مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

  3-4- روش هاي ارزيابي آسيب پذيري

به منظور زيان هاي وارده ناشي از يك زمين لرزه، لازم است براي هر نوع سازه رابطه بين شدت حركات زمين و ميزان آسيب وارده به سازه ها تعيين شود. رابطه ي اخير تابع آسيب پذيري خوانده مي شود روش هاي مختلفي براي ارزيابي خرابي ايجاد شده در سازه بر اثر زلزله موجودند. به طور كلي همه اين روش ها را مي توان در گروه هاي زير طبقه بندي كرد [30] و [34]:

-1 روش هاي طبقه بندي: دسته بندي سازه ها به كلاس هاي گونه شناسي

-2 روش هاي بازرسي و امتياز دهي: نسبت دادن مقادير عددي (امتياز) به هر يك از اجزاء مهم سازه

-3 روش هاي تحليلي: مقاومت مورد انتظار سازه در برابر حركات زمين

 -4روش هاي آزمايشگاهي: انجام آزمايش به منظور تعيين ويژگي هاي سازه يا اجزاي آن.

در روش هاي تحليلي ارزيابي آسيب پذيري سعي مي شود رابطه اي بين آسيب وارده به يك سازه مشخص و پارامترهاي كليدي و مهم پاسخ برقرار شود. به روش اول و دوم تحليل تجربي آسيب پذيري نيز گفته مي شود. در ادامه هر يك از اين روش ها مختصري توضيح داده شده اند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92