مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

3-3- ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل هاي موجود در واقع یک نوع پیش بینی خسارت دیدگی آنها در مقابل زلزله های احتمالی است. زلزله های گذشته نشان دادند که پل ها از آسیب پذیرترین
مؤلفه های سیستم حمل و نقل می باشند، خرابی سیستم های حمل و نقل ناشی از زلزله های گذشته، بر ارزیابی خطرپذیری سیستم های حمل و نقل موجود تأکید می کنند. ارزیابی
آسیب پذیری لرزه ای به صورت تابعی از خطر سایت و مشخصه های سازه ای پل تعریف می شود. به طور کلی آسیب پذیری به صورت تابعی از رسیدن به سطح خرابی در یک شدت حرکت مشخص تعریف می شود و می توان آن را به صورت ماتریس های خرابی احتمالي[1]، گرافی بین نسبت خرابی میانگین و شدت حرکت زمین و یا به صورت منحنی شکنندگی ارائه کرد. از این رو آنالیز شکنندگی یکی از اجزای ارزیابی آسیب پذیری می باشد [30].

در ادبیات فني تعاریف مختلفی از آسیب پذیری سازه ای ارائه شده است. که در ادامه بعضی از این تعاریف ارائه می گردد:

  • یائو[2] [31] معتقد است که آسیب پذیری یک سازه (خاک – پی – سازه) در برابر زلزله مبتنی بر قابلیت اعتماد سازه است و به این صورت بیان می شود، که سازه هنگامی آسیب پذیر است که تقاضای زمین لرزه از ظرفیت مربوطه در مرحله ی بحرانی که منتهی به عملکرد غیر قابل قبول برای سازه شود بیشتر گردد.
  • آگراوال و همكارانش[3] [32] این گونه عقیده دارند، كه سازه زماني آسيب پذير است كه وقوع يك خرابي نسبتاً كوچك موجب ايجاد خرابي هاي بزرگ ناشي از آن شود. سازه اي كه حتي در يك مورد آسيب پذير باشد، ديگر يك سازه مقاوم تلقي نمي شود.
  • ليند[4] [33] معتقد است كه آسيب پذيري نسبت احتمال شكست سيستم آسيب ديده به احتمال سيستم آسيب نديده مي باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92