سامانه پژوهشی – عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۱۴

بررسی احکام فقهی حج از دیدگاه مذاهب خمسه
و موارد اختلاف آن
۴-۱-عمره تمتع
واژه عمره در لغت به معنای زیارت آمده و در اصطلاح شرع مقدس به معنای زیارت بیت الله الحرام، استعمال گردیده است.
راغب اصفهانی در تعریف عمره می‌گوید:
وَالعُمرَهُ، الزیارَهُ الَّتی فیها عِمارَهُ الوُدِّ وَجُعِلَ فِی الشَّریعَهِ لِلقَصدِالمَخصوُص ( راغب اصفهانی ۱۴۱۲ق،ص۳۴۷؛ محمدبن مکرم ابن منظور ۱۲۹۸-۱۳۰۳ق، ج ۹،ص۳۹۳؛ فخرالدین طریحی ۱۴۰۸ق، ج ۳،ص۴۱۲).
عمره به معنای زیارت است که با آن، مکان مورد علاقه آباد می‌شود و در شریعت اسلام برای قصدی مخصوص قرار داده شده است.
مرحوم شیخ طوسی (ره) در تعریف عمره چنین فرموده است: «عمره، در لغت به معنای زیارت است و در شرع عبارت است از زیارت بیت الله الحرام جهت ادای مناسک مخصوص در هر وقت و زمان ایّام سال» ( محمد بن حسن طوسی،۱۳۶۰ش، ج۲، ص۱۵۵).
مرحوم طبرسی (ره) در این زمینه، چنین می‌فرماید: «عمره به معنای زیارت و از عمارت، اخذ شده است؛ زیرا زائر، با زیارت خود، آن مکان را آباد می‌کند، امّا در شرع مقدس، زیارت خانه خدا، با عمل مشروع است»( فضل بن حسن طبرسی، ۱۳۷۶ش؛ محمد حسین طباطبایی،۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۱۲).
حج تمتّع، دارای دو عبادت به هم پیوسته؛ یعنی عمره تمتّع و حج تمتّع است که هر دو در یک سال و به ترتیب عمره تمتّع و حج تمتّع انجام می‌گردد.
انجام بخش اول حج تمتع که عمره تمتع نام دارد، تاریخ قطعی به صورت روز خاص ندارد بلکه حاجیان در ماه های حج واجب در بدو ورود خود به شهر مکه آن را انجام می دهند و به انتظار بخش دوم یا بخش اصلی حج در مکه می مانند؛ مثلا اگر یک حاجی در ماه شوال قصد سفر حج را داشته باشد با ورود به مکه عمره تمتع را انجام داده، منتظر فرارسیدن ماه ذی الحجه می شود. به همین ترتیب با ورود تدریجی حجاج به شهر مکه اعمال عمره تمتع نیز انجام می پذیرد و آن شامل خصوصیات ذیل  است:
۱. عمره تمتّع باید در ماه‌های حج (شوال، ذی‌قعده و ذی‌حجه) انجام شود.
۲. در عمره تمتّع باید تقصیر نماید. (تقصیر، تعیّن دارد).
۳. عمره تمتّع، طواف نساء و نماز طواف مسجد ندارد.
۴. محل احرام عمره تمتّع یکی از میقات‌های پنج‌گانه است.
۵. در عمره تمتّع، واجب است که عمره و حج، در یک سال انجام گردد؛ زیرا هر دو مرتبط و به هم پیوسته است.
۴-۲- اعمال عمره تمتع از دیدگاه امامیه
احرام
طواف خانه خدا
دو رکعت نماز طواف
سعی بین صفا و مروه
تقصیر
در عمره تمتع حلق جایز نیست
۴-۳ -اعمال عمره تمتع از دیدگاه مذاهب اهل سنت

  1. احرام
  2. طواف
  3. سعی
  4. حلق یا تقصیر برای مردان حلق افضل است ( وهبۀ الزحیلی،۱۴۲۸ق، ج ۳، ص ۷).

لازم به ذکر است که اکثر مذاهب اهل سنت نماز طواف را از سنن میدانند و آن را در مجموعه مستحبات وسنن ذکر کرده اند. در بخش نماز طواف به نظریات آنان خواهیم پرداخت ( شافعی،۱۴۰۳ق، ج ۸، ص ۱۴).
تمامی مذاهب اهل سنت: آنچه در حج واجب است در عمره هم واجب است؛ لیکن در اموری با هم مخالفند:
۱ . عمره وقت خاص ندارد.
۲ . عمره فوت نمی شود.
۳ . عمره وقوف در عرفات ندارد.
۴ . عمره وقوف در مزدلفه ندارد.
۵ . عمره رمی جمرات ندارد (الجزیری، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۶۹۸) مالکیه: انجام دوعمره در یک سال کراهت دارد، مگر کسی که داخل مکه باشد (الجزیری، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۶۹۷).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

پژوهش - عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۱۶

ج اکتبر 16 , 2020
ولی شافعیان(ابن جزی کلبی مالکی، بیروت)، حنابله، استحق بن راهویه و ابراهیم نخعی میگویند: تلبیه سنّت است، و لذا متّصل شدن آن را به احرام مستحب میدانند و بر این اساس اگر بدون تلبیه، احرام را نیّت کند، صحیح خواهد بود ( المغنی ج ۳ ،ص۲۵۷ ).۴-۳-۱-۱-۳- مسائل تلبیهاوّل: زمان […]