مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۱۱

(‏۲‑۴)

حال با توجه به اینکه دو اصل دسترسیپذیر قوی و ضعیف در مجموعه امکان تولید تأثیر خواهند گذاشت، برای هر یک از این دو اصل یک مجموعه امکان تولید جدید تعریف میشود (فار و همکاران، ۱۹۸۹). با توجه به اصل دسترسی‌پذیر قوی، به همراه شرایط مجموعه امکان تولید در حالت استاندارد، مجموعه امکان تولید جدید با نمایش داده‌شده و به صورت زیر نوشته میشود:

(‏۲‑۵)

فرض کنید چهارDMUی A، B، C و D با یک خروجی و یک خروجی نامطلوب موجود باشد، لذا مجموعه امکان تولید جدید به صورت شکل (۲-۳) نمایش داده میشود.
شکل ‏۲‑۳: مجموعه امکان تولید با اصل دسترسی قوی
به طور مشابه با توجه به اصل دسترسیپذیر ضعیف و مجموعه امکان تولید استاندارد، مجموعه امکان تولید جدید که آن با نشان داده شده است، برابر با مجموعه(۲-۶) میشود.

(‏۲‑۶)

با فرض چهار DMUی بالا میتوان مجموعه امکان تولید جدید را در شکل (۲-۴) مشاهده نمود.
شکل ‏۲‑۴: مجموعه امکان تولید با اصل دسترسی ضعیف
در ذیل با توجه به تعریف مجموعه امکان تولید با دو اصل دسترسی‌پذیر بالا، مثالی برای درک راحتتر از دو اصل بالا ارائه شده است. با مطابقت دادن دو مجموعه امکان تولید بر روی هم شکل (۲-۵) حاصل میشود. مشاهده میشود مجموعه امکان تولید در حالت دسترسیپذیر قوی، بزرگ‌تر از حالت دسترسیپذیر ضعیف میباشد؛ زیرا در آن افزایش خروجیهای مطلوب در کاهش خروجیهای نامطلوب تأثیر کمتری نسبت به حالت دسترسیپذیری ضعیف دارند. برای DMUهایی که در زیر مرز OAB هستند مجموعه مرجع در حالت دسترسیپذیر قوی مرز FB میباشد که این برای اصل دسترسی‌پذیر ضعیف نشدنی میباشد، لذا فضای جواب مسئله برای حالت دسترسیپذیر قوی، بزرگ‌تر از حالت دسترسیپذیر ضعیف میباشد.
شکل ‏۲‑۵: تفاوت دو اصل
با توجه به مدلها و تعاریف این دو اصل میتوان درک کرد که اصل دسترسیپذیر قوی، به خاطر بزرگ کردن فضای امکان، مقدار بهبود را افزایش و یا به عبارتی دیگر میزان کارایی را کاهش میدهد.
مثال۲-۱فرض میشود جامعهای ۱۰ تایی با دو ورودی، دو خروجی مطلوب و دو خروجیهای نامطلوب، تحت بررسی باشد. ابتدا مسئولان به خاطر سودآوری بیشتر، به فکر کاهش خروجیهای نامطلوب خود نمیباشند، لذا مدل با اصل دسترسی‌پذیر قوی را اجرا نموده و سپس میزان کارایی کارخانهها را به دست میآورند؛ اما ناگهان بر اثر قوانین واردشده بر جامعه به فکر کم نمودن خروجیهای نامطلوب میباشند، لذا DMUهای جامعه تا حد امکان، تولید خروجیهای نامطلوب را کاهش خواهند داد، لذا واضح است که خروجیهای مطلوب DMUهای تحت بررسی، نسبت به حالت اول کاهش خواهند یافت. در این حالت مدل با اصل دسترسیپذیر ضعیف را اجرا نموده و میزان کارایی DMUهای جامعه را محاسبه میکنند. جدول (۲-۱) شامل مقادیر ورودی و خروجیهای جامعه تحت بررسی میباشد و میزان کارایی مدلها با دو اصل دسترسی‌پذیر در جدول (۲-۲) و همچنین در جدولهای (۲-۳) و (۲-۴) میزان بهبود هر واحد با توجه به دو اصل دسترسیپذیر برای مقایسه بین این دو اصل ارائه شده است.
جدول ‏۲‑۱: داده

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

پژوهش دانشگاهی - مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ...

ج اکتبر 16 , 2020
اندازه کارایی تولید هذلولوی معمولی[۷۵]در واقع مدل (۳-۱۳) همان روش چشمپوشی کردن از خروجیهای نامطلوب میباشد و به خاطر مقایسه این مدلها باهم، به این مدل اشاره شده است. (‏۳‑۱۳) با توجه به ساختار مدلهای ارائه‌شده میتوان مشاهده نمود، در تمامی این مدلها ورودیها و خروجیهای نامطلوب به صورت هذلولی، […]