مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

– رسانه ها با پذیرش و ایفای تعهدات موردنظر، باید به خودانضباطی حرفه ای خویش در چارچوب قوانین و نهادهای موجود بپردازند.
– رسانه ها باید از آن چه ممکن است به جنایت، خشونت یا بی نظمی در کشور یا هتک حرمت گروه های اقلیت منجر شود، پرهیز کنند.
– رسانه ها به عنوان یک مجموعه کلی، باید کثرت گرا باشند و با ایجاد امکان دسترسی به دیدگاه های مختلف و تأمین حق جواب، انعکاس دهنده ی تعهد و تنوع اندیشه ها در جامعه ی خویش باشند.
– جامعه و مخاطبان رسانه ها، با توجه به تعهدات و وظایف اجتماعی مورد نظر، حق دارند خواستار رعایت استانداردهای عالی حرفه ای در فعالیت های روزنامه نگاری باشند و در صورت لزوم، برای تأمین و تضمین منافع و مصالح عمومی در این زمینه، مداخله کنند.
– روزنامه نگاران و همکاران حرفه ای رسانه ها، باید در برابر جامعه و همچنین کارفرمایان خود و بازار، پاسخگو باشند.(مهدی زاده،۹۰:۱۳۸۹)
کارکردهای مطبوعات در نظریه مسئولیت اجتماعی
خدمت به نظام سیاسی از طریق فراهم نمودن اطلاعات و امکان بحث و مناظره در موضوعات عمومی.
آگاه ساختن مردم به طوری که آن ها را قادر به اداره خود سازد.
مراقبت از حقوق فردی از طریق نظارت بر اعمال حکومت.
خدمت به نظام اقتصادی از طریق تبلیغات بازرگانی
فراهم نمودن سرگرمی برای مردم.
حفظ استقلال مالی مطبوعات به منظور جلوگیری از اعمال فشار گروه های خاص. (سیبرت،۷۴:۱۹۵۶).
نظریه رسانه های شوروی
مطبوعات و سایر رسانه های روسی پس از انقلاب ۱۹۱۷، کاملاً تجدید سازمان یافتند و نظریه ای که از فرضیات اساسی مارکس و انگلس و قواعد کاربردی لنین تغذیه می شد به آن ها حاکم شد.این نظریه به تدریج به ابزارهای نهادی مسلح شد و چارچوب اصلی عمل رسانه ها و آموزش و پژوهش در مورد آن ها را بوجود آورد و الگویی شد که در حوزه ی نفوذ شوروی، بیشتر رسانه ها از آن تبعیت می کردند. (مک کوایل،۱۷۲:۱۳۸۲)
اساس نظریه رسانه های شوروی (نظریه مسلکی و ایدئولوژیک) بر این است که تمام رسانه ها باید تحت کنترل طبقه کارگر و در نهایت حزب کمونیست باشند.از این رو، رسانه ها عمدتا باید یکدست یاشند و تعارض های سیاسی در جامعه را منعکس نکنند.علاوه بر این، از پیش فرض های ذهنی مارکسیستی در انعکاس رویداد های خبری استفاده کنند.طبق این نظریه، رسانه ها در شکل گیری جامعه سوسیالیستی و حرکت به سوی کمونیسم، نقش مثبتی ایفا می کنند و از این رو در اموری چون: جامعه پذیری، کنترل غیر رسمی اجتماعی و بسیج عمومی به سمت اهداف اجتماعی و اقتصادی از پیش تعیین شده، وظایف مهم و متعددی دارند.
مک کوایل اصول اساسی این نظریه را به صورت زیر خلاصه کرده است:
– رسانه ها باید در خدمت طبقه کارگر و تحت کنترل آن قرار داشته باشند.
– رسانه ها نباید تحت مالکیت خصوصی باشند.
– رسانه ها باید برای جامعه، وظایف مثبتی همچون جامعه پذیری در زمینه هنجارهای مورد نظر، آموزش، آگاهی دهی، انگیزش و بسیج اجتماعی ایفا کنند.
– رسانه ها در انجام وظایف خود برای جامعه، باید به خواست ها و نیازهای مخاطبان پاسخ دهند.
– جامعه حق اعمال سانسور و سایر اقدام های ضروری برای پیشگیری از انتشار مطالب ضداجتماعی یا تعقیب و مجازات تخلف های مربوط به این مطالب پس از انتشار آنها را داراست.
– رسانه ها باید یک دیدگاه کامل و عینی در مورد جامعه و جهان، براساس اصول مارکسیسم-لنینیسم عرضه کنند.
– روزنامه نگاران متخصصان حرفه ای متعهدی هستند که اهداف و آرمان های آنان باید با منافع عالی جامعه انطباق داشته باشد.
– رسانه ها باید از جنبش های ترقی خواه در داخل و خارج حمایت کنند. (مهدی زاده،۹۱:۱۳۸۹)
مطبوعات شوروی
مطبوعات به عنوان ابزار و وسیله مورد استفاده قرار می گیرند.
مطبوعات همراه با سایر ابزارها، قدرت حکومت و نفوذ حزب را کامل می کنند.
از مطبوعات به عنوان ابزارهایی برای “اتحاد و یکپارچگی” استفاده می شود.
مطبوعات به عنولن ابزارهای حک.مت و حزب برای “افشاگری” مورد استفاده قرار می گیرند.
از مطبوعات در عمل به عنوان “ابزارهای تهییج و تبلیغ” استفاده می شود.
یکی دیگر از مشخصه های مطبوعات “مسئولیت تحمیلی” است.(سیبرت،۱۲۰:۱۹۵۶)
نظریه رسانه های توسعه بخش
این نظریه که بیشتر در کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است، واکنشی نسبت به نابرابری ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات است.در مباحث دهه ی هفتاد یونسکو بر این نظریات تأکید زیادی شده است که اساس آن بر بهره گیری از رسانه ها در جهت توسعه، تحکیم استقلال و هویت فرهنگی، کم کردن روند تجاری شدن ارتباطات، عدم استفاده از زور و اجبار در رسانه ها و دوسویه کردن جریان بین المللی اخبار است.مدافعان این نظریه معتقدند که چون کشورهای درحال توسعه، نیازها و الزام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارند و رسانه ها باید وظایف توسعه بخشی مثبتی را ایفا کنند، طبعاً نباید از الگوی آزادی گرایانه ی غربی پیروی کنند.اصطلاح روزنامه نگاری توسعه به آن معناست که نقش رسانه ها باید حمایت از منافع ملی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهدافی چون هویت ملی، ثبات و وحدت فرهنگی باشد.
این نظریه با وابستگی و سلطه خارجی و نیز اقتدارگرایی داخلی مخالف است و ضمن حمایت از دموکراسی، از استقلال فردی دفاع می کند.
مک کوایل اصول اساسی این نظریه را چنین خلاصه می کند:
– رسانه ها باید وظایف مربوط به توسعه ی مثبت را بپذیرند و در انطباق با خط مشی های

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

سیاسی ملی به انجام برسانند.
– آزادی رسانه ها باید باتوجه به اولویت های اقتصادی و نیازهای توسعه بخشی جامعه، محدودیت پذیر باشد.

مدیر سایت

Next Post

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، ...

ج اکتبر 16 , 2020
با توجه به یافته های این مطالعه و مصاحبه با روزنامه نگاران و گروهی از نویسندگان، این افراد اشاره کرده اند که باید در کار خود و ارائه اخبار، اخلاق را مدنظر قراردهند؛ اما به این موضوع نیز اشاره کرده اند که با توجه به حق مردم به دانستن، باید […]