مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۶۶

۰٫۱۳۱

ازبکستان

۱٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

۰٫۹۸۱

۰٫۱۴۹

۰٫۱۴۹

یمن

۰٫۸۰۸

۰٫۰۴۰

۰٫۰۳۸

۰٫۰۳۸

۰٫۷۹۸

۰٫۰۳۸

۰٫۰۳۸

با توجه به جدول ۴-۵ کشور قطر با مقدار کارایی ۱ برای مدلها به طور مطلق به عنوان کاراترین واحد تحت بررسی میباشد که این نتیجه با رتبه این کشور، در شاخص سلامت جهانی کاملاً مطابقت دارد و بیانگر ثبات در سلامت کشور قطر میباشد.
کشور قطر با امید به زندگی ۸۲٫۰۷ و مقدار شاخص مرتبط به عنوان خروجی نامطلوب ۰٫۰۲۲۷ و کشور ازبکستان با مقدار شاخص خدمات دهنده در حوزه سلامت ۷٫۹۶ بهترین عملکرد را در ورودیها و خروجیها به خود اختصاص دادهاند، واضح است کشور قطر با بالاترین شاخص امید به زندگی و پایینترین شاخص مرتبط، اختلاف بسیار زیادی نسبت به کشورهای دیگر دارد و این امر سبب پیدایش چنین اختلافی بین کاراییها شده است.
جمهوری اسلامی ایران با کارایی ۰٫۰۳۵، بیست و دومین کشور در شاخص سلامت پایدار هست که این امر نشان‌دهنده کم توجهی مسئولان این بخش به شاخص سلامت میباشند، بعد از کشور ایران کشورهای پاکستان، عراق، افغانستان آخرین رتبههای شاخص سلامت پایدار را به خود اختصاص دادهاند.
همانطور که میبینید در دو حالت CRS و VRS اختلاف زیادی بین میزان کارایی کشورهای تحت بررسی موجود نیست؛ فقط در حالت VRS کشور ازبکستان با میزان ۷٫۹۶ در خروجی نیروی انسانی خدمات دهنده در حوزه سلامت، بیش‌ترین میزان این خروجی را به خود اختصاص داده، لذا در گوشهای از مرز قرار میگیرد و این امر سبب ایجاد شکستگی در مرز یا همان پیدایش یک نقطه کارای رأسی میگردد، لذا میزان کارایی بالایی در حالت VRS به خود اختصاص میدهد.
در حالاتی که مدل MPSS فرم اجرا گردیده است به خاطر در نظر نگرفتن مقدار متغیر کمکی رتبهبندیهایی که برای کشورها ارائه شده است نادرست است، زیرا اگر واحدی در یکی از ورودی یا خروجیها به مرز نزدیک باشد این مدل میزان کارایی بالایی را برای این واحد در نظر خواهد گرفت.
با توجه به مقدار کارایی محاسبه‌شده برای کشورها میتوان گفت که بعضی از این کشورها قابل‌مقایسه باهم نمیباشند لذا باید به فکر دستهبندی این کشورها بود. با اجرای مدل بر روی دادههای کشورها، کشورهایی که حائز کارایی بیش از ۰٫۷ باشند در یک دسته قرار خواهند گرفت. سپس با حذف کشورهای با کارایی بالای ۰٫۷، دوباره مدل را اجرا نموده و روند بالا را ادامه میدهیم.
با استفاده از فرض بازده به مقیاس ثابت یا CRS و مدلهای ERM، SBM، MSBM، MPSS فرم کشور قطر دارای کارایی خیره‌کننده‌ای نسبت به دیگر کشورها میباشد؛ بعد از کشور قطر کشورهای کویت، ازبکستان، ترکیه، اردن، امارات و آذربایجان به ترتیب بیش‌ترین میزان کارایی را دارا میباشند. حال با کنار گذاشتن کشور قطر، کارایی کشور کویت مقدار یک و کشورهای ازبکستان، ترکیه، اردن، امارات و آذربایجان به ترتیب میزان کارایی کمتر از یک را به خود اختصاص دادهاند اما میزان کارایی کشور ترکیه حدود ۰٫۶۲۴ میباشد که این میزان برای قرار گرفتن در دستهی دوم میزان پایینی خواهد بود. با ادامه این روند جدول ۴-۶ حاصل میگردد.
جدول ‏۴‑۶: نتایج حاصل از دستهبندی

دسته اول
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

مقاله علمی با منبع : مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته۹۰- قسمت ...

ج اکتبر 16 , 2020
موسیقی ارف: متداولترین و جامع ترین روش آموزش موسیقی به کودکان است که توسط آهنگساز آلمانی به نام کامل ارف(۱۹۸۵)ابداع شده است. در این روش هنر جویان موسیقی را به پایه فعالیت‏های شنیدن،خواندن و حرکت کردن همراه با نواختن سازهای کوبه ای مانند طبل سه گوش،چوب و ساز‏های ریتمیک مانند: زیلوفون،متالوفون،بلز […]