قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای-پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

4-1- مقدمه

بررسی و تحقیق در رابطه با اثر سیستم جداساز پایه بر روی ساختمان های فولادی دوگانه مهاربندی شده جهت ارزیابی این سیستم ها در کاهش پاسخ های سازه ای، مستلزم انجام مدلسازی و تحلیل بر روی آن سازه ها می باشد. کما اینکه طی فصول پیشین نمونه هایی از تحقیقات انجام شده در این زمینه ارائه گردید. در این مطالعه سه قاب فولادی مهاربندی شده 7،4و11 طبقه انتخاب گردیده است و با تحلیل استاتیکی و طیفی به بررسی های برش پایه جابه جایی بام ،شتاب طبقات و…. می پردازیم و قابها را بایکدیگر مقایسه می کنیم و در فصل بعد قابها را تحلیل تاریخچه زمانی می کنیم و نتایج را با این فصل مقایسه می کنییم.

4-2- انتخاب شرایط اولیه مدلسازی

4-2-1- مشخصات قاب مورد مطالعه

قابهای مورد مطالعه مربوطه با فرض قرار گیری در شهر مشهد  در سه ارتفاع مختلف 4،7و11 طبقه  طرح شده که ارتفاع تمام طبقات 3 متر می باشد. سیستم باربر جانبی در تمامی دوگانه می باشد( قاب خمشی و بادبند همگرا) دهانه تمامی قابها  6 دهانه به فاصله 5 متر می باشد. اتصالات همگی صلب بوده و اتصالات پای ستون در قاب های بدون جدا ساز گیردار می باشد.این سازه براساس آئین نامه AISC – ASD و ضوابط آئین نامه زلزله 2800 ویرایش سوم طراحی شده است. تغییر مکان های نسبی بین طبقه ای براساس ضوابط آئین نامه 2800 بوده و مجاز می باشد. بارگذاری ثقلی سازه براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان صورت گرفته است. بارگذاری جانبی براساس آئین نامه زلزله 2800 انجام گرفته،در این پایان نامه به دلیل اینکه قابها ، میان قاب هستند  لذا جرم قاب برای محاسبه زلزله از (کل بار مرده + 20 درصد بار زنده) می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92