مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب

مدل نسبت به مدلهای دیگر میگردد. فصل چهارم این پایاننامه به دو بخش اساسی تقسیم میشود: بخش اول که به دلیل تحقیق بر روی نحوه محاسبه شاخص سلامت کشورها، از طرف سازمان ملل میباشد؛ شامل تعاریف و اصول وارد بر اجزای این شاخص میباشد و بخش دوم شامل نتیجه مدلها به همراه ورودی و خروجی‌ها میباشد. در نهایت در انتها یعنی در آخرین فصل به نتایج بدست آمده از این تحقیق به همراه پیشنهاد‌ها برای کارهای آتی ارائه شده است.
فهرست
فصل ۱- پیشنیازها ۲
۱-۱- مفهوم بهرهوری ۳
۱-۱-۱- بهرهوری ۳
۱-۱-۲- کارایی ۳
۱-۱-۳- اثربخشی ۴
۱-۲- مروری کوتاه بر DEA 4
۱-۲-۱- تابع تولید ۴
۱-۲-۲- مجموعه امکان تولید ۵
۱-۲-۳- اصول موضوعه ۶
۱-۲-۴- بازده به مقیاس(RTS) 8
۱-۲-۵- مستقل از واحد ۹
۱-۲-۶- ماهیت مدل ۹
۱-۲-۷- مستقل از انتقال ۱۰
۱-۳- ویژگیهای تحلیل پوششی داده‌ها ۱۱
۱-۴- تعریف شاخص مالمکوئیست ۱۲
۱-۴-۱- تابع فاصله ۱۳
جمع‌بندی ۱۷
فصل ۲- مباحث پایه‌ای در دادههای نامطلوب و ادبیات موضوعی ۱۹
۱-۲- مباحث و تعاریف اولیه ۲۰
۲-۱-۱- ورودیهای نامطلوب ۲۰
۲-۱-۲- خروجی نامطلوب ۲۰
۲-۱-۳- اصول وارد بر خروجیهای نامطلوب ۲۱
۲-۱-۴- مجموعه امکان تولید PPS 23
۲-۲- نحوهی برخورد با خروجیهای نامطلوب ۲۷
۲-۳- پیشینه: ۲۸
جمعبندی: ۳۰
فصل ۳- بررسی مدلهای DEA با دادههای نامطلوب ۳۲
۳-۱- مدل غیرخطی فار ۳۴
۳-۱-۱- اندازه کارایی خروجی هذلولوی افزایشی ۳۵
۳-۱-۲- اندازه کارایی تولید هذلولوی افزایشی ۳۶
۳-۱-۳- اندازه کارایی تولید هذلولوی معمولی ۳۷
۳-۱-۴- ویژگیها مدل فار ۳۹
۳-۱-۵- تبدیل به مدل خطی ۳۹
۳-۲- شاخص عددی مالمکوئیستلیونبرگ ۴۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ...

ج اکتبر 16 , 2020
جدول ‏۳‑۲: نتایج حاصل از مدلهای بخش ۳-۳-۲ ۴۵جدول ‏۳‑۳: نتایج حاصل از مدل شعاعی بر حسب انتقال ۴۸جدول ‏۳‑۴: نتایج حاصل از مدل SBM 51جدول ‏۳‑۵: نتایج حاصل از مدل جهتی ۵۲جدول ‏۳‑۶: نتایج حاصل از مدل ERM 54جدول ‏۴‑۱: امید به زندگی در منطقه ۶۵جدول ‏۴‑۲: داده‌های شاخص […]