مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۱۰

(‏۲‑۱)

که نشان میدهد اگر خروجی مطلوب مقداری مثبت داشته باشد آنگاه خروجی نامطلوب حتماً مقدار مثبت خواهد داشت. برای مثال تولید کاغذ، بدون تولید گوگرد و… امکان‌پذیر نیست.
اصل دسترسپذیر ضعیف[۵۲]
در اغلب فرآیندها به همراه خروجیهای مطلوب خروجیهای نامطلوب هم به وجود میآید، این اصل بیان میدارد که به همراه کاهش مقدار خروجیهای مطلوب، خروجی نامطلوب هم کاهش پیدا میکند (فار و همکاران، ۱۹۸۹). به عبارت دیگر این اصل بیان میدارد، کاهش نسبتی از خروجیهای مطلوب، مستلزم کاهش به همان نسبت خروجیهای نامطلوب میباشد، برای مثال در فرآیند تولید برق، اگر برق تولیدشده خروجی نامطلوب و میزان دی‌اکسید گوگرد تولیدشده خروجی نامطلوب در نظر گرفته شود با فرض ثابت نگه‌داشتن ورودیها، کاهش ۱۰% تولید دیاکسید گوگرد مستلزم کاهش ۱۰% برق تولیدشده میشود. این اصل را میتوان به صورت دو شرط زیر بیان نمود:

(‏۲‑۲)

این اصل برای زمانی برقرار است کهDMUهای تحت بررسی، به کم کردن تولید خروجیهای نامطلوب اهمیت بدهند و یا اینکه بر اساس قوانین حاکم بر آنDMUها باید خروجیهای نامطلوب را حداکثر به یک اندازه ثابت برسانند. به راحتی از توضیح بالا میتوان نتیجه گرفت یک عضو از PPS میباشد، در حالتی که یک خروجی مطلوب و یک خروجی نامطلوب داریم میتوان گفت که خط واصل از هر DMU به مبدأ همگی در PPS قرار خواهند گرفت. فرض کنید که سه DMU داریم، لذا شکل(۲-۱) بیانگر اصل بالا میباشد.
شکل ‏۲‑۱: اصل دسترسیپذیر ضعیف
اصل دسترسی‌پذیر قوی[۵۳]
این اصل همانند مبحث بالا، شرایطی را به مدل تحمیل کرده و بیان میکند که ممکن است افزایش خروجیهای مطلوب داشته، درحالی‌که خروجیهای نامطلوب به همان اندازه افزایش پیدا نکنند و یا در حالتهایی، خروجیهای نامطلوب به صفر نزدیک شوند. از نگاه سودآوری این اصل فقط به افزایش خروجیهای مطلوب اهمیت میدهد و به طور جدی به میزان تولید خروجی نامطلوب نگاه نمیکند. در حالت کلی این اصل را میتوان به صورت زیر نوشت:

(‏۲‑۳)

برخلاف اصل دسترسی ضعیف این اصل برای زمانی است که اجباری برای کم کردن خروجیهای نامطلوب موجود نباشد و یا به عبارت دیگر خروجیهای نامطلوب به عنوان محدودیت جدی در نظر گرفته نشود، اما در قیود مدل این اصل، قرار داده میشود. با فرض اینکه سه DMU با یک خروجی مطلوب، یک خروجی نامطلوب و یک ورودی موجود باشد، میتوان اصل دسترسیپذیر قوی در شکل(۲-۲) مشاهده نمود:
شکل ‏۲‑۲: اصل دسترسیپذیر قوی
مجموعه امکان تولید PPS
در بخش دو فصل قبل نشان داده شد که مجموعه امکان تولید برای DMUها به صورت زیر میباشد:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

پژوهش دانشگاهی - مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ...

ج اکتبر 16 , 2020
اندازه کارایی تولید هذلولوی معمولی[۷۵]در واقع مدل (۳-۱۳) همان روش چشمپوشی کردن از خروجیهای نامطلوب میباشد و به خاطر مقایسه این مدلها باهم، به این مدل اشاره شده است. (‏۳‑۱۳) با توجه به ساختار مدلهای ارائه‌شده میتوان مشاهده نمود، در تمامی این مدلها ورودیها و خروجیهای نامطلوب به صورت هذلولی، […]