پایان نامه ارشد: عدالت مراوده ای-بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد

اکتبر 13, 2018 Off By 92
پایان نامه  

بیز ومواگ (1986) با تأکید بر اهمیت کیفیت رفتار بین فردی در هنگام اجرای رویه های  سازمانی، پیشرفت تازه ای را درادبیات عدالت با عنوان عدالت مراوده ای یا کنشگرانه معر فی کردند.

در واقع عدالت مراوده ای، جنبه هایی از فرایند ارتباطات از قبیل رعایت ادب، صداقت و احترام بین منبع و دریافت کننده را در بر می گیرد به عبارت دیگر عدالت مراوده ای به کیفیت رفتار میان اشخاص که به وسیله هر فردی احساس می شود برمی گردد(افجه،1385،ص 332). رفتارهایی بخصوص، مناسب و منصفانه تشخیص داده می شوند، حال آنکه سایر رفتارها نامناسب و غیرمنصفانه. عدالت مراوده ای به عنوان عدالت نوع سوم و مستقل در مقایسه با عدالت توزیعی و رویه ای معرفی شده است. امروزه اغلب از عدالت مراوده ای بعنوان زمینه ای یا بخشی از عدالت رویه ای استفاده می شود؛ هر چند برخی از محققان این طرح را زیر سؤال می برند. مجرد از اینکه عدالت مراوده ای به طور مستقل یا بعنوان جزیی از عدالت رویه ای دیده شود، خود دو بخش دارد: جزء فرعی اول که حساسیت میان شخصی است. رفتار منصفانه و مناسب باید مودبانه و محترمانه باشد. مخاطبان رفتار غیراحساسی مستعد صفات ضعیف و درگیری و عملکرد ناچیز هستند.جزء فرعی دوم، که شامل توضیحات یا گزارش های اجتماعی می شود. توضیحات به مخاطبان می گوید چرا برخی اتفاقات ناگوار یا ناخوشایند رویداد و توضیحات بازدارنده را فراهم می کند. افراد هنگامی که به اندازه کافی با حقایق آشنا شوند، بسیار باگذشت ترند تا در زمان عدم بیان حقایق. بنابراین دو بخش عدالت مراوده ای عبارتند از: عدالت بین فردی  (رفتار محترمانه ،درخور و مناسب شأن و منزلت افراد) و عدالت اطلاعاتی(درستی و صداقت در ارایه اطلاعات و توضیحات درباره اعمال ناگوار و ناخوشایند)

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

خرید فایل کامل:

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد

برخی دیگر این دو جزء عدالت مراوده ای را ابعادی مستقل برای عدالت در نظر می گیرند .

کاکویت ( 2001) یک مدل چهار بعدی برای عدالت معرفی می کند که دو بعد آن عدالت توزیعی و رویه ای و دو بعد دیگر آن عدالت اطلاعاتی و بین فردی است.