تحقیق دانشگاهی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

 • رفتار‌گزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبری.
 • خودداری از درگیر شدن در برخورد منافع گروههای مختلف
 • از سه ویژگی مذکور، مورد سوم و اول بیشتر مورد تأکید پژوهش حاضر با توجه به رعایت حقوق گروهها و اقلیت های مختلف، پرهیز از هرگونه تفرفه افکنی و ایجاد اتحاد میان اقوام و گروه ها در اخبار مطبوعات است.
  علاوه بر این چهار نظریه، در قسمت سوالات پژوهش حاضر از مفاهیم اشاره شده در متن پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری ایران نیز که در مرور مفهومی به طور کامل به آن اشاره شده، و به دو بخش وظایف و مسئولیت ها و حقوق و وظایف روزنامه نگار تقسیم می شود، استفاده شده است. در بخش وظایف و مسئولیت های روزنامه نگار از این پیش نویس، به لزوم حرفه ای گرایی در اخلاق و مسئولیت روزنامه نگار در برابر جامعه و همچنین پایبندی به وجدان حرفه ای اش تأکید شده است که پژوهش حاضر نیز با استفاده از طرح سوالاتی در این زمینه به دنبال سنجش میزان حرفهای گرایی در مطبوعات است.
  به طور خلاصه می توان ارتباط مفاهیم مورد نظر پژوهش حاضر با چارچوب نظری انتخاب شده را اینگونه بیان بیان کرد:
  مفاهیم وفاداری به شهروندان، جلوگیری از اشاعه فساد، نظارت بر قدرت و احترام به مردم و گوناگونی فرهنگ ها در این تحقیق، مورد اشاره ی نظریه مسئولیت اجتماعی مک کوایل است که اعتقاد دارد مطبوعات و رسانه ها باید به مردم خدمت کنند و منافع مردم را مد نظر داشته باشند.این نظریه اشاره می کند باید بین سه اصل آزادی فرد، آزادی رسانه و تعهد رسانه نسبت به جامعه یک هماهنگی و سازگاری ایجاد شود.همچنین رسانه ها باید استاندارهای حرفه ای را بر اساس آگاهی بخشی، حقیقت، عینیت، دقت و تعادل به سرانجام برسانند و از خشونت، بی نظمی و تهاجم به گروهای اقلیت منع شوند.
  آنچه در نظریه «مسئولیت مردم آگاه-مطبوعات مستقل» الیوت بیشتر از وظیفهی اطلاع رسانی آن ها مورد تأکید است، تعهد رسانه های مطبوعاتی در برابر مردم و لزوم پایبندی کارگزاران آن ها به اخلاق حرفه ای است که در مفاهیم اخلاقی این تحقیق به آن ها اشاره شده است.
  در ارتباط با اخلاقیات رسانه ها از دفلور و دنیس نیز می توان گفت که این نظریه بیشتر به اصولی از اخبار مانند زیبایی و رفتار گزارشگران و همچنین اعتبار منبع در ارائه گزارش و اخبار میپردازد. که در این پژوهش این نکات نیز مورد توجه قرار می گیرد.
  ۲-۵-۲ سوالات پژوهش
  در یک نگاه کلی، مفاهیم مورد تأکید در این پژوهش شامل موارد زیر است:
  – رعایت ادب
  – مثبت گرایی
  – اتحاد و پرهیز از تفرقه افکنی
  – اشاره به تخلفات و سوء استفاده ها
  – عدالت و بیطرفی
  – استناد به منابع معتبر
  – تلاش برای صلح جهانی
  – احترام به حریم خصوصی
  – حمایت از حقوق گروه های آسیب پذیر
  براین اساس، سوالات پژوهش به شرح زیر مطرح می شود:
  سوالات کلی
  هرکدام از روزنامه های مورد بررسی به اصول اخلاق حرفه ای به چه میزان پایبند هستند؟ و آیا تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟
  هرکدام از روزنامه های مورد بررسی در هریک از محتواهای مختلف خبری (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) به صورت مجزا، چه میزان به اصول اخلاق حرفه ای پایبند هستند؟ وآیا تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟
  سوالات جزئی
  هریک از روزنامه های مورد بررسی تا چه اندازه به رعایت ادب و حفظ عزت و آبروی دیگران، می پردازند؟ و آیا تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟
  روزنامه های مورد مطالعه به چه میزان به اخبار مثبت و منفی می پردازند؟ و آیا تفاوتی میان آنها وجود دارد؟
  هر یک از روزنامه های مورد بررسی تا چه اندازه به ایجاد روحیه ی برادری، اتحاد و پرهیز از هرگونه اختلاف افکنی و نزاع می پردازند؟ و آیا تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟
  هر یک از روزنامه های مورد بررسی، در اخبار خود، به موضوع تخلفات و سوء استفاده ها، به چه میزان می پردازند؟و آیا تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟
  هر یک از روزنامه های مورد بررسی تا چه اندازه به طرح و منعکس کردن دیدگاه های طرفین موضوع در یک بحث در اخبار می پردازند؟ و آیا تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟
  هر یک از روزنامه های مورد بررسی تا چه اندازه به بیان منبع خبر و پرهیز از استفاده از منابع ناشناس و شاهدان بی نام و نشان می پردازند؟ و آیا تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟
  هر یک از روزنامه های مورد بررسی تا چه اندازه برای دستیابی به صلح جهانی تلاش می کنند؟ و آیا تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟
  هر یک از روزنامه های مورد بررسی تا چه اندازه به حفظ حریم خصوصی افراد و پرهیز از تجسس در حریم شخصی آنان پایبند هستند؟ و آیا تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟
  هر یک از روزنامه های مورد بررسی تا چه اندازه به حمایت خاص از حقوق زنان، کودکان، سالمندان، بیماران و نیازمندان می پردازند؟ و آیا تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟
  فصل سوم: مباحث روش شناختی
  مقدمه
  پس از تدوین چارچوب نظری تحقیق و سوالات تحقیق در فصل دوم، مباحث روش شناختی تحقیق در فصل سوم مورد بررسی قرار می گیرد.مشخص ساختن روش تحقیق، تکنیک گردآوری داده ها، جامعهی آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم، بخش هایی است که در این فصل تدقیق می شود.

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  مدیر سایت

  Next Post

  مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری ...

  ج اکتبر 16 , 2020
  با توجه به تعریف سند پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری که بر پوشش اخبار مریوط به تخلفات اقتصادی و سوء استفاده های مالی در کنار اشاره به راه های بازدارنده قانونی آن، اشاره می کند، به منظور بررسی میزان پوشش خبری تخلفات و سوء استفاده های اقتصادی، مصادیق […]