عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۲۰

امامیّه و حنابله نیت خالص و بی پیرایه، برای خداوند را در طواف شرط می دانند ولیکن مالکیان، حنفیان و شافعیان، نیّت مخصوص را شرط نمی دانند بلکه نیّت عام را در صحّت طواف کافی می دانند.
۴-۳-۲-۲ -شرائط داخل در حقیقت طواف
شروطی که در حقیقت و تحقق طواف به شکل صحیح، دخالت دارد هفت قسم است:
۴-۳-۲-۲-۱- شرط اوّل
از حجرالاسود شروع کند و به همان جا نیز ختم کند، و چنانچه به این شکل عمل کند یک شوط حساب میشود و اگر از غیر حَجَرالاسود شروع، و به غیر آن هم ختم کند، صحیح نیست. بدیهی است که تمام مذاهب اسلامی این شرط را معتبر می دانند.
۴-۳-۲-۲-۲-شرط دوّم
خانه کعبه در طرف چپ او باشد؛ بنابراین اگر بر خلاف آن طواف کند، یعنی خانه کعبه را در طرف راست خود قرار دهد، طوافش باطل خواهد بود در این مورد هم مثل شرط اوّل، نظر عرف کفایت میکند، یعنی اگر عرف بگوید: خانه در طرف چپ او واقع شده کافی است و طبعاً انحراف مختصر، تا زمانی که صدق عرفی محقق باشد، ضربه ای به طواف نمیزند. به این شرط امامیه و بقیّه مذاهب نیز رأی داده اند.
۴-۳-۲-۲-۳-شرط سوّم
داخل کردن حِجْر اسماعیل (ع) در طواف، حاجی باید حجر را در طرف چپ خود قرار داده و دور آن طواف کند و هرگز نباید داخل حجر شود، بنابراین اگر ما بین حجر اسماعیل و خانه خدا طواف کند یعنی بیت را در طرف چپ و حجر را در طرف راست قرار دهد، طوافش باطل و باید آن را اعاده کند البته در صورتی که فقط یک شوط باشد. ولی کسانی که به داخل بودن حجر اسماعیل( ع) در طواف فتوا داده اند، می گویند: «طاف النّبی خارج الحجر»، »پیامبر بیرون از حجر طواف کرد».
۴-۳-۲-۲-۴-شرط چهارم
خروج طواف کننده از خانه و آنچه از خانه حساب میشود؛ باید جمیع بدن از بیت و حجر اسماعیل هر چیز دیگری که از خانه حساب میشود، خارج باشد، بنابراین طواف کسانی که داخل بیت و یا روی دیوار حجر و یا روی شاذروان کعبه هستند صحیح نیست.(شاذروان به آن قسمتی گفته میشود که بعد از بناء جدید خانه خدا، باقی مانده و در واقع باریکه ای است که در اطراف خانه وجود دارد).
۴-۳-۲-۲-۵ -شرط پنجم
طواف ما بین بیت و مقام ابراهیم باشد؛ مقام ابراهیم (ع) همان سنگی است که اثر قدم آن حضرت، بر آن باقی مانده، زیرا ابراهیم (ع) به هنگام ساختن خانه، بر آن می ایستاد.
بهرحال اگر مقام ابراهیم را داخل مطاف کند، طواف باطل است و بلکه واجب است مقام را در طرف راست و خانه خدا در طرف چپ قرار دهد و نیز مسافتی که میان خانه و مقام ابراهیم (ع) است، در همه اطراف خانه باید رعایت شود و طواف کننده در همه اطراف خانه نباید بیشتر از ۵/۲۶ ذراع از خانه خدا دورتر باشد و اگر خارج از این مقدار در جمیع جهات طواف کند، به فتوای بسیاری از فقهای شیعه، باید اعاده کند و درغیر این صورت باطل خواهد بود.
دلیل کسانی که به بطلان طواف(در این صورت) فتوا داده اند: حدیثی است که ضعف آن با عمل اصحاب جبران میشود ولی عدّه ای از فقهای امامیه با ردّ این خبر به حدیث صحیحی تمسک کرده اند که معنای آن عدم بطلان طواف در بیشتر از این مقدار است.
