مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

3-2-2 – حالات حدي سازه

3-2-2-1- حالات حدي بهره برداري

همانطور كه از نام اين حالت پيداست حالتي است كه تجاوز از آن در خدمت پذيري سازه خلل ايجاد مي كند. مثلاً براي مقاصد طرح يا ارزيابي لرزه اي، زمين لرزه هايي كه احتمال وقوع آنها زياد است نبايد به قابليت بهره برداري پل ها لطمه اي وارد سازند يعني پس از حادثه و عمليات تعمير پل باعث محدود ساختن تردد نگردد. احتمال وقوع زلزله متناظر با اين حالت حدي تابع اهميت حفظ قابليت عملكرد يك پل است. براي پل هاي كم اهميت اين حالت را مي توان متناظر با زلزله اي دانست كه احتمال وقوع آن در 50 سال است. براي اهداف ارزيابي لرزه اي، بررسي اين حالت حدي چندان رايج نيست اما توصيه شده است كه براي ارزشيابي سازه هاي موجود مقدار كرنش اعضاي فولاد به 005/0 و اعضاي بتني به 001/0 محدود گردد [14].

3-2-2-2- حالات حدي آسيب پذيري

تحت زلزله طراحي كه احتمال وقوع آن كمتر از زلزله نظير حالت قابليت بهره برداري است، سطح مشخصي از خرابي پذيرفتني است و معمولا اين سطوح توسط آيين نامه هاي طرح لرزه اي تعيين مي شود. مثلا ناحيه مفصل خميري نبايد نياز به تعويض داشته باشد. معمولاً در پل هاي طرح شده مطابق با ضوابط نظري و اجرايي آيين نامه ها چنين حالتي متناظر با ايجاد ضريب شكل پذيري جابجايي در محدوده 6 الي 3 مي باشد [14].

3-2-2-3- حالت حدي بقا

هميشه لازم است فراتر از حالت حدي كنترل خرابي يك ظرفيت ذخيره در اعضاي باربر سازه موجود باشد تا پل در اثر بزرگترين زلزله ممكن ساختگاه فرو نريزد همانطور كه مشخص است هدف از مطرح ساختن اين نوع خرابي جلوگيري از تلفات جاني مي باشد و لذا در اين حالت حدي، خرابي هاي بسيار بيشتري نسبت به دو حالت اول حتي به نحوي كه سازه غير قابل تعمير و جايگزيني باشد پذيرفتني است. آستانه اين حالت آن است كه سازه ديگر توان حمل بارهاي ثقلي را نداشته باشد و فروريزش سازه هنگامي كه ظرفيت باقي مانده از ظرفيت لازم براي تحمل بارهاي ثقلي موجود كمتر شود يا اثرات پي-  دلتا پايداري سازه را بر هم زند روی می دهد [14] و [15].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92