مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۲

۳-۳- مدلهای شعاعی ۴۳
۳-۳-۱- مدل شعاعی بر حسب مدلهای پایهای ۴۳
۳-۳-۲- مدل شعاعی بر حسب انتقال دادهها ۴۶
۳-۴- مدلهای بر حسب متغیرهای کمکی ۴۹
۳-۵- مدلهای جهتی ۵۱
۳-۶- مدل راسل ۵۲
جمعبندی ۵۶
فصل ۴- مطالعه موردی و رتبه‌بندی شاخص سلامت کشورها ۵۹
۴-۱- شاخص توسعه انسانى ۶۱
۴-۱-۱- ضرورت تغییر نگرش در HDI 61
۴-۲- سلامت: ۶۲
۴-۲-۱- سازمان جهانی بهداشت WHO 63
۴-۲-۲- جامعه تحت بررسی ۶۴
۴-۳- دادههای مورد استفاده ۶۴
۴-۳-۱- امید به زندگی ۶۴
۴-۳-۲- شاخص مرتبط ۶۵
۴-۳-۳- نیروی انسانی خدمات دهنده در حوزه سلامت ۶۹
۴-۴- تعریف ورودی و خروجیها ۷۰
۴-۵- مدلهای استفاده‌شده ۷۰
۴-۶- نتایج حاصل ۷۰
جمع‌بندی ۷۳
فصل ۵- نتیجهگیری و مطالعات آتی ۷۵
جمعبندی ۷۵
پیشنهاد‌ها برای مطالعه آتی ۷۶
مراجع ۷۸
منابع فارسی ۷۸
منابع انگلیسی ۷۸
نمادهای به کار رفته ۸۲
واژهنامه انگلیسی به فارسی ۸۳
واژهنامه فارسی به انگلیسی ۸۶
فهرست جداول
جدول ‏۲‑۱: داده ۲۶
جدول ‏۲‑۲: کارایی ۲۷
جدول ‏۲‑۳: با دسترسی ضعیف ۲۶
جدول ‏۲‑۴: با دسترسی قوی ۲۷
جدول ‏۳‑۱ مقادیر بهین مدلهای فار ۳۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
حتما بخوانید :   سایت مقالات فارسی - شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری هتل ها- قسمت ۴

مدیر سایت

Next Post

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ...

جمعه اکتبر 16 , 2020
۳-۳- مدلهای شعاعی ۴۳۳-۳-۱- مدل شعاعی بر حسب مدلهای پایهای ۴۳۳-۳-۲- مدل شعاعی بر حسب انتقال دادهها ۴۶۳-۴- مدلهای بر حسب متغیرهای کمکی ۴۹۳-۵- مدلهای جهتی ۵۱۳-۶- مدل راسل ۵۲جمعبندی ۵۶فصل ۴- مطالعه موردی و رتبه‌بندی شاخص سلامت کشورها ۵۹۴-۱- شاخص توسعه انسانى ۶۱۴-۱-۱- ضرورت تغییر نگرش در HDI 61۴-۲- […]