از هر روزنامه انتخاب می شود که برای ۴ روزنامه ۴۸ شماره می شود.
با توجه به اینکه روزنامه شرق به واسطه انتشار کاریکاتوری به مدت دو ماه آبان و آذر ۹۱ توقیف شده بود. ۴ شماره از یکشنبه های آبان، دو شنبه های آذر، چهار شنبه های آبان و پنج شنبه های آذر در روزنامه شرق موجود نبوده و به همین منظور در نمونه گیری، به ازای این ۴ نسخه، از ۴ ماه باقی ماندهی مهر، دی، بهمن و اسفند، ۴ نسخهی دیگر به روش تصادفی انتخاب کردیم.
روزهایی که مورد بررسی قرار گرفته اند به شرح زیر است: شنبه ۲۲ مهر، یک شنبه ۲۱ آبان، دوشنبه ۲۰ آذر، سه شنبه ۲۵ مهر، چهارشنبه ۳ آبان، پنج شنبه ۲۳ آذر، شنبه ۱۶ دی، یک شنبه ۸ بهمن، دوشنبه ۲۱ اسفند، سه شنبه ۲۶ دی، چهارشنبه ۲۵ بهمن، پنج شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۱٫
نحوه تجزیه و تحلیل دادهها و سطوح آن
در این قسمت پس از استفاده از داده های جمع آوری شده بر اساس پاسخ سوالات تحقیق، با توجه به واحد تحقیق، که خبر و تیتر آن است، در نمونه‌های انتخاب شده، تیتر صفحه نخست، تیتر صفحات اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ و خود این اخبار، براساس دستورالعمل کدگذاری تهیه شده، تحلیل و کد گذاری می شود و سپس کد‌های مربوطه در برگه مخصوص کد گذاری ثبت می‌شود.و پس از آن، داده‌های به دست آمده موجود در برگه کد گذاری را وارد کامپیوتر می کتیم و با استفاده از نرم‌افزار spss و از طریق نمودار ها و جداول به تحلیل تک و دو متغیر داده ها می پردازیم و با استفاده از آزمون‌های آماری- که بیشتر آزمون کای اسکوئر مورد نظر است- به ارتباط یا عدم ارتباط متغیرها دست مییابیم. پس از این مرحله که برای سئوال‌های تحقیق پاسخ مناسبی دریافت کردیم، پیشنهادهایی نیز برای انجام پژوهش‌های جدید ارائه خواهد شد.
۳-۶ تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم
برای پاسخگویی به سوال های تحقیق، مفاهیم اشاره شده در سوالات و مفاهیمی که در حوزه مربوط به اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری مهم و تعیین کننده و دارای تعاریف روشن نظری- عملی است مورد توجه قرار گرفت.دستورالعمل کدگذاری نیز در بخش ضمائم خواهد آمد.
اخبار سیاسی
تعریف نظری
اخبار سیاسی به آن دسته اخباری اطلاق می شود که هرنوع خبری را در حوزه ی سیاست داخلی و خارجی کشور دربر دارد و به طور کلی اخبار فضای سیاسی حاکم بر کشور را پوشش می دهد.در واقع خبر سیاسی در حوزه ی داخلی، سیاست و جهت گیری های روزنامه در خصوص رخدادهای سیاسی داخل کشور و خبر سیاسی در حوزه ی خارجی سیاست های روزنامه در خصوص رخدادهای خارجی را منعکس می کند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