فقهای مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی نیز مطابق نظریه دوّم فتوا داده اند و لذا حصنی شافعی در کتاب کفایه الاخیارخود چنین میگوید: « مِنْ واجبات الطواف انْ یقع فی المسجد حتّی لَوْ طاف فی الاروقه جاز»« یکی از واجبات طواف این است که در مسجد واقع شود، حتّی اگر در رواقهای مسجد نیز باشد صحیح خواهد بود ».
و همینطور ابن جزیّ مالکی در کتاب خود وقتی از واجبات طواف بحث میکند چنین میگوید: (القوانین الفقهیه ص ۸۹) « والخامس انْ یطوف بداخل المسجد »« شرط پنجم طواف آن است که در داخل مسجد باشد ».
بنابراین اهل تسنن حدود طواف را مقیّد به ۵/۲۶ ذراع نکرده اند.
۴-۳-۲-۲-۶ – شرط ششم
هفت بار دور خانه خدا بچرخد. جمیع فقها متفق هستند که: طواف کننده باید هفت بار دور خانه خدا بچرخد. یعنی از حجرالاسود شروع و به آن هم ختم کند یعنی از هر جای حجرالاسود که شروع کرد (اوّل، آخر و یا وسط آن) باید به همانجا نیز ختم کند که در این صورت یک طواف حساب میشود.
بدیهی است که بین هفت شوط نباید فاصله بیفتد چون اتصال در اشواط طواف، شرط صحّت آن است و لذا نباید عمل منافی با موالات انجام بگیرد.
امامیّه، مالکیان و حنابله: به موالات فتوا داده اند ولیکن حنفیان و شافعیان موالات(پی درپی بودن هفت شوط) را سنّت میدانند و طبق این فتوا، اگر بودن عذر فاصله زیادی بین طواف ایجاد شود، طواف صحیح و میتواند دوباره از همانجا شروع کند.
و امّا به فتوای ابوحنیفه، بنا به نقل علّامه حلّی در تذکره، اگر چهار شوط را انجام داده و سپس طواف را ترک کرده چنانچه در مکّه باشد، لازم است طواف را تمام نماید و اگر از مکّه بیرون رفته با قربانی کردن جبران میکند. و بالاخره امامیّه: موالات را در طواف واجب، شرط میدانند ولی در طواف مستحب به این شرط قائل نیستند.
۴-۳-۲-۲-۷ – شرط هفتم
پیاده طواف کند؛ حنفیان و حنابله به این شرط فتوا داده اند ولی اگر نتوانست، سواره طواف کند ولی عدّه زیادی از امامیه، شافعیان و مالکیان: به عدم وجوب آن فتوا داده و حتی جماعتی از امامیه معتقدند که از روی اختیار نیز میتوان سواره طواف کرد.
و دلیل آنان که طواف سواره را، تجویز کرده اند، این است که: رسول خدا (ص) سوار بر مرکب (چارپا) طواف کرد؛ «لانّ رسولالله ص طاف علی راحلتِهِ »
۴-۳-۲-۱-۴- مستحبات طواف
مستحبات طواف نزد امامیه چنین ا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ست:

  1. مقابل حجرالاسود بایستد، مشغول خواندن دعا، قرائت سوره قدر و ذکر خدا باشد.
  2. در راه رفتن با آرامش راه برود.
  3. لمس و اشاره کردن به حجرالاسود و در صورت امکان در هر شوط آن را ببوسد.

۴٫لمس کردن ارکان خانه کعبه و بوسیدن آنها.

  1. لمس کردن مستجار در شوط هفتم (مستجار در پشت کعبه و نزدیک رکن یمانی واقع شده است).
  2. نزدیک شدن به خانه خدا.

مدیر سایت

Next Post

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب

ج اکتبر 16 , 2020
مدل نسبت به مدلهای دیگر میگردد. فصل چهارم این پایاننامه به دو بخش اساسی تقسیم میشود: بخش اول که به دلیل تحقیق بر روی نحوه محاسبه شاخص سلامت کشورها، از طرف سازمان ملل میباشد؛ شامل تعاریف و اصول وارد بر اجزای این شاخص میباشد و بخش دوم شامل نتیجه مدلها […]