مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی:دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

 

3-9- مباني مدل سازي سازه اي

امروزه به علت هزينه هاي قابل توجه اجراي سازه ها و به منظور درك عميق تر رفتار آنها تحت بارهاي مختلف و پيچيده نظير زلزله، مدل سازي سازه اي به صورت تجربي (فيزيكي) يا رياضي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. به طور كلي مي توان گفت كه از طريق ساخت يك مدل براي هر پروژه خصوصا پروژه هاي مهم و حياتي نظير پل ها، مي توان تا حدودي، حاشيه هاي اطمينان ناشي از درك نادرست يا نه چندان دقيق سازه ها و بارهاي وارده در طول عمر مفيد آنها را به حداقل رساند به طور كلي مدل هاي سازه اي را مي توان سه دسته دانست [38]:

3-9-1- مدل واقعي

پس از وقوع زلزله هاي مخرب اخير، در كشور هاي پيشرفته بسياري از پل ها به شتابنگار مجهز شدند تا بتوان اطلاعات ثبت شده در طول لرزش زمين را مورد بررسي قرار داد. با اين روش
مي توان اطلاعات مفيدي به دست آورد كه اين داده ها مي توانند مبناي مقايسه اي با روش هاي تحليلي گردند. از جمله فعاليت هاي ديگري كه مي­توان روي نمونه واقعي سازه انجام داد
آزمايش هاي ارتعاش آزاد يا ارتعاش اجباري است كه طي آنها مشخصات ديناميكي سازه استخراج مي­گردد.

3-9-2- ساخت مدل آزمايشگاهي با ابعاد كوچكتر از ابعاد واقعي:

در مواقعي كه امكان آزمون سازه حقيقي وجود ندارد مي توان ابزار آزمايشگاهي را براي مدل سازي به كار بست. در اين روش مهمترين عامل تأثير گزار در ساخت مدل، انتخاب مقياس مناسب براي هندسه و مصالح سازه است چرا كه درصورت انتخاب مقياس نادرست ممكن است اثر برخي پارامترهاي مهم سازه اي حذف يا مخدوش گردد.

3-9-3- به كار گيري مدل تحليلي:

با توجه به مشكلات فراوان و هزينه هاي سنگين دو روش اول، توسعه چشم گير امكانات
سخت افزاري و ايجاد رايانه هاي قدرتمند ساخت نرم افزارهاي تحليل غير خطي سازه ها كه بر اساس تئوري هاي قوي پايه گذاري مي شوند. امروزه مدل سازي رياضي به كمك كامپيوتر معمولاً به دو روش نخست ترجيح داده مي شود. البته اين بدان معنا نيست كه با اكتفاي صرف به اين مدل ها هميشه مي توان به جواب هاي دقيق و واقعي دست يافت بلكه بايد در صورت وجود امكانات آزمايشگاهي، اين روش را به عنوان تصديق آنها و به موازات آزمايش به كار گرفت. برتري اصلي روش هاي تحليلي آن است كه در آنها تغيير پارامترها بر روي مدل داراي محدوديت بسيار كمي است و امكان بررسي سازه تحت شرايط مختلف از جمله بارگذاري و نحوه اعمال آن و همچنين تغيير در ويژگي هاي هندسي و مكانيكي وجود دارد. موضوع اساسي در مدل سازي تحليلي به منظور تحليل لرزه اي، توصيف هندسه، جرمي كه در لرزش شركت مي كند، شرايط مرزي، اتصالات و بارگذاري سازه است اعضاي منفرد كه اجزاي سازه يا كل آن را شبيه سازي
مي كنند در گره ها به هم متصل مي گردند و تغيير مكانهاي گرهي به عنوان مجهول در نظر گرفته مي شوند [38]. در هر جز روابط بين نيروهاي انتهايي و تغيير مكان ها به صورت ذيل تعريف ميگردند.

1-روابط سينماتيك كه تغيير مكانهاي گرهي را به تغيير شكل ها و كرنش هاي داخلي مرتبط   مي كنند.

2- روابط مشخصه كه كرنش هاي داخلي را به تنش ها ارتباط مي دهند.

3- روابط ايستايي كه تنش هاي داخلي را در هر نوع رفتار شامل خطي و غير خطي به بارهاي گرهي مربوط مي سازند [30].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92