/>تعریف عملیاتی
اخبار سیاسی در روزنامه های مورد بررسی، ذیل صفحات “سیاسی” روزنامه های ایران، شرق و همشهری و صفحه “اخبار کشور” روزنامه کیهان پوشش داده شده است و علاوه بر اخبار سیاست داخلی اخبار سیاست خارجی را هم دربر می گیرد.این اخبار در حوزه داخلی شامل اخبار مربوط به سیاست های کلی کشور،نهادهای قدرت دولتی و غیردولتی، قوای سه گانه مجریه، مقننه، قضائیه، احزاب و تشکل ها، گروه ها، مواضع مقامات نسبت به رخدادهای داخلی و به طور کلی پوشش اوضاع کنونی سیاسی کشور می شود.در حوزه سیاست خارجی نیز اخبار مواضع ایران در قبال کشورهای دیگر و نوع رابطه با آن ها، ارتباط با سازمان های بین المللی و قدرت های جهانی، روابط ایران با کشورهای دوست و همسایه، مواضع ایران و هریک از مقامات در قبال رخداد های جهانی اعم از جنگ، رخدادهای منطقه و …پوشش داده می شود.
اخبار اقتصادی
تعریف نظری
اخبار اقتصادی به آن دسته از اخباری اطلاق می شود که هر نوع خبری را در حوزه ی اقتصادی در برمیگیرد و به طور کلی اخبار وضعیت اقتصادی کشور را در ارتباط با رخدادهای داخلی و خارجی پوشش می دهد. اخبار اقتصادی در حقیقت فعالیت های افتصادی و برآوردها از اقتصاد کشور چه در حوزه خصوصی و چه در بخش دولتی را برای مخاطبان به نمایش می گذارد.و با توجه به خط مشی هریک از روزنامه ها از دریچه ای متفاوت به این فعالیت ها نگاه می کند.
تعریف عملیاتی
اخبار اقتصادی در روزنامه های مورد بررسی، ذیل صفحات ” اقتصادی” روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری پوشش داده شده است.این اخبار در دو حوزه دولتی و غیردولتی( خصوصی) به پوشش این موارد می پردازد: اخبار اقدامات مراکز دولتی در ارتباط با معیشت مردم و اخبار حوزه ی صنعت، تجارت، کشاورزی و دامپروری، بانک،مؤسسات و مراکز اقتصادی دولتی و خصوصی، تخلفات اقتصادی این مراکز، روابط اقتصادی دولت و توافقات و قراردادهای تجاری با کشورهای دیگر و همچنین مراکز و مؤسسات مالی مختلف، بیمه، بورس، انرژی، راه و ساختمان، اشتغال، خودرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات.
اخبار اجتماعی
تعریف نظری
اخبار اجتماعی به آن دسته از اخباری اطلاق می شود که هر نوع رویدادی را در حوزه ی جامعه در برمی گیرد و به طور کلی رخدادهای اجتماعی کشور را پوشش می دهد.همچنین اخبار اجتماعی، فعالیت های اجتماعی دولت و مراکز دولتی و خصوصی را در حوزه ی مردمی، شهری، سازمان های مردمی و.. را برای مخاطبانش به نمایش می گذارد.
تعریف عملیاتی
اخبار اجتماعی در روزنامه های مورد بررسی، ذیل صفحات “اجتماعی” روزنامه های کیهان و ایران، و صفحات “جامعه” روزنامه های شرق و همشهری پوشش داده شده است.این اخبار در حوزه ی فعالیت های دولتی و مؤسسات خصوصی به پوشش موارد زیر می پردازد: اقدامات مراکز دولتی و خصوصی در ارتباط با مشکلات اجتماعی مردم، مسائل شهری، کمک به اقشار ضعیف جامعه، سالمندان، بیماران، مسائل زنان، کودکان و نوجوانان، جوانان، ناهنجاری های اجتماعی، امکانات رفاهی-گردشگری، دانشگاهی، آموزش و پرورش، سلامت و خانواده.
میزان پایبندی به اصول اخلاق حرفهای روزنامه نگاری
تعریف نظری
اصولِ اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری مجموعه اصولی است که به یک سازمان مطبوعاتی کمک می کند تا اخبار صحیح و منصفانه مخابره کند و از طرفی به عنوان یک زمینه مشترک بین المللی و منبع الهام بخش برای کدهای اخلاق منطقه ای و ملی توسط تعدادی از سازمان های ملی و بین المللی آماده شده است. این مجموعه اصول، برای ارتقاء وترویج توسط هر مجموعه و سازمان حرفه ای از طریق راهها و ابزار مناسب برای اعضاء آن در نظر گرفته شده است. در این پژوهش منظور از اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، اصول بین المللی اخلاق حرفه ای و پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری ایران است که در فصل دو به صورت تفصیلی آمد و هریک از مفاهیم مورد استفادهی پژوهش حاضر از میان این اصول در بخش تعریف نظری و عملی آن ها تعریف شده است و در هریک از مفاهیم نیز،به اصول استخراج شده از آن اشاره شده است . در ادامه نیز به آن ها اشاره می کنیم:
اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری که در طی چندین نشست مشورتی (۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳) به وسیله تعدادی از سازمانهای روزنامه نگاری منطقه ای و بین المللی برپا شد و در بسیاری از کشورها عنوان سنگ پایهای برای تهیه قوانین اخلاقی در سطوح ملی و منطقهای قلمداد میشود اصولی مورد تأکید قرار گرفت که در فصل گذشته به آن پرداخته شده و در بخش ضمائم تحقیق نیز آورده می شود. خلاصهای از این اصول بدین شرح است:
اصل اول: حق مردم در دستیابی به اطلاعات تحقیقی
اصل دوم: روزنامه نگار، وقف واقعیت عینی است
اصل سوم: مسؤولیت اجتماعی روزنامه نگار
اصل چهارم: شرافت حرفهای روزنامه نگار

مدیر سایت

Next Post

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری ...

ج اکتبر 16 , 2020
با توجه به تعریف سند پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری که بر پوشش اخبار مریوط به تخلفات اقتصادی و سوء استفاده های مالی در کنار اشاره به راه های بازدارنده قانونی آن، اشاره می کند، به منظور بررسی میزان پوشش خبری تخلفات و سوء استفاده های اقتصادی، مصادیق […]