عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

بحث و نتیجه گیری

مقوله ارزيابي در اكثر نقاط دنيا بر روي ارزش كار جهت عملكرد اقتصادي و سود دهي پياده شده است تا

بتوان در مورد موفقيت يا عدم موفقيت آن قضاوت كرد . در سطح جهاني به موضوع ارزيابي عمليات آبخيزداري توجه ويژه اي شده است، به گونه اي كه سازمان خواربار جهاني نشريات و ديدگاههاي مختلفي در اين زمينه انتشار كرده است كه روش كار آن بر اين اساس است كه در ابتدا بايستي قبل از اجراي طرح، شرايط اوليه مطالعه گردد ، سپس تاثير و تلفيق هر يك از انواع عمليات در كاهش رواناب و رسوب مورد ارزيابي قرار گيرد.با وجود اينكه بيشتر از 45 سال از عمر اجراي پروژههاي آبخيزداري در كشور ميگذرد و روز به روز بودجه هاي اختصاص يافته به اين طرحها افزايش مييابد، همچنان شاهد روند فزاينده فرسايش خاك، نابودي منابع طبيعي و خسارات سرسام آور و بسيار دردناك ناشي از آن هستيم كه نشاندهنده ضعف در عملكرد و شكست طرحهاي حفاظت از منابع طبيعي است. بنابراين در طرحهاي آبخيزداري كه عموماً با عوامل بسيار مختلفي سر و كار داشته و بيشتر جنبه مديريتي طرحها بايد قوي ديده شود، ارزيابي ميتواند جايگاه مناسبي داشته باشد و ميزان كارايي و دستيابي به هدف اين طرحها را مشخص نمايد.

در بررسي هاي بعمل آمده روش كار افراد محقق در اكثر نقاط تا حدود زيادي مشابه مي باشد. در بسياري موارد همگي اتفاق نظر داشتندكه عملكرد درصورتي مثبت و درحد مطلوب وكارائي بالا مي تواند باشد كه عمليات مكانيكي، بيولوژيكي و مديريتي تواماَ درحوضه آبخيز اجرا گردد و در اين صورت دست يافتن به نتايج مطلوب دور از باور نخواهد بود . در اين تحقيق وپژوهش نيز با مشاهده نمودارهاي و جدول فرسايش و رسوب ويژه و روند سیل در حوضه هاي حوضه سد نهند چنين نتيجه گيري مي شود كه ميزان فرسايش و توليد رسوب و دبی سیلابی در اثر عمليات هاي مختلف آبخيزداري (مكانيكي، بيولوژيكي و مديريتي) از پهنه حوضه كاهش يافته است.

براي پي بردن به نتايج فعاليتهاي آبخيزداري، ارزيابي اين عمليات ضروري است تا بتوان نقاط ضعف و قوت طرحهاي آبخيزداري اجرا شده را مشخص نمود و از نتايج حاصله در اجراي طرحهاي آبخيزداري در حوضه هاي مشابه سود برد. اگر اجراي طرحهاي آبخيزداري با بررسي و شناخت عناصر مهم و حياتي در يك آبخيز، مانند آب، خاك، پوشش گياهي، و عوامل انساني که تاثيرات متقابلي بر يکديگر دارند، باشد سهم بسزائي در حفاظت و کنترل اين عناصر و بحران آب و خشکسالي در کشور خواهد داشت.

منطقه مورد بررسی بخشی از حوضه سد نهند مي باشد و عمدتا در توليد علوفه وساير محصولات کشاورزي، نقش دارد و به دليل آنکه مستقيما خروجي آن به درياچه سد نهند ميريزد و اين سد در تامين شرب شهر تبریز  نقش اساسي دارد، از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد. منافع انجام عمليات آبخيزداري در اين حوضه علاوه بر آنکه مستقيما به مردم ساکن در آن ميرسد، ميتواند ساکنين پائين دست را نيز بهره مند نمايد. نتايج به دست آمده از بررسي تغييرات دبي جريان و بارندگي در سه دوره قبل از اجرا ، حين اجرا و بعد از اجراي طرحهاي آبخيزداري نشان دهنده کاهش 42 درصدي دبي جريان در دوره حين و کاهش 70 درصدي آن بعد از اجراي طرحهاي آبخيزداري بوده است. با وجود افزايش بارش ماهانه، به دليل عملکرد خوب فعاليتهاي آبخيزداري دبي جريان کاهش زيادي يافته است.

با توجه به بازدید میدانی انجام گرفته از ارزیابی اثر عملیات آبخیزداري بر سیلابها را می توان به صورت ذیل خلاصه نمود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

Author: 92