دسترسی به منابع مقالات : شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش …

دانشکده کامپیوتر

۱۳/۴

۱۵/۰

دانشکده فنی

۰۲/۴

۱۴/۰

بر اساس اطلاعات جدول ۵-۴، در متغیرهای مورد مطالعه، تفاوت‌های چشمگیری بین اعضای هیات علمی دانشکده‌های مختلف مشاهده نمی‌شود. تنها در مهارت‌های ارزشیابی بین برخی دانشکده‌ها تفاوت‌هایی قابل مشاهده است، البته معناداری آماری این تفاوت‌ها باید توسط آماره‌های مناسب مورد بررسی قرار گیرد.
۲-۴- بخش استنباطی
سوال اول:.مدل مناسب برای تدریس اثربخش کدام است؟
مدل به ما می‌آموزد که در شرایط و وضعیت‌های گوناگون چه ملاک یا معیار و روش خاصی را در پیش گیریم(رزاقی،۱۳۸۱) مدل به‌عنوان یک نقطه‌ای شروع از واقعیت است که دیدگاه ما را در رابطه با واقعیت ساده می‌کند. همچنین مدل مشخصه‌های اساسی و بنیادی واقعیت را نمایندگی می‌کند. بنابراین مدل چیزی است که واقعیت را نشان داده و جنبه‌های معین از دنیای واقعی را که در ارتباط با مسائل تحت بررسی می‌باشد شرح می‌دهد و به تصویر می‌کشد، و روابط مهم و با اهمیت بین جنبه‌های مختلف را آشکار و روشن می‌سازد. مدل همچنین به ما کمک می‌کند که به متن و درون پدیده‌هایی که نمی‌توانیم مستقیما آن‌ها را ببینیم هدایت شویم(گرجی،۱۳۸۸).
منظور از مدل در تحقیق حاضر دستیابی به الگویی در زمینه تدریس اثربخش است که این الگو با توجه به مبانی نظری تحقیق حاضر و همچنین دستیابی به اتفاق نظر متخصصان با توجه به روش دلفی محقق شد که در مراحل بعد نیز اعتبار سازه ای آن را در سوال دوم پژوهش بدست آمده است.
بنابراین در مطالعه حاضر به منظور تعیین مدل تدریس اثر بخش، راهبردهای تدریس بر اساس مطالعات و مبانی نظری پژوهش واسناد و منابع کتابخانه ای و الکترونیکی تعیین شد که به مدلی در این زمینه دست یافتیم ودر مرحله بعد اعتبار سازه ای مدل تدوین شده سنجیده شد.
مدل مورد نظر که در این پژوهش به آن دست یافتیم در شکل ۱ مشاهده می نمایید.
برای دستیابی به مدل پژوهش که در پیوست اشاره شده است بعد از این که مولفه ها را از طریق اسناد و منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به دست آوردیم روایی محتوایی مولفه ها را از طریق اجرای روش دلفی که با گروهی ۷نفره از اساتید دانشکده علوم تربیتی بوده است بدست آوردیم. بعد از اجرای روش دلفی در مرحله اول اصلا حاتی در مدل و مولفه های موجود طبق اتفاق نظر اساتید انجام شد و در مرحله دوم مدل اصلاح شده دوباره بین اساتید توزیع گردید و بعد از جمع آوری دوباره و تجزیه و تحلیل داده ها مولفه های موجود در غالب پرسشنامه اساتید اجرا گردید.
شکل ۱-مدل تدریس اثربخش :
تعیین انتظارات از یادگیرندگان
رعایت توالی منطقی مطالب
تعیین پیش نیازهای اساسی
بکارگیری شیوه های تدریس متنوع
کاربرد مواد و منابع آموزشی مناسب
تدارک شرایط فیزیکی کلاس
اعطای آزادی عمل مناسب به یادگیرندگان
ترغیب یادگیرندگان به فعالیت های مشارگتی
تعامل مدرس با یادگیرندگان
تعامل مدرس با همکاران
مدیریت حرفه ای کلاس
ویژگی های ظاهری مدرس
حفظ روابط انسانی با یادگیرندگان
ارائه بازخورد از نتایج به یادگیرندگان
ارزیابی مستمر
رعایت عدالت در ارزشیابی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین ...

ج اکتبر 16 , 2020
عدالت در ارزشیابی ۰٫۱۶ ۰٫۰۷۲ ۲٫۱۹ P<0/05 ۰٫۰۲۵ برگزاری امتحانات دقیق ۰٫۲۴ ۰٫۰۷۱ ۳٫۳۵ P<0/01 ۰٫۰۵۷ نتایج تحلیل عاملی تائیدی به روش بیشینه درست نمایی نشان می دهد که همه شاخص ها با ۹۵درصد اطمینان می توانند مولفه های تدریس اثربخش را را به صورت معنی دار و مثبت اندازه […]