مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی:پایان نامه ارشد رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

 

3-7- مطالعات كمي آسیب پذیری پل

3-7-1- دستورالعمل ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل:

دستورالعمل مورد استفاده در ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي، بر اساس دستورالعمل بهسازي     لرزه اي پل هاي ايالات متحدهFHWA 1995  مي باشد. ضوابط فصل سوم اين دستورالعمل تحت عنوان ارزيابي تفصيلي پل هاي موجود در اين نوشتار مد نظر قرار مي گيرد. در اين فصل از دستورالعمل دو روش متفاوت جهت ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل هاي موجود ارائه مي شود، روش اول مبتني بر نسبت ظرفيت(C)  به تقاضا (D) اجزاي منفرد پل و روش دوم تعيين ظرفيت باربري جانبي پل به عنوان يك سيستم سازه اي مي باشد [36].

3-8- روش هاي ارزيابی آسیب پذیری سازه پل ها مطابق دستورالعملFHWA1995

متداولترين روش براي بررسي تفصيلي جهت ارزيابي عملكرد لرزه اي در این دستورالعمل استفاده از تحليل الاستيك مودال و تخمين ظرفيت باربري و مقاومت اجزا مي باشد. در اين روش نسبت ظرفیت به تقاضا[1] C/D براي هرجز به طور منفرد محاسبه می گردد. چنانچه این نسبت كوچكتر از 1 باشد نشان دهنده نياز به بهسازي عضو مي باشد. اين پرسه بر ارزيابي عضو به عضو اعضاي سازه نسبت به عملكرد يك پل به عنوان يك سيستم سازه اي استوار است. اين روش ساده بوده ليكن بر روي رفتار خاص هر عضو بيش از حد تاكيد دارد در حاليكه از اندركنش بين اجزاء متفاوت سازه و عملكرد مربوط به آنها (نيروها و لنگرها) صرفنظر مي كند. اين كار مي تواند در برخي موارد بسته به حجم ميلگرد موجود در هر عضو نتايج نادرستي به همراه داشته باشد همچنين نتايج مي توانند خطي محافظه كارانه  باشند كه در نهایت به الگوي بهسازي پرهزينه و غير لازم منجر شود. روش ديگر محاسبه مقاومت جانبي پل به عنوان يك سيستم يكپارچه مي باشد. در اين روش با استفاده از تحليل افزاينده تا حالت حدي خرابي، ويژگي بار – تغييرمكان پل تا لحظه فرو ريزش تعيين   مي گردد. نسبت نيروي زلزله طرح به نيروي فرو ريزش، ميزان نياز به بهسازي را براي زير سازه پل نشان مي دهد اين روش در حقيقت تعيين كننده ميزان مقاومت و شكل پذيري زير سازه است و ظرفيت تغيير شكل پذيري سيستم را مشخص مي كند. مقاومت مهم است ولي در عين حال تغيير شكل دادن سيستم بدون ايجاد آسيب عمده در آن از اهميت بالايي برخوردار است [36] و [37].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92