متن کامل – مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۴۰

مدلهای جهتی
با توجه به مدل فار، مقدار افزایش یا کاهش هر خروجی مطلوب و خروجی نامطلوب با استفاده روشهای غیرخطی باید محاسبه میشد، که این امر باعث افزایش خطا و زمانبر بودن مدت اجرا میشد، لذا فار و شانا با استفاده از تابع جهتی و با ثابت در نظر گرفتن مقدار ورودیها با توجه به اصلهای دسترسیپذیری به دنبال کاهش خروجیهای نامطلوب و افزایش خروجیهای مطلوب بوده‌اند. آن‌ها مدل خود را با توجه به اصل دسترسیپذیر قوی به صورت زیر ارائه دادند (فار و گروسکوپ، ۲۰۰۴):

(‏۳‑۴۱)

که در مدل (۳-۴۱) بردارهای و به ترتیب جهتهای افزایش مقدار خروجیهای مطلوب و کاهش مقدار خروجیهای نامطلوب میباشند. پیدا نمودن این جهتها یکی از مشکلات مدلهای جهتی است. آنها در مدل (۳-۴۱) جهت را در راستای جهت خروجیهای مطلوب و نامطلوب در نظر گرفتند، یعنی برای هر خروجی مطلوب و نامطلوب جهت بردار و مقدار انتخاب شد. زمانی واحدی تحت مدل (۳-۴۱) کاراست که مقدار ماکسیمم آن برابر با صفر شود، در غیر اینصورت ناکارا میباشد. میتوان با قرار دادن تساوی در قید مربوط به خروجیهای نامطلوب اصل دسترسیپذیر ضعیف را نتیجه گرفت.

(‏۳‑۴۲)

با توجه به ساختار مدل و با استفاده از مقدار برای خروجیهای مطلوب و مقدار برای خروجیهای نامطلوب و با پذیرش اصل دسترسیپذیر قوی و در نظر نگرفتن بردارهای جهتی، به راحتی مشاهده میشود که مدل (۳-۴۱) با مدل (۳-۹) منطبق است. مدلهای (۳-۴۱) و (۳-۴۲) مستقل از انتقال نمیباشند؛ همچنین بزرگ‌ترین مشکل مدل (۳-۴۱) و (۳-۴۲) متفاوت بودن بردار جهتی برای هر واحد تحت بررسی میباشد، یعنی کل PPS را در یک جهت پیش نمیبرد.
مثال ۳-۵) مثال۲-۱ برای این دو روش اجراشده و در جدول (۳-۵) ارائه شده است، جدول (۳-۵) میزان جابجایی را برای هر واحد نشان میدهد، همچنین واحدهای کارای جدول (۳-۵) با واحدهای کارای جدول (۳-۱) –سطر متناظر با مدلهای (۳-۴۱) و (۳-۴۲) – یکسان است. اما چون برای هر خروجی، یک مقدار میدهد ممکن است در جهت داده‌شده به حرکت درآید اما بعد از برخورد به مرز، هنوز متغیر کمکی در مسئله موجود باشد ؛ لذا میتوان گفت مدلهای (۳-۴۱) و (۳-۴۲) همچون مدلهای شعاعی عمل میکنند.
جدول ‏۳‑۵: نتایج حاصل از مدل جهتی

واحد۱ واحد۲ واحد۳ واحد۴ واحد۵ واحد۶ واحد۷ واحد۸ واحد۹
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۴۳

ج اکتبر 16 , 2020
۰٫۶۸۵۷ ۱ همان طور که مشاهده میشود مدل ERM تمام مقادیر کمکی را پوششی میدهد؛ یعنی این مدل همانند مدل SBM تأثیر مقادیر کمکی را در مقدار کارایی محاسبه میکند همچنین مشاهده میشود که جواب دو مدل باهم برابر است، برای درک راحتتر این موضوع، قضیه زیر ارائه شده است:قضیه: مدلهای ERM و SBM معادل میباشند (لیو و همکاران، […]