پژوهش – مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۵

شکل PPS در حالت پنج DMU با یک ورودی و یک خروجی به صورت زیر نمایش داده میشود:
شکل ‏۱‑۵: مرز CCR
که شکل (۱-۵) بازده به مقیاس ثابت یا همان مرز مدل پایه‌ای CCR[20] میباشد (چارنز و همکاران). اگر هر یک از اصول بالا در جامعهای برقرار نباشد، مجموعه امکان تولید بر طبق اصول جدید تشکیل میگردد، برای مثال با در نظر نگرفتن اصل اشعه بیکران مجموعه امکان تولید، به صورت زیر نشان داده میشود:

(‏۱‑۲)

که این مجموعه امکان تولید را، مجموعه امکان تولید با بازده به مقیاس متغیر مینامند (کوپر و همکاران، ۲۰۰۷ و ری، ۲۰۰۶ و بنکر[۲۱] و همکاران، ۱۹۷۸).
بازده به مقیاس(RTS)[22]
اگر ورودی DMUهای هر جامعه به یک نسبت تغییر کند، خروجیهای آن نیز تغییر مییابد. به نسبت تغییر ورودیها به تغییر خروجیها، بازده به مقیاس میگویند. بازده به مقیاس جامعه را به چهار بخش ثابت CRS[23]، کاهشی DRS[24]، افزایشیIRS[25] و متغیرVRS[26] تقسیم میکنند.
ثابت: اگر افزایش یابد آنگاه هم به همان نسبت افزایش مییابد، مانند افزایش نیروهای کارگری در سازمان.
افزایشی: اگر افزایش یابد آنگاه به نسبت بیشتری افزایش پیدا میکند، مانند افزایش یک نیروی متخصص در سازمان.
کاهشی: اگر افزایش یابد آنگاه به نسبت کمتری افزایش مییابد، مانند افزایش یک نیروی غیرمتخصص در جایی از سازمان.
متغیر: اگر افزایش یابد آنگاه به شکلهای مختلفی افزایش مییابد .
لازم به ذکر است که میزان افزایشی یا کاهشی بودن در همه DMUهای جامعه باهم برابر نیستند، یعنی امکان دارد با افزایش ۲ برابری ، در حالت افزایشی، برای DMUای ۲٫۷ و برای DMU دیگری ۳ برابر شود. نوع RTS جامعه با قرار دادن مجموع در مدل قرار خواهد گرفت (کوپر و همکاران، ۲۰۰۷ و بنکر و ترال[۲۷]، ۱۹۹۲).
مستقل از واحد[۲۸]
اگر با تغییر واحد اندازهگیری خروجی و ورودی، جواب مدل جدید با مدل قبلی یکسان باشد، آنگاه آن مدل مستقل از واحد است. برای مثال، اگر واحد اندازهگیری یکی از ورودیها از متر به کیلومتر تغییر پیدا کند، در جواب مدل نباید تغییری ایجاد شود (کوپر و همکاران، ۲۰۰۷، ری، ۲۰۰۶ و آقا اقبال علی و سیفورد[۲۹]، ۱۹۹۰).
ماهیت مدل
مدل ورودیمحور
اگر در فرآیند ارزیابی، با ثابت نگه‌داشتن سطح خروجیها، سعی در حداقل سازی ورودیها داشته باشند، ماهیت آن مدل را، ورودی میگویند و همچنین به اصطلاح ورودیمحور[۳۰] نیز گفته میشود (کوپر و همکاران، ۲۰۰۷، ری، ۲۰۰۶).
مدل خروجیمحور[۳۱]
اگر در فرآیند ارزیابی، با ثابت نگه‌داشتن سطح ورودیها، سعی در حداکثر سازی خروجیها داشته باشند، ماهیت آن مدل را، خروجی گویند که در اصطلاح خروجیمحور نیز گفته میشود (کوپر و همکاران، ۲۰۰۷، ری، ۲۰۰۶).
مستقل از انتقال[۳۲]
اگر دادهها در جهت ورودیها انتقال یابند و به یکی از سه قسم ذیل مستقل باشند، مدل را در جهت ورودی مستقل میگویند؛ و اگر دادهها در جهت خروجیها انتقال یابند و به یکی از سه قسم ذیل مستقل باشند، مدل را در جهت خروجی مستقل میگویند؛ و اگر دادهها در هردو جهت انتقال یابند و به یکی از سه قسم ذیل مستقل باشند، مدل را مستقل از انتقال گویند (سیفورد و ژو[۳۳]، ۲۰۰۲).
مستقل از جواب[۳۴]
برای هر مسئلهی فرض شده، یک مدل DEA خاصیت مستقل از جواب دارد، اگر بعد از انتقال دادهها، مدل جدید در فرم پوششی، همان جواب بهین مسئله اصلی را داشته باشد.
مستقل از طبقه‌بندی[۳۵]
برای هر مسئلهی فرض شده، یک مدل DEA خاصیت مستقل از طبقهبندی دارد، اگر بعد از انتقال مدل جدید در فرم پوششی، DMUهای کارا، کارا باقی بمانندو DMUهای ناکارا، ناکارا بمانند. اگر در رتبه‌بندی اولیه DMUهای A و B ناکارا بوده و میزان کارایی DMUی A بیشتر از DMUی B بود ولی در رتبهبندی جدید هردوی آن‌ها ناکارا اما، با این تفاوت که کارایی DMU ی B بیشتر از DMUی A شده باشد، آن‌گاه مدل همچنان مستقل از طبقه‌بندی میباشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۱۰

ج اکتبر 16 , 2020
(‏۲‑۱) که نشان میدهد اگر خروجی مطلوب مقداری مثبت داشته باشد آنگاه خروجی نامطلوب حتماً مقدار مثبت خواهد داشت. برای مثال تولید کاغذ، بدون تولید گوگرد و… امکان‌پذیر نیست.اصل دسترسپذیر ضعیف[۵۲]در اغلب فرآیندها به همراه خروجیهای مطلوب خروجیهای نامطلوب هم به وجود میآید، این اصل بیان میدارد که به همراه کاهش […]