مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

چکیده:

در سال هاي اخير پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه بهسازي و مقاوم سازی ساختمان ها در کشور ما صورت گرفته ولي با اين حال در زمينه سازه هاي زيربنايي همانند پل ها هنوز مجموعه كاملا مدوني ارائه نشده است. بسياري از پل هاي موجود در كشور ما براساس آئين نامه هاي قديمي طراحی شده اند كه با دگرگوني آئين نامه ها اين پل ها توان لازم براي تحمل زلزله هاي متوسط تا قوي را ندارند. در همين راستا آسيب پذيري لرزه اي پل شهيد حقاني تهران به صورت تفصيلي مورد مطالعه قرار گرفته است، بررسي تفصيلي به دو صورت كيفي و كمي انجام مي شود لذا نيروهاي اعضاي اصلي پل از جمله ستون ها و ديگر اجزا با استفاده از تحليل ديناميكي طيفي محاسبه و براساس آئين نامه 95 FHWA با استفاده از روش نسبت ظرفيت به تقاضا، نقاط ضعف احتمالي پل بيان مي شود. نسبت هاي كوچكتر از يك مورد ارزيابي براي بهسازي قرار خواهند گرفت و در نهايت با توجه به مسائل اقتصادي و اجرايي، بهسازي مد نظر قرار مي گيرد و طرح هاي لازم براي بهسازي ارائه مي شود. پل مورد مطالعه بتني و در پلان داراي قوس مي باشد، مدل سازی پل بوسیله نرم افزار SAP 2000 V15 انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان از ضعف پل در برخی قسمت ها دارد. نسبت ظرفیت به تقاضای خمشی و محوری برخی از پایه های پل به خصوص پایه های میانی نامناسب بوده که نیاز به مقاوم سازی دارند. کوله های پل و پایه های موجود در زیر آن مناسب ارزیابی می شوند. عرشه سلولی پل از ديدگاه خمشی و برشی مورد ارزيابی تحليلي قرار گرفت و کفايت آن تأييد شد. طول وصله و محل وصله آرماتورها مناسب ارزیابی می شود. درخصوص پهنای نشيمن مورد نياز، مشکلی مطابق آيين­نامه مشاهده نشد، اما از آنجا که عرشه پل نسبت به کوله­ها مورب است، مؤلفة طولي نيروی زلزله در نشيمن­گاه هم واکنش طولی و هم عرضی دارد بنابراين پیشنهاد می شود عرشه به وسیله میل مهار به نشیمن گاه متصل شود. برای جلوگیری از حرکت خاک در هنگام زلزله از بین پایه های کوله باید تدابیر لازم اتخاذ شود. در نهایت براساس اصول مهندسی ارزش و بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که مقاوم سازی پایه ها به روش پس کشیدگی خارجی توسط الیاف های CFRP ارزیابی و انجام شوند.

واژه‌هاي كليدي: آسيب پذيري، نسبت ظرفيت به تقاضا، طرح لرزه اي، پل هاي بتن آرمه

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92