مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

۹۹۱

۶۲۷

۳۶۴

تعداد

جمع

۱۰۰

۳/۶۳

۷/۳۶

درصد سطری

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

درصد ستونی

۱۰۰

۳/۶۳

۷/۳۶

درصد کل

  1. ۰ cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.38.

X2=24/18 df= 3 s=0/000
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
مقدمه
آنچه در این پژوهش از آغاز تا کنون مورد مطالعه قرار گرفت، میزان رعایت اخلاق حرفه ای از طریق تحلیل محتوای ۴ روزنامه ی کیهان، ایران، شرق و همشهری بود که ابتدا به صورت نظری مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و با شرح موضوع به عنوان یکی از مهم ترین مسائل حوزه ی روزنامه نگاری و تعیین اهداف این پژوهش، تاریخچه موضوع در جهان و ایران بررسی شد و پس از آن مهم ترین مفاهیم مرتبط با موضوع تعریف شد.سپس نظریه های مرتبط با موضوع و متغیرهای مورد نظر تحقیق، مطرح شد و در پایان پس از نگاهی اجمالی به پیشینه ی موضوع در ایران و جهان، با نگارش چارچوب نظری تحقیق، سوالات پژوهش از دل آن ها بیرون کشیده شد.در فصل سوم نیز مباحث روش شناختی نگاشته شد و در نهایت دستورالعمل کدگذاری طرح گردید.پس از جمع آوری داده ها از طریق تحلیل محتوای تیتر و اخبار صفحه نخست و صفحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این ۴ روزنامه و کدگذاری آن ها در برگهی کدگذاری، جداول توصیفی و تحلیلی جهت تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم ارائه شد و سوال های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.
اکنون در فصل پنجم خلاصه ای از یافته ها و نتیجه گیری کلی تحقیق و پیوند نتایج به دست آمده با چارچوب نظری تحقیق در دستور کار قرار می گیرد.پس از توصیف و تحلیل داده ها ضروری است تا در یک جمع بندی کلی نتایج به دست آمده از تحقیق به صورت فشرده و منسجم ذکر شود تا با توجه به این نتایج و با توجه به مبانی نظری، بویژه چارچوب نظری پژوهش و ترکیب یافته های تحقیق با مبانی نظری آن، یک نتیجه گیری کلی که هر پژوهش علمی در پی آن است و آن را سرلوحهی کار خود قرار می دهد به دست آید.
۵-۱خلاصه نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها
۵-۱-۱ نتایج توصیفی
بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۲۹ درصد) مربوط به اخبار روزنامه همشهری و کمترین نسبت از نمونه ها (۱۸ درصد) مربوط به اخبار روزنامه ایران است.

مدیر سایت

Next Post

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی ...

ج اکتبر 16 , 2020
یکی از محصولات نهایی هر طرح برنامۀ درسی،تولید انواع گوناگون مواد آموزشی است.هرگاه معلم شخصاً تدوین برنامۀ درسی را بر عهده داشته باشد،می تواند به آسانی از انواع مواد آموزشی که در دسترس است،استفاده کند.ولی اگر برنامه درسی،توسط یک سازمان مرکزی[نظیر سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش […]