مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت …

جدول ‏۳‑۲: نتایج حاصل از مدلهای بخش ۳-۳-۲ ۴۵
جدول ‏۳‑۳: نتایج حاصل از مدل شعاعی بر حسب انتقال ۴۸
جدول ‏۳‑۴: نتایج حاصل از مدل SBM 51
جدول ‏۳‑۵: نتایج حاصل از مدل جهتی ۵۲
جدول ‏۳‑۶: نتایج حاصل از مدل ERM 54
جدول ‏۴‑۱: امید به زندگی در منطقه ۶۵
جدول ‏۴‑۲: داده‌های شاخص مرتبط ۶۸
جدول ‏۴‑۳: دادههای مربوط به نیروی انسانی خدمات دهنده ۶۹
جدول ‏۴‑۴: نتایج حاصل از اجرای مدلهای DEA 70
جدول ‏۴‑۵: نتایج بدست آمده از اجرای مدلها ۷۱
جدول ‏۴‑۶: نتایج حاصل از دستهبندی ۷۳
فهرست اشکال
شکل ‏۱‑۱: مجموعه امکان تولید ۵
شکل ‏۱‑۲: اشعه بیکران ۶
شکل ‏۱‑۳: اصل محدبی ۶
شکل ‏۱‑۴: اصل دسترسی آزاد ۷
شکل ‏۱‑۵: مرز CCR 8
شکل ‏۱‑۶: تابع فاصله ورودیمحور ۱۴
شکل ‏۱‑۷: تابع فاصله خروجیمحور ۱۴
شکل ‏۱‑۸: شاخص مالمکوئیست ۱۷
شکل ‏۲‑۱: اصل دسترسیپذیر ضعیف ۲۲
شکل ‏۲‑۲: اصل دسترسیپذیر قوی ۲۳
شکل ‏۲‑۳: مجموعه امکان تولید با اصل دسترسی قوی ۲۴
شکل ‏۲‑۴: مجموعه امکان تولید با اصل دسترسی ضعیف ۲۵
شکل ‏۲‑۵: تفاوت دو اصل ۲۵
شکل ‏۳‑۱: مجموعه امکان تولید با دو اصل دسترسیپذیر ۳۵
شکل ‏۳‑۲: نمودار تغییرات خروجی مطلوب به نامطلوب با استفاده از مدل غیرخطی فار ۳۷
شکل ‏۳‑۳: مجموعه امکان تولید ساخته شده با مدل شعاعی سیفورد ۴۷
فصل اول
پیشنیازها
پیشنیازها
بشر از ابتدا به دنبال سود بیشتر در کارهایش بوده و لذا هیچگاه به دنبال کم کردن ورودی عملیات خود نبوده است، ولی در گذر زمان سازمانهای مختلف کارهای مشابه هم انجام میدادند، در نتیجه سازمانها برای سودآوری بیشتر و ایجاد رفاه در جامعه و همچنین باقی ماندن در فضای رقابت به دنبال کم کردن ورودی و افزایش خروجیها بودند، با گذشت زمان روشهای اندازه‌گیری بهرهوری به وجود آمد. در روشهای اولیه با استفاده از نسبت خروجیها بر روی ورودیها میزان کارایی و بهرهوری را اندازه گیری می‌کردند (کوپر و همکاران، ۲۰۰۷)، اما در این نوع روشها شاخصهای عددی از قبل برای هر ورودی و خروجی در نظر گرفته‌شده و با استفاده از شاخصهای عددی و روشهای رگرسیون آماری به محاسبه کارایی و بهرهوری میپرداختند. در ادامه این پیشرفتها روشهای جدیدی برای محاسبه دو شاخص کارایی و بهرهوری ابداع شد که یکی از این روشها، روشهای تحلیل پوششی دادهها (DEA)[7] میباشد. فارل در سال ۱۹۵۷ در نظریهای برای اولین بار با استفاده از دادهها روش ناپارامتریک تحلیل پوششی دادهها را مطرح کرد، (فارل، ۱۹۵۷) تحلیل پوششی دادهها با استفاده از اطلاعات واحد تحت بررسی (DMU)[8] و مدلهای ریاضی به محاسبه شاخصهای عددی میپردازد، سپس با استفاده از همان شاخصهای بدست آمده دو شاخص کارایی و بهرهوری را محاسبه مینماید و با توجه به ارزیابی امکان برنامهریزی را برای ما فراهم مینماید. در مدلهای DEA هدف کاهش ورودی و افزایش خروجی و در نتیجه افزایش کارایی[۹] میباشد.
مفهوم بهرهوری[۱۰]
بهرهوری
واژه بهرهوری به معنی باروری و سودمندی و استعداد تولیدی می‌باشد. اولین بار این واژه در مقالهای از کِس‌نی[۱۱] ‎‎در سال ‎۱۷۶۶‎ استفاده شده است و‎ در سال ‎۱۸۳۳‎ میلادی فردی به نام لیتره[۱۲] بهره‌وری را قدرت تولید تعریف کرد(آذری، ۱۳۹۱ه.ش).
به عبارتی، بهره‌وری یعنی: قدرت تولیدی و باروری و مولد بودن (آذری، ۱۳۹۱ه.ش).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۱۰

ج اکتبر 16 , 2020
(‏۲‑۱) که نشان میدهد اگر خروجی مطلوب مقداری مثبت داشته باشد آنگاه خروجی نامطلوب حتماً مقدار مثبت خواهد داشت. برای مثال تولید کاغذ، بدون تولید گوگرد و… امکان‌پذیر نیست.اصل دسترسپذیر ضعیف[۵۲]در اغلب فرآیندها به همراه خروجیهای مطلوب خروجیهای نامطلوب هم به وجود میآید، این اصل بیان میدارد که به همراه کاهش […